Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 53/15

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA O USLOVIMA I NAČINU OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA I DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U INFORMACIONOM SISTEMU "E-NABAVKE"
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH
PROGRAMSKI USLOVI ZA JAVNE RTV SERVISE
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH
PRILOG 1. TEHNIČKI USLOVI ZA KORIŠTENJE MULTIPLEKS-A A
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH
ODLUKU O NAČINU KORIŠTENJA MULTIPLEKS-A A ZA POTREBE ZEMALJSKOG DIGITALNOG TELEVIZIJSKOG EMITOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Službene novine Federacije BiH

broj 51/15

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA "UNAPRIJEĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BIH - JP AERODROM TUZLA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠTENJE DIJELA OSTALE POKRETNE IMOVINE PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE, ŽUPNOM UREDU SV. PETRA I PAVLA MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU USAGLAŠENE STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 25/15

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARK" D.O.O. SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRŽNICE - PIJACE" D.O.O. SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 4/15

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 3 NA UGOVOR O FINANSIRANJU SKLOPLJEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE 21.12.2005. U SARAJEVU I 28.12.2005. U LUKSEMBURGU, S NAKNADNIM IZMJENAMA (UGOVOR O FINANSIRANJU) ZA PROJEKAT-ŽELJEZNICE U BIH II (FI 23.376)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O VOJNOJ FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE I PROVEDBENOG PROTOKOLA U VEZI S FINANSIJSKOM POMOĆI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT VODOSNABDIJEVANJA GRADAČAC) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEMA REPUBLIKE MOLDAVIJE U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!


JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Registri objavljenih izdanja