Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 90/14

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
UPUTSTVO ZA PRIPREMU MODELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA
AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA ZAPISNIKA O OTVARANJU PONUDA
AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
UPUTSTVO O USLOVIMA I NAČINU OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA I DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U INFORMACIONOM SISTEMU "E-NABAVKE"
AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
PRAVILNIK O FORMI GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE I IZVRŠENJE UGOVORA
AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Službene novine Federacije BiH

broj 96/14

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ "TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE" BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNIH TIMOVA ZA IMPLEMENTACIJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA 1 I STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE, ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANJU RASPOREDA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA FEDERALNOM ZAVODU ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 26/14

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" ZA 2014. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" ZA 2014. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEVOZU U KANTONU SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 21/14

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEMA REPUBLIKE TUNIS U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BIH/C
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE INVESTICIONE BANKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BIH/B

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!


JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba