"Službeni glasnik BiH", broj 63/23 15.9.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 63/23 [15.9.2023.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA VINA U BOSNI I HERCEGOVINI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O INTERVENTNOM KORIŠTENЈU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NAD STALNIM SREDSTVIMA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆEG, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG I ČLANOVA ODBORA ZA EKONOMIJU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA DRŽAVNE STRATEGIJE NADZORA NAD OPOJNIM DROGAMA, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA I DRŽAVNOG AKCIONOG PLANA BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U BOSNI I HERCEGOVINI 2024-2028. GODINA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE U BUDŽET FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE KOORDINATORA I ZAMJENIKA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU TRI ČLANA VIJEĆA ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI VIJEĆA ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROVEDBU KONKURSNOG POSTUPKA ZA IZBOR I IMENOVANJE KOORDINATORA I ZAMJENIKA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
Ministarstvo sigurnosti BiH
UPUTSTVO O NAČINU PRISTUPA CENTRALNOJ ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI I RAZMJENI PODATAKA O KONTROLI KRETANJA ORUŽJA I VOJNE OPREME
VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ BIH
RJEŠENJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!