Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 12/18

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O CIJENI LIČNIH DOKUMENATA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD U KOMISIJAMA ZA IZBOR KANDIDATA - KADETA VIII I VIII-1 KLASE GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE I O VISINI JEDNOKRATNE NAKNADE ZA RAD U PODKOMISIJAMA FORMIRANIM U SKLOPU RADA KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA - KADETA VIII I VIII-1 KLASE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI MIKROKREDITNOJ FONDACIJI PARTNER ZA PODNOŠENJE KREDITNE APLIKACIJE RAZVOJNOJ BANCI VIJEĆA EVROPE ZA DJELIMIČNO FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI GRANT SREDSTAVA "SMJEŠTAJ I PRAVNA POMOĆ ZA STRANCE ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA" ZA 2017. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDAVANJA DRŽAVNE GARANCIJE PO UGOVORU O ZAJMU (PROJEKAT KORIDOR VC U RS – DIO 1) IZMEĐU JP AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE D.O.O. BANJA LUKA I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Službene novine Federacije BiH

broj 12/18

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG SPORAZUMA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE UTVRĐENOG IZMEĐU PREGOVARAČKIH TIMOVA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE, SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM USTANOVAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE UTVRĐENOG IZMEĐU PREGOVARAČKIH TIMOVA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE, SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM USTANOVAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROCEDURI ZA IZRADU IZJAVE O FISKALNOJ PROCJENI ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA PLANIRANJA NA BUDŽET
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 7/18

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU NAZIVA NOVOIZGRAĐENOJ ULICI U NASELJU DONJA VOGOŠĆA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU NAZIVA DIJELA ŠETNICE NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI NAZIVA ULICE, ODNOSNO PREIMENOVANJU ULICE NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJKP TOPLANAMA - SARAJEVO D.O.O. I ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA O KUPOVINI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SKLADU SA ČLANOM 23. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT SPORAZUMA O REGULISANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA IZMEĐU KANTONA SARAJEVO - MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO I OPĆINE TRNOVO NA ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI PODZEMNE GARAŽE NA BJELAŠNICI

Međunarodni ugovori

broj 12/17

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE, EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I JP AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE 12. DECEMBRA 2013. U LUKSEMBURGU, 13. DECEMBRA 2013. U BANJOJ LUCI I 16. DECEMBRA 2013. U SARAJEVU (UGOVOR O FINANSIRANJU), ZA PROJEKAT "AUTOPUT BANJA LUKA - DOBOJ" (FI 82.135-SERAPIS 2011 - 0622)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU IZMJENA SPORAZUMA O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ (PROJEKATI. SMANJENJA OKOLIŠNOG ZAGAĐENJA JADRANSKOG MORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U FUNKCIJI AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ (GEF GRANT NO. TF017727)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O MJERENJU TONAŽE BRODOVA IZ 1969. GODINE (LONDON, 23. JUNI 1969.)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O INVESTICIONOM GRANTU (KORIDOR 5C "IZGRADNJA DIONICE AUTOPUTA SVILAJ - ODŽAK") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 4 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE 21. DECEMBRA 2005. GODINE U SARAJEVU I 28. DECEMBRA 2005. GODINE U LUKSEMBURGU (UGOVOR O FINANSIRANJU) - ŽELJEZNICE U BIH II (FI 23.376)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja