Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 12. st. (3) tač. c) i d) i (7), te člana 18. stav (1) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 10/12 i 39/20), te člana 193. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), rješavajući u postupku ex post kontrole usklađenosti državne pomoći s propisima o državnoj pomoći, pokrenutom na osnovu prijave Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za odobrenje državne pomoći u obliku poreske olakšice sadržane u Odluci o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine na 139. sjednici, održanoj 28. augusta 2023. godine, donijelo je sljedeće


RJEŠENJE
1. Utvrđuje se da državna pomoć dodijeljena u obliku poreske olakšice privrednim subjektima navedenim u članu 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, osim JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo i preduzeća "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj, nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

2. Nalaže se Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kao davaocu državne pomoći, da preduzme mjere za povrat nezakonito dodijeljene pomoći u obliku poreske olakšice iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja u iznosu od 30.152.082,80 KM od korisnika navedenih u članu 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, osim JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo i preduzeća "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj, uvećane za iznos zatezne kamate od dana kada je nezakonita pomoć data na korištenje do dana povrata njenog iznosa i obavijesti Vijeće o izvršenom povratu.

3. Utvrđuje se da državna pomoć sadržana u Odluci o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, koja je dodijeljena u obliku poreske olakšice privrednim subjektima JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo i preduzeće "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj, ne predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

4. Ovo rješenje bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje 1. Zahtjev za pokretanje postupka


Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) zaprimilo je 16.12.2022. godine pod brojem UP/I 03-26-1-62-1/22 prijavu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za odobrenje državne pomoći u obliku poreske olakšice sadržane u Odluci o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, akt broj 02-02-65-3/22 od 22.11.2022. godine.

Predmetna prijava dostavljena je u prilogu akta Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, broj 09-1-02-3694-1/22 od 29.11.2022. godine. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, kao organ za provođenje Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon), nije dostavilo mišljenje o predmetnoj državnoj pomoći, shodno članu 14. stav (1) Zakona.

Uz Obrazac za podnošenje obavještenja (u daljnjem tekstu: Obrazac prijave) podnosilac je dostavio kopije sljedeće dokumentacije:

- Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 70/21),

- akta Vlade Federacije BiH, broj 03-02-1187/2021 od 25.10.2021. godine,

- akta Vlade Federacije BiH, broj 03-02-1244/2021 od 27.10.2021. godine,

- Odluke Vlade Federacije BiH o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2022. godinu, akt broj 1596/2021 od 21.10.2021. godine,

- Odluke Vlade Federacije BiH o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine na dizel-goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2022. godini, akt broj 1612/2021 od 27.10.2021. godine,

- Rješenja Vlade Republike Srpske o utvrđivanju količine dizel-goriva koje "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj koriste za pogon šinskih vozila, broj 04/1-012-2-2760/21 od 16.9.2021. godine, i

- Rješenja Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-3065/21 od 14.10.2021. godine.

Uvidom u podnesenu prijavu, Vijeće je utvrdilo da je ona nepotpuna, jer ne sadrži sve dokumente neophodne za njenu ocjenu i donošenje odluke u skladu s članom 12. stav (3) Zakona. Naime, utvrđeno je da je Obrazac prijave nepotpun, u smislu da u tački 7. nedostaju podaci za svakog pojedinačnog korisnika: adresa, sektor (prema NACE klasifikaciji djelatnosti), naziv/registarski broj, vrsta korisnika - malo, mikro, srednje ili veliko preduzeće, broj zaposlenih, godišnji promet i godišnji bilansi stanja i uspjeha za 2019. i 2020), zatim da u tački 8. navedenog obrasca nedostaju podaci o iznosu pomoći za svakog pojedinačnog korisnika poreske olakšice, odnosno novčani ekvivalent putarine na dizel-gorivo izražen u konvertibilnim markama, za koji je svaki pojedinačni korisnik oslobođen od plaćanja.

Također, utvrđeno je da je prijava nepravilna, s obzirom da u prilogu Obrasca nije dostavljena originalna dokumentacija niti njene ovjerene kopije, što nije u skladu s članom 2. stav (3) Odluke o postupcima i obrascima za podnošenje obavještenja o državnoj pomoći i praćenje državne pomoći ("Službeni glasnik BiH", broj 64/13), kojim je propisano da davalac državne pomoći uz podneseno obavještenje (prijavu) prilaže svu neophodnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumenata kojima se potvrđuje ispravnost podataka navedenih u obavještenju (prijavi).

Uzimajući u obzir navedeno, Vijeće je zatražilo od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dopunu predmetne prijave državne pomoći aktom broj UP/I 03-26-1-62-2/22 od 20.1.2023. godine.

Dana 21.6.2023. godine Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je aktom broj 02-02-65-6/22 od 24.5.2023. godine, putem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Obrazac za podnošenje obavještenja,

- akt Vlade Federacije BiH, broj 03-02-1187/2021 od 25.10.2021. godine,

- akt Vlade Federacije BiH, broj 03-02-1244/2021 od 27.10.2021. godine,

- Odluku Vlade Federacije BiH o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2022. godinu, akt broj 1596/2021 od 21. 10. 2021. godine,

- Odluku Vlade Federacije BiH o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine na dizel-goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2022. godini, akt broj 1612/2021 od 27.10.2021. godine,

- Rješenje Vlade Republike Srpske o utvrđivanju količine dizel-goriva koje "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj koriste za pogon šinskih vozila, broj 04/1-012-2-2760/21 od 16.9.2021. godine,

- Rješenje Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-3065/21 od 14.10.2021. godine,

- Rudnik uglja "Kreka", akt broj 01/04-4583/23 od 10.5.2023. godine,

- Rudnik mrkog uglja "Đurđevik", akt broj 03-2669/23 od 27.4.2023. godine,

- Rudnik mrkog uglja "Kakanj", akt broj 01-04-42-6439/23 od 10.5.2023. godine,

- Rudnik mrkog uglja "Zenica", akt broj 7128/23 od 10.5.2023. godine,

- Rudnik uglja "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf, akt broj 01-45-166-2/2023 od 5.5.2023. godine,

- Rudnik mrkog uglja "Banovići" d. d. Banovići, akt broj 7876/2023 od 3.5.2023. godine,

- Rudnici boksita d. o. o Široki Brijeg, akt broj 316-1/23 od 10.5.2023. godine,

- Rudnici boksita d. o. o Posušje, akt broj 02-68//23 od 28. 4. 2023. godine,

- Rudnici boksita "Jajce" d. d. Jajce, akt broj 184-01//23 od 3.5.2023. godine,

- Lager d.o.o. Posušje, od 4.5.2023. godine,

- ZP Rudnik i termoelektrana "Gacko", akt broj 07-3845 od 27.4.2023. godine,

- ZP Rudnik i termoelektrana "Ugljevik", akt broj 14249/23 od 15.4.2023. godine,

- EFT - Rudnik i termoelektrana "Stanari", akt broj 908/23 od 19.4.2023. godine,

- Novi rudnik mrkog uglja "Miljevina" d.o.o. Miljevina, akt broj 07-04/23 od 19.4.2023. godine,

- ArcelorMittal d.o.o. Prijedor, akt broj B-0201/23 od 20.4.2023. godine,

- Kompanija "Boksit" a. d. Milići,

- GROSS d.o.o. Gradiška, akt broj 1904023-0131 od 19.4.2023. godine,

- Rudnik krečnjaka "Carmeuse" d. o. o, akt broj 1-60/23 od 20.4.2023. godine,

- Rudnik boksita d.o.o. Mrkonjić-Grad, akt od 24.4.2023. godine,

- Rudnik boksita "Srebrenica" a. d. Srebrenica, akt broj P1-270423/1 od 27.4.2023. godine,

- Japra a. d. Novi Grad, akt broj 128-2/2023 od 20.4.2023. godine,

- Rudnik uglja "MEDNA" Mrkonjić-Grad,

- MJ - Zemljokop inženjering d.o.o. Istočna Ilidža, akt broj 43/23 od 20.4.2023. godine,

- Terminali d.o.o. Doboj, akt broj 165/23 od 27.4.2023. godine,

- Tekomining Lapišnica d.o.o. Istočni Stari Grad, akt broj 381/23 od 19.4.2023. godine,

- Keso-gradnja d. o. o, akt broj 02-70/23 od 26.4.2023. godine,

- Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor, akt broj 04-HM-73/23 od 20.4.2023. godine,

- Boksiti d.o.o. Gacko, akt broj 03/23 od 21.4.2023. godine,

- "Željeznice Republike Srpske", akt broj II-4.2.2.15345-3/22 od 24.4.2023. godine,

- JP "Željeznice Federacije BiH", akt broj 1-9968-1/2023 od 23.5.2023. godine.

2. Primijenjeni propisi


Osim odredbi Zakona, Vijeće je u postupku primijenilo i odredbe Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/18), Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 111/20), zatim odredbe Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17, 4/18, 3/21 i 62/21), Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12 i 74/14), Zakona o željeznicama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/17, 28/17 i 100/17), Zakona o željeznicama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/04 i 25/12), Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombiniranog saobraćaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/03), te u svrhu poređenja propise Evropske unije iz oblasti državne pomoći.

U skladu s odredbom člana 4. stav (1) Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Republici Srpskoj i odredbom člana 4. stav (1) Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH kojim je propisano da se državna pomoć može dodijeliti ako program (shema) ili pojedinačni projekat državne pomoći ispunjava uslove iz ove uredbe i člana 71. stav 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 5/08 - izdanje međunarodni ugovori) (u daljnjem tekstu: SSP), Vijeće je obavezno da prilikom ocjene zahtjeva za dodjelu državne pomoći primjenjuje ne samo pravo BiH nego da na odgovarajući način primijeni i kriterije i uslove koji proizlaze iz primjene konkurencijskih pravila važećih u Zajednici i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice. Osim Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Republici Srpskoj, obaveza primjene navedenih kriterija i uslova Vijeću je propisana odredbom člana 71. stav 1. tačka c) SSP-a koji glasi: Konkurencija i druge ekonomske odredbe "1. Sljedeće je nespojivo s propisnim funkcioniranjem ovog sporazuma, u mjeri u kojoj može uticati na trgovinu između Zajednice i Bosne i Hercegovine: (c) svaka državna pomoć kojom se narušava ili prijeti narušavanju konkurencije davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima.", te stavom 2. istog člana koji glasi: "2. Svaka praksa suprotna ovom članu ocjenjivat će se na osnovu kriterija koji proizlaze iz primjene konkurencijskih pravila važećih u Zajednici, posebno čl. 81, 82, 86. i 87. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice (u daljnjem tekstu: Ugovor o EZ) i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice."

Kako odredbama Zakona, Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Republici Srpskoj i Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH nisu detaljno obrazloženi kriteriji i uslovi iz pojma/definicije državne pomoći, Vijeće je u konkretnom slučaju u svrhu poređenja, shodno članu 71. stav 2. SSP-a, uzelo u obzir i sljedeći propis Evropske unije:

- Obavještenje Komisije o pojmu državne pomoći iz člana 107. stav 1. Ugovora o funkcioniranju Evropske unije ("Službeni list Evropske unije", serija C, broj 262/1, 19.7.2016.) [u daljnjem tekstu: Obavještenje Komisije (2016/C 262/01)].

3. Utvrđivanje činjenica


Na osnovu dostavljene dokumentacije, Vijeće je u postupku utvrdilo sljedeće:

Predmet prijave je odobrenje državne pomoći u obliku poreske olakšice sadržane u Odluci Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu u iznosu od 31.702.220,80 KM.

Navedeni iznos državne pomoći utvrđen je obračunom putarine na dizel-goriva u iznosu od 0,40 KM po litru na ukupnu količinu dizel-goriva u iznosu od 79.255.552 litra koja je predmetnom odlukom oslobođena plaćanja putarine.

Naime, odredbom člana 35. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini propisano je da se putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća na naftne derivate iz člana 5. stav (1) tač. a), b) i e) ovog zakona u iznosu od 0,15 KM po litru proizvoda, odnosno kilogramu tečnog naftnog gasa za puteve, i 0,25 KM po litru proizvoda, odnosno kilogramu tečnog naftnog gasa za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva.

Shodno Odluci Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, utvrđene su količine dizel-goriva koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu.

Članom 2. predmetne odluke propisano je da su korisnici oslobađanja plaćanja putarine na dizel-goriva za 2022. godinu u Federaciji BiH: JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo u količini od 2.861.825 litara i sljedećih 12 rudnika u ukupnoj količini od 33.402.777 litara:

- ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, u iznosu od 2.214.159 litara,

- ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik, u iznosu od 3.619.203 litra,

- ZD Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj, u iznosu od 5.600.326 litara,

- ZD Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. Breza, u iznosu od 911.230 litara,

- ZD Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica, u iznosu od 368.100 litara,

- ZD Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila, u iznosu od 0 litara,

- Rudnik uglja "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, u iznosu od 500.000 litara,

- Rudnici mrkog uglja "Banovići" d. d. Banovići, u iznosu od 15.604.759 litara,

- Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg, u iznosu od 150.000 litara,

- Rudnici boksita d.o.o. Posušje, u iznosu od 350.000 litara,

- Rudnici boksita "Jajce", d. d. Jajce, u iznosu od 85.000 litara, i

- Lager d.o.o. Posušje, u iznosu od 4.000.000 litara.

Također, u skladu s navedenim članom 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, određeno je da su korisnici oslobađanja plaćanja putarine na dizel-goriva za 2022. godinu u Republici Srpskoj: preduzeće "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj u količini od 1.013.520 litara i sljedećih 11 rudnika i termoelektrana u ukupnoj količini od 41.977.430 litara:

- ZP Rudnik i termoelektrana "Gacko" a. d. Gacko: 7.994.000 litara,

- ZP Rudnik i termoelektrana "Ugljevik" a. d. Ugljevik: 12.665.930 litara,

- EFT - Rudnik i termoelektrana "Stanari" d.o.o. Stanari: 10.200.000 litara,

- Novi rudnik mrkog uglja "Miljevina" a. d. Miljevina: 1.998.000 litara,

- ArcelorMittal d.o.o. Prijedor: 5.405.000 litara,

- Boksit a. d. Milići: 1.150.000 litara,

- GROSS d.o.o. Gradiška: 350.000 litara,

- Rudnik krečnjaka "Carmeuse" a. d. Doboj: 157.500 litara,

- Rudnik boksita d.o.o. Mrkonjić-Grad: 48.000 litara,

- Rudnik boksita a. d. Srebrenica: 1.539.000 litara i

- Japra a. d. Novi Grad: 470.000 litara.

Uzimajući u obzir navedeno, utvrđeno je da su Odlukom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu rudnici u Federaciji BiH oslobođeni plaćanja putarine na dizel-goriva u 2022. godini na količinu od 33.402.777 litara, odnosno u iznosu od 13.361.110,80 KM, a rudnici i termoelektrane u Republici Srpskoj na količinu od 41.977.430 litara, odnosno u iznosu od 16.790.972 KM, dok su JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo oslobođene plaćanja putarine na dizel-goriva u 2022. godini na količinu 2.861.825 litara, odnosno u iznosu od 1.144.730 KM, te preduzeće "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj na količinu od 1.013.520 litara, odnosno u iznosu od 405.408 KM.

Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu donesena je na osnovu prijedloga entitetskih vlada, odnosno Rješenja Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-3065/21 od 14.10.2021. godine i Rješenja Vlade Republike Srpske o utvrđivanju količine dizel-goriva koje "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj koriste za pogon šinskih vozila, broj 04/1-012-2-2760/21 od 16.9.2021. godine, te Odluke Vlade Federacije BiH o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2022. godinu, akt broj 1596/2021 od 21. 10. 2021. godine, i Odluke Vlade Federacije BiH o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine na dizel-goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2022. godini, akt broj 1612/2021 od 27.10.2021. godine.

Pravni osnov za donošenje predmetne odluke predstavlja Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini i Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini.

Naime, članom 36. stav (1) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini propisano je da se putarina ne plaća na dizel-gorivo koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica (za pogon šinskih vozila), u količini koju odobri Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na prijedlog vlada entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, dok je članom 60. stav (1) Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini propisano da se oslobađanje od plaćanja putarine iz člana 36. stav (1) Zakona o akcizama odnosi na dizel-gorivo koje koriste rudnici i termoelektrane u procesu proizvodnje i željeznice za pogon šinskih vozila, i to na određenu količinu koju odobri Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na prijedlog vlada entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.Vijeće je utvrdilo u postupku da Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini predstavlja postojeći program državne pomoći u smislu člana 2. tačka b) Zakona, kojim je propisano da je postojeća državna pomoć svaka državna pomoć koja je postojala prije formiranja Vijeća, odnosno programi državne pomoći i pojedinačna državna pomoć čija je primjena započela prije, te se nastavila i nakon formiranja Vijeća, s obzirom na to da je navedeni zakon stupio na snagu prije formiranja Vijeća.

Naime, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini na 54. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. maja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, održanoj 18. juna 2009. godine, dok je Vijeće osnovano Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH koji je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 21. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 3. februara 2012. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 3. februara 2012. godine.

S obzirom na to da je Vijeće utvrdilo da Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini predstavlja postojeći program državne pomoći, trebalo ga je uskladiti s propisima Evropske unije iz oblasti državne pomoći, shodno obavezi propisanoj članom 71. stav 6. SSP-a.

Naime, odredbom člana 71. stav 6. SSP-a određeno je da će Bosna i Hercegovina ustanoviti sveobuhvatan inventar programa državne pomoći koji su uspostavljeni prije osnivanja organa iz stava 4. (Vijeća) i takve programe državne pomoći uskladiti s kriterijima iz stava 2. u roku od najviše četiri godine od stupanja na snagu ovog sporazuma.

Shodno članu 135. SSP-a, za potrebe odredbi Glave IV. čl. 71, 72. i 73. ovog sporazuma, izraz "dan stupanja na snagu ovog sporazuma" znači dan stupanja na snagu privremenog sporazuma u odnosu na obaveze sadržane u navedenim odredbama.

Uzimajući u obzir navedeno, Vijeće je zaključilo da je protekao rok od četiri godine za usklađivanje postojećih programa državne pomoći i prema odredbama člana 36. stav 6. Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima, potpisanog 16. juna 2008. godine između Evropske zajednice, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane ("Službeni glasnik BiH", broj 5/08 - izdanje međunarodni ugovori) i odredbama člana 71. stav 6. SSP-a koji je stupio na snagu 1. 6. 2015. godine.

4. Donošenje odluke


Vijeće je u postupku ex post kontrole usklađenosti državne pomoći s propisima o državnoj pomoći razmatralo prijavu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za odobrenje državne pomoći u obliku poreske olakšice sadržane u Odluci o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu na 139. sjednici, održanoj 28. augusta 2023. godine. Prilikom donošenja odluke, Vijeće je uzelo u obzir cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju.

