Download PDF test

"Službeni glasnik BiH"

broj 83/14

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLANA PRIJEMA KADETA U POLICIJSKE AGENCIJE NA NIVOU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U 2014. GODINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE POJEDINAČNE JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD U KOMISIJAMA ZA ISTRAŽIVANJE ZRAKOPLOVNIH NESREĆA U LIVNU, NASELJU MOŠTRE KOD VISOKOG, RUDANCI KOD DOBOJA I BANJA LUCI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UKLJUČIVANJU PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAM KOLIČINSKOG LICENCIRANJA "MICROSOFT" PROIZVODA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O UPOTREBI DIJELA SREDSTAVA AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

"Službene novine Federacije BiH"

broj 87/14

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE ILIDŽA
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE DOBOJ ISTOK
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE ČITLUK
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE BUŽIM
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE BREZA

"Službene novine Kantona Sarajevo"

broj 26/14

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" ZA 2014. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" ZA 2014. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEVOZU U KANTONU SARAJEVO

"Međunarodni ugovori"

broj 19/14

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
PRVI AMANDMAN NA KREDITNI SPORAZUM SKLOPLJEN 25. OKTOBRA 2012. GODINE (PROJEKAT "MODERNIZACIJA UNIVERZITETA U BIHAĆU") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA KAO ZAJMOPRIMCA I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG KAO ZAJMODAVCA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PRVOG AMANDMANA NA KREDITNI SPORAZUM SKLOPLJEN 25. OKTOBRA 2012. GODINE (PROJEKAT "MODERNIZACIJA UNIVERZITETA U BIHAĆU") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, KAO ZAJMOPRIMCA I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, KAO ZAJMODAVCA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
SPORAZUM O ZAJMU I PROJEKTU ZAKLJUČEN 30. JUNA 2014. GODINE IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC") I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA I "JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO" (EP BIH) ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA") U IZNOSU OD 30.000.000,00 EURA - HIDROELEKTRANA JANJIĆI - (BMZ - BR. 2011 66 339)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE O IZRUČENJU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE O IZRUČENJU

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!


JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba