Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 82/23

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU GENDER AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2023-2027. GODINE SA OPERATIVNIM PLANOM INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA IMPLEMENTACIJU GENDER AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE 2023-2027. GODINA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME
AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Federacije BiH

broj 94/23

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2023-2030)
DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2023. GODINE (IV KVARTAL 2023. GODINE)

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 51/23

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O OSNIVANJU STRUČNE SLUŽBE VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VLASTITIM JAVNIM PRIHODIMA JAVNE USTANOVE "SEDMA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VLASTITIM JAVNIM PRIHODIMA JAVNE USTANOVE "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VLASTITIM JAVNIM PRIHODIMA JAVNE USTANOVE OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ" ILIDŽA

Međunarodni ugovori

broj 11/23

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT MEDICINSKOG KOMPLEKSA BANJA LUKA), EVROPSKI FOND ZA ODRŽIVI RAZVOJ - EFSD + NAMJENSKI INVESTICIONI OKVIR 1 (FI N° 91.071 - SERAPIS 2019-0319)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU STRUČNIH KVALIFIKACIJA DOKTORA MEDICINE, DOKTORA DENTALNE MEDICINE I ARHITEKATA U KONTEKSTU CENTRALNOEVROPSKOG SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA NA ZAPADNOM BALKANU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O INVESTICIONOM GRANTU ZA PODRŠKU PROJEKTU VODOSNABDIJEVANJA I SANITACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA II) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!