Vijeće je provelo postupak ex post kontrole usklađenosti predmetne državne pomoći, s obzirom na to da je u konkretnom slučaju pomoć u obliku poreske olakšice dodijeljena korisnicima iz člana 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu stupanjem na snagu navedene odluke.

Naime, shodno podzakonskim aktima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, usvojenim na osnovu Zakona, kao datum dodjele pomoći označava se dan na koji je, na osnovu propisa Republike Srpske, odnosno Federacije BiH, korisnik stekao pravo na primanje pomoći (član 2. tačka 16) Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Republici Srpskoj i član 2. tačka i) Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH).

Vijeće je prvenstveno tokom postupka trebalo utvrditi da li pomoć koju je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dodijelio u obliku poreske olakšice, tj. oslobađanja plaćanja putarine na dizel-goriva korisnicima navedenim u članu 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, predstavlja državnu pomoć iz člana 3. stav (1) Zakona.

Prilikom utvrđivanja da li pomoć u obliku poreske olakšice, tj. oslobađanja plaćanja putarine na dizel-goriva koja se koriste za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica sadržana u predmetnoj odluci Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, predstavlja državnu pomoć, Vijeće je razmotrilo jesu li ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona, odnosno da li je riječ o transferu državnih sredstava; da li se poreskom olakšicom korisnicima oslobađanja plaćanja putarine iz člana 2. predmetne odluke pruža ekonomska prednost koju oni ne bi stekli u normalnim tržišnim uslovima, odnosno putem vlastite efikasnosti poslovanja; da li se oslobađanje plaćanja putarine korisnika vrši na selektivnoj osnovi, odnosno na selektivan način, čime se daje prednost određenim privrednim subjektima ili određenim privrednim sektorima, i da li se predmetnom poreskom olakšicom sadržanom u predmetnoj odluci narušava ili postoji opasnost od narušavanja konkurencije na tržištu, stavljanjem u povoljniji položaj određenih privrednih subjekata ili proizvodnje ili trgovine određenih proizvoda ili pružanja određenih usluga u mjeri u kojoj to utiče na ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti, odnosno na trgovinu između Bosne i Hercegovine i EU.

Shodno navedenom, Vijeće je utvrđivalo jesu li ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona, odnosno da li poreska olakšica u vidu oslobađanja plaćanja putarine na dizel-goriva korisnika navedenih u članu 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu predstavlja državnu pomoć.

Vijeće je u postupku utvrdilo da je uslov iz člana 3. stav (1) Zakona koji se odnosi na prijenos državnih sredstava ispunjen, budući da se predmetnom poreskom olakšicom umanjuje javni prihod Bosne i Hercegovine u 2022. godini za iznos od 31.702.220,80 KM, što predstavlja iznos poreskog oslobađanja plaćanja putarine na dizel-goriva u iznosu od 0,40 KM po litru za količinu od 79.255.552 litra.

Naime, rudnici i termolektrane u Republici Srpskoj i Federaciji BiH oslobođeni su plaćanja putarine na dizel-goriva za količinu od 75.380.207 litara, što predstavlja poresku olakšicu u iznosu od 30.152.082,80 KM, dok su JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo i "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj oslobođeni plaćanja putarine na dizel-goriva za količinu od 3.875.345 litara, što predstavlja iznos poreskog oslobađanja od 1.550.138 KM.

Naime, članom 3. stav (1) Zakona propisano je da državna pomoć predstavlja ne samo svaki stvarni ili potencijalni javni rashod nego i umanjeno ostvarenje javnog prihoda, što se u konkretnom slučaju i čini predmetnom poreskom olakšicom, tj. oslobađanjem plaćanja putarine.

U skladu s tačkom 39. Obavještenja Komisije (2016/C 262/01), kojom je propisano da u slučajevima u kojima tijelo javne vlasti dodijeli pomoć korisniku, ta je mjera automatski pripisiva državi, čak i ako je tijelo o kojem je riječ pravno nezavisno od drugih tijela javne vlasti, Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju ta mjera, poreska olakšica, sadržana u predmetnoj odluci Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji je organ koji nadzire rad Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i koji je odgovoran direktno Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, te se stoga navedena poreska olakšica može pripisati državi.

Stav Vijeća da je ispunjen prvi uslov iz člana 3. stav (1) Zakona koji se odnosi na prijenos državnih sredstava potvrđuje i odredba tačke 51. Obavještenja Komisije (2016/C 262/01), kojom je određeno da, osim direktnih transfera državnih sredstava u obliku subvencija ili grantova, državnom pomoći smatraju se i državne garancije, krediti s preferencijalnom kamatnom stopom, umanjenja ili izuzeća od primjene finansijskih obaveza, poreske olakšice, otpisivanje dugovanja ili preuzimanje dugovanja, prodaja zemljišta odnosno nekretnina ispod tržišne cijene i bez provedenog postupka javnih nabavki i druge vrste dodjele državne pomoći, zbog toga što se njima umanjuje javni prihod države. Dakle, odricanje od prihoda koji bi u suprotnom bili isplaćeni državi predstavlja prijenos državnih sredstava.

Kada je u pitanju drugi uslov iz člana 3. stav (1) Zakona, Vijeće je u postupku utvrdilo da je on ispunjen, jer su oslobađanjem plaćanja putarine na dizel-goriva korisnici navedeni u članu 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu stekli ekonomsku prednost koju ne bi stekli u normalnim tržišnim uslovima, odnosno putem vlastite efikasnosti poslovanja.

Također, u tački 68. Obavještenja Komisije (2016/C 262/01) navodi se da ne samo da je dodjela pozitivne ekonomske prednosti relevantna za pojam državne pomoći nego i smanjenje ekonomskog opterećenja (kao što su npr. poreske olakšice ili smanjenja doprinosa socijalnog osiguranja) može predstavljati prednost.

Dalje, Vijeće je u postupku utvrdilo da je treći uslov iz člana 3. stav (1) Zakona ispunjen, s obzirom na to da je predmetna poreska olakšica selektivna jer se njom stavljaju u povoljniji položaj samo rudnici, termoelektrane i željeznice, tj, privredni subjekti navedeni u članu 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu.

Naime, da bi ovaj uslov bio ispunjen, potrebno je utvrditi da se dodjelom državne pomoći stavljaju u povoljniji položaj određeni privredni subjekti, određeni sektori privrede ili proizvodnja/trgovina određenih proizvoda. U konkretnom slučaju, Vijeće je utvrdilo da se predmetnom poreskom olakšicom, odnosno oslobađanjem od plaćanja putarine stavljaju u povoljniji položaj, odnosno favoriziraju samo privredni subjekti iz sektora energetike (rudnici i termoelektrane) i dva javna preduzeća iz sektora željezničkog saobraćaja.

Što se tiče četvrtog uslova iz člana 3. stav (1) Zakona, koji se odnosi na narušavanje i postojanje opasnosti od narušavanja konkurencije na tržištu stavljanjem u povoljniji položaj određenih privrednih subjekata ili proizvodnje ili trgovine određenih proizvoda ili pružanja određenih usluga u mjeri u kojoj to utiče na ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti, odnosno na trgovinu između Bosne i Hercegovine i EU, Vijeće je u postupku, zbog kompleksnosti ovog uslova, utvrđivalo ispunjavanje uslova za sve korisnike iz člana 2. predmetne odluke pojedinačno, odnosno najprije za rudnike i termolektrane, a zatim posebno za preduzeća iz sektora željeznica.

Vijeće je u postupku utvrdilo da je četvrti uslov iz člana 3. stav (1) Zakona, koji se odnosi na narušavanje i postojanje opasnosti od narušavanja konkurencije na tržištu, u odnosu na rudnike i termoelektrane ispunjen s obzirom na to da donošenjem predmetne odluke postoji opasnost od narušavanja konkurencije i uticaj na trgovinu, jer se oslobađanjem plaćanja putarine na dizel-goriva rudnici i termolektrane kao korisnici oslobađanja stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na konkurente u sektoru energetike.

Naime, shodno tački 187. Obavještenja Komisije (2016/C 262/01), kojom je propisano da se smatra da se mjerom koju je dodijelila država narušava ili prijeti da će se narušiti konkurencija ako bi se njom mogao poboljšati položaj na tržištu korisnika u odnosu na druge preduzetnike s kojima se takmiči na tržištu, odnosno da se uopćeno smatra da narušavanje konkurencije na tržištu, u smislu člana 107. stav 1. Ugovora o funkcioniranju Evropske unije, obično postoji kada država dodijeli finansijsku prednost nekom preduzetniku u liberaliziranom sektoru u kome postoji ili bi mogla postojati konkurencija na tržištu, Vijeće je utvrdilo da se predmetnom odlukom rudnici i termolektrane navedeni u članu 2. iste odluke stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na druge privredne subjekte u sektoru energetike, posebno one iz sektora obnovljivih izvora energije, tj. ostale proizvođače električne energije izvan termolektrana na tržištu Bosne i Hercegovine koje je liberalizirano, te u sektoru trgovine rudama, posebno uzimajući u obzir izvoz ruda na tržište zemalja regiona i EU.

Naime, termolektrane navedene u članu 2. predmetne odluke bave se proizvodnjom električne energije, a kao sirovinu koriste ugalj iz rudnika koji su, također, korisnici predmetne poreske olakšice, odnosno oslobađanja od plaćanja putarine, te su nesumnjivo stavljeni u povoljniji položaj u odnosu na proizvođače električne energije koji koriste obnovljive izvore, prije svega biogoriva i biotečnosti na koje se također plaća putarina, shodno članu 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, ali i druge izvore poput vjetra, solarnu (toplotna i fotonaponska) i geotermalnu energiju, energiju iz okoline, hidroenergiju, deponijski gas i gas dobijen iz postrojenja za obradu otpadnih voda i sl.

Navedeni stav Vijeća potvrđuje i tačka 189. Obavještenja Komisije (2016/C 262/01), kojom je propisano da bi se javnom pomoći mogla narušiti konkurencija čak i ako se njom ne pomaže preduzetniku primaocu da se proširi i stekne tržišni udio, nego je dovoljno da mu se državnom pomoći omogućava zadržavanje snažnijeg konkurentskog položaja od onoga koji bi imao da mu pomoć nije pružena.

Kada je u pitanju uticaj na trgovinu, Vijeće je utvrdilo da poreskom olakšicom sadržanom u Odluci o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu utiče na trgovinu jer se njom jača položaj termoelektrana navedenih u članu 2. predmetne odluke, u sektoru proizvodnje električne energije gdje postoji značajna prekogranična trgovina električnom energijom, pa se predmetnom poreskom olakšicom utiče na trgovinu mrežnom energijom između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, te rudnika u odnosu na druge rudnike na tržištu na kojem postoji trgovina rudama između BiH i EU ili se ona može očekivati.

Naime, tačkom 191. Obavještenja Komisije (2016/C 262/01) propisano je da su sudovi EU presudili da "kada pomoć koju država članica dodijeli jača položaj preduzetnika u odnosu na ostale preduzetnike konkurente u trgovini u EU, smatra se da ta pomoć utiče na trgovinu", te da se može smatrati da javna pomoć može imati učinak na trgovinu između država članica čak i ako korisnik nije direktno uključen u prekograničnu trgovinu (npr. zbog subvencije bi privrednim subjektima u drugim državama članicama moglo biti teže ući na tržište održavanjem ili povećavanjem lokalne ponude).

Uzimajući u obzir navedeno, Vijeće je utvrdilo da pomoć u obliku poreske olakšice rudnicima i termolektranama navedenim u članu 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu predstavlja državnu pomoć iz člana 3. stav (1) Zakona, jer su kumulativno ispunjeni prethodno navedeni uslovi.

S obzirom na to da poreska olakšica rudnicima i termolektranama navedenim u članu 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu predstavlja državnu pomoć u smislu člana 3. stav (1) Zakona, a članom 5. stav (1) Zakona propisana je opća zabrana dodjele državne pomoći koja narušava ili prijeti da naruši tržišnu konkurenciju davanjem prednosti određenim privrednim subjektima, proizvodnji ili trgovini određenih proizvoda ili pružanju određenih usluga u mjeri u kojoj to može uticati na ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine iz međunarodnih sporazuma, dok su članom 6. stav (1) Zakona, odnosno podzakonskim aktima usvojenim na osnovu Zakona propisana izuzeća od opće zabrane, Vijeće je u postupku utvrđivalo da li u konkretnom slučaju postoji mogućnost primjene izuzeća na osnovu člana 6. st. (1) i (2) Zakona, Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Republici Srpskoj i Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH.

Budući da su korisnici predmetne poreske olakšice rudnici i termoelektrane, Vijeće je utvrdilo da Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Republici Srpskoj i Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH, kao i propisima EU iz oblasti državne pomoći nisu propisani uslovi i kriteriji za dodjelu državne pomoći za termoelektrane i rudnike, osim u sektoru vađenja uglja, ali isključivo za njihovo zatvaranje, te da se na predmetnu poresku olakšicu ne može primijeniti izuzeće od opće zabrane državne pomoći iz člana 5. stav (1) Zakona.

Shodno navedenom, Vijeće je utvrdilo da državna pomoć u obliku poreske olakšice u iznosu od 30.152.082,80 KM rudnicima i termolektranama navedenim u članu 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu nije usklađena sa Zakonom i podzakonskim aktima usvojenim na osnovu njega.

U skladu s navedenim, Vijeće je odlučilo kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Shodno odredbi člana 18. stav (1) Zakona, kojom je propisano da kada u slučaju nezakonito dodijeljene državne pomoći donese negativnu odluku iz člana 12. stav (3) tačka d) Zakona, Vijeće utvrđuje obavezu davaocu državne pomoći da preduzme mjere za povrat te nezakonito dodijeljene pomoći od korisnika u iznosu koji uključuje iskorišteni iznos državne pomoći uvećan za zateznu kamatu, koja se naplaćuje počevši od dana kada je nezakonita pomoć data na korištenje do dana povrata njenog iznosa, Vijeće je odlučilo kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.

Vijeće je u postupku utvrdilo da četvrti uslov iz člana 3. stav (1) Zakona, koji se odnosi na narušavanje i postojanje opasnosti od narušavanja konkurencije na tržištu, u odnosu na preduzeća iz sektora željeznica, nije ispunjen, odnosno da se dodjelom poreske olakšice sadržane u predmetnoj odluci navedenim preduzećima iz sektora željezničkog saobraćaja ne narušava niti postoji opasnost od narušavanja konkurencije na tržištu s obzirom da su JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo i preduzeće "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj jedini željeznički operateri na tržištu Federacije BiH, odnosno Republike Srpske, te imaju zakonski (pravni) monopol na pružanje usluga u sektoru željezničkog saobraćaja.

Naime, Vijeće je u postupku, u skladu s članom 5. stav (3) Zakona o željeznicama Republike Srpske, utvrdilo da je preduzeće "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj upravljač željezničkom infrastrukturom Republike Srpske i jedini željeznički operater na tržištu Republike Srpske koji obavlja poslove prijevoza putnika i robe u željezničkom saobraćaju na željezničkoj infrastrukturi Republike Srpske, jer drugi operateri koji imaju pravo shodno članu 15. stav (1) Zakona o željeznicama Republike Srpske da koriste željezničku infrastrukturu trenutno joj nemaju pristup, shodno odredbi člana 14. stav (2) navedenog zakona. Naime, navedenim članom 14. stav (2) Zakona o željeznicama Republike Srpske propisano je da će se pristup željezničkoj infrastrukturi omogućiti nakon sticanja minimalnih uslova predviđenih ovim zakonom i stupanjem Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo u Evropsku uniju.

Prema propisima EU iz oblasti državne pomoći, za postojanje narušavanja konkurencije na tržištu pretpostavlja se da je sektor u kome djeluje privredni subjekat kome se dodjeljuju finansijska sredstva iz budžeta, liberaliziran. Naime, u tački 187. Obavještenja Komisije (2016/C 262/01) navodi se da narušavanje konkurencije na tržištu, u smislu člana 107. stav 1. Ugovora o funkcioniranju Evropske unije, obično postoji kada država dodijeli finansijsku prednost nekom preduzetniku u liberaliziranom sektoru u kome postoji ili bi mogla postojati konkurencija na tržištu, dok se u tački 188. navedenog obavještenja ističe da, u skladu sa zakonodavstvom EU, pravni monopol postoji kada je određena usluga zakonodavstvom ili regulatornim mjerama rezervirana za isključivog pružaoca, pri čemu je svim drugim privrednim subjektima jasno zabranjeno pružanje takvih usluga, iz čega proizlazi zaključak da u konkretnom slučaju i prema pravilima EU iz oblasti državne pomoći nema narušavanja konkurencije dodjelom pomoći u obliku poreske olakšice korisniku "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj jer, kako smo prethodno zaključili, tržište Republike Srpske u sektoru željezničkog saobraćaja nije liberalizirano i isključivo zakonsko pravo (zakonski monopol) da obavlja poslove upravljača željezničkom infrastrukturom Republike Srpske i poslove željezničkog operatera na željezničkoj infrastrukturi Republike Srpske imaju "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj.

Također, shodno Zakonu o željeznicama u Federaciji BiH, Vijeće je utvrdilo da je Federacija BiH osnovala JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo i odredila za jedinog menadžera željezničke infrastrukture i jedinog željezničkog operatera Federacije BiH. Članom 15. istog zakona propisano je da je na zahtjev Vlade Federacije BiH ili vlade kantona JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo obavezno da obavlja željeznički prijevoz i na takvim dijelovima željezničke mreže na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza. Članom 12. Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombiniranog saobraćaja propisano je da će Federacija BiH sufinansirati obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja od interesa za Federaciju BiH i obavljanje usluga željezničkog kombiniranog saobraćaja. Članom 13. istog zakona određeno je da Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaključuje godišnji ugovor s JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo o obavljanju željezničkih usluga iz člana 12. ovog zakona. Iz navedenog proizlazi zaključak da na tržištu pružanja usluga putničkog željezničkog saobraćaja od javnog interesa za Federaciju BiH i usluga obavljanja željezničkog kombiniranog saobraćaja na području Federacije BiH još ne postoji konkurencija, te da navedene poslove obavlja JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo.

Shodno navedenom, Vijeće je utvrdilo da pomoć u obliku poreske olakšice u iznosu od 1.550.138 KM, korisnicima JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo i preduzeću "Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj navedenim u članu 2. Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu ne predstavlja državnu pomoć iz člana 3. stav (1) Zakona, jer nisu kumulativno ispunjeni svi uslovi iz navedenog člana Zakona, odnosno predmetnom poreskom olakšicom se ne narušava i ne postoji opasnost od narušavanja konkurencije na tržištu.

U skladu s navedenim, Vijeće je odlučilo kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Broj UP/I 03-26-1-62-4/22
28. augusta 2023. godine
Istočno Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća za državnu pomoć BiH
Dženan Selimbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!