Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 86/18

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA U AGENCIJI ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA U AGENCIJI ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU VIŠEGODIŠNJEG PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA OBJEKTA I NADOGRADNJA SPRATA ZA SMJEŠTAJ TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE"
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA ZA VRIJEME ŠTRAJKA U AGENCIJI ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 98/18

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOM PREDUZEĆU ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO NA KRIVE OPTEREĆENJA
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
ODLUKU O USVAJANJU PLANA NADGLEDANJA ZA 2019. GODINU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 50/18

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDAVAJUĆEG ILI ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA I" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU

Međunarodni ugovori

broj 11/18

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ-RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (IZGRADNJA I OBNOVA ODREĐENOG BROJA BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!