Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 42/15

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PLANA RADA AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU (GODIŠNJI PLAN REALIZАCIJE AKTIVNOSTI PLANIRANIH U STATISTIČKOM PROGRAMU BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIODN 2013. – 2016.)
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PLAN RADA AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU

Službene novine Federacije BiH

broj 40/15

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE UTVRĐENIH U BUDŽETU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PRAVDE NA POZICIJI "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - ZA POLITIČKE STRANKE I KOALICIJE"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU HT D.D. MOSTAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVE - DIREKTORA U HT D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU HT D.D. MOSTAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA UPRAVE - DIREKTORA U HT D.D. MOSTAR
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2014. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU BAUPARTNER D.O.O. GRAČANICA U IZNOSU OD 300.000,00 KM

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 20/15

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O NAČINU I KRITERIJIMA ZA PRIPREMU, IZRADU I PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA U KANTONU SARAJEVO
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KS
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2015. GODINU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE KS
IZMJENE I DOPUNE MJERA U CILJU SPREČAVANJA ŠTETA OD DIVLJAČI I NA DIVLJAČI
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADA U VEZI SA POSLOVIMA PROVOĐENJA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA I PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA ORGANIZIRANJA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA

Međunarodni ugovori

broj 3/15

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU (PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
SPORAZUM O FINANSIRANJU (PROJEKAT ENERGETSKE EFEKTNOSTI) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE O KONZULARNOJ ZAŠTITI I VIZNIM PITANJIMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI DOPUNE BROJ 2 SPORAZUMA O FINANSIRANJU KOJI SE ODNOSI NA DRŽAVNI PROGRAM ZA BOSNU I HERCEGOVINU U OKVIRU IPA-KOMPONENTE POMOĆI U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA ZA 2012. GODINU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE O KONZULARNOJ ZAŠTITI I VIZNIM PITANJIMA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!


JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Registri objavljenih izdanja