Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 7. Zakona o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici održanoj 25. jula 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA DRŽAVNE STRATEGIJE NADZORA NAD OPOJNIM DROGAMA, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA I DRŽAVNOG AKCIONOG PLANA BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U BOSNI I HERCEGOVINI 2024-2028. GODINA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom formira se Radna grupa za izradu prijedloga Državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga i Državnog akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini 2024-2028. godina (u daljem tekstu: Radna grupa), imenuju članovi, uređuje djelokrug rada i utvrđuju zadaci i rokovi.

Član 2.
(Sastav Radne grupe)

(1) Za članove Radne grupe imenuju se delegirani predstavnici navedenih institucija, i to:

a) Ivana Veselčić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - predsjedavajuća;

b) Dragan Vukadin, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - zamjenik predsjedavajuće;

c) Muhamed Hasanović, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine;

d) Ana Kraljević, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;

e) Davor Peštović, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine;

f) Anđelka Stupar, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine;

g) Ilija Anić, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine;

h) Spomenko Radović, Granična policija Bosne i Hercegovine;

i) Milomir Lopatić, Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine;

j) Muamer Ručić, Federalna uprava policije;

k) Mirjana Dragoljić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske;

l) Mustafa Aleta, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

m) Aida Ramić Čatak, Federalno ministarstvo zdravstva;

n) Dragica Vukosavljević, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske;

o) Luka Semizović, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

p) Nadija Bandić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke;

r) Zorica Garača, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske;

s) Emira Dizdarević, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;

t) Mersiha Udovičić, Federalno ministarstvo pravde;

u) Tamara Marić, Ministarstvo pravde Republike Srpske;

v) Gordana Banjac, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

(2) Za zamjenske članove Radne grupe imenuju se delegirani predstavnici navedenih institucija, i to:

a) Igor Bevanda, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine;

b) Anita Cigelj, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;

c) Mirha Ošijan, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine;

d) Arijana Omanović-Goković, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine;

e) Davor Ilić, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine;

f) Vahid Selimbegović, Granična policija Bosne i Hercegovine;

g) Sedin Salčinović, Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine;

h) Semin Kadić, Federalna uprava policije;

l) Aleksandra Jokić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske;

j) Mirsad Ribić, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

k) Amra Daguda, Federalno ministarstvo zdravstva;

1) Vanja Grujić, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

m) Đenana Gološ, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke;

n) Snežana Đorđević, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske;

o) Emina Vučković, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;

p) Jelena Lovrić, Federalno ministarstvo pravde;

r) Nikola Panić, Ministarstvo pravde Republike Srpske.

(3) Ukoliko imenovani član Radne grupe nije u mogućnosti da učestvuje na sastanku Radne grupe, zamjenski član je obavezan prisustvovati sastanku Radne grupe umjesto imenovanog člana.

(4) Administrativno tehničke poslove u svojstvu sekretara Radne grupe obavljat će Jasmin Pljevljak, stručni savjetnik u Odsjeku za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(5) Sastancima Radne grupe mogu prisustvovati pozvani eksperti, predstavnici međunarodne zajednice i nevladinih organizacija u cilju pružanja savjetodavne i tehničke pomoći Radnoj grupi.

(6) Učesnici sastanka koji nisu članovi Radne grupe mogu sudjelovati u raspravi o određenim pitanjima iz dnevnog reda, po odobrenju Radne grupe, ali bez prava odlučivanja.

Član 3.
(Poslovnik o radu)

(1) Radna grupa donosi Poslovnik o radu na prvom radnom sastanku kojeg saziva predsjedavajuća Radne grupe, a u slučaju njene spriječenosti zamjenik predsjedavajuće.

(2) Poslovnikom o radu regulisat će se način i djelokrug rada, prava i obaveze, kao i druga pitanja značajna za rad Radne grupe.

Član 4.
(Zadatak Radne grupe)

(1) Radna grupa se uspostavlja kao privremeno, interresorno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa zadatkom da izradi i dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine prijedlog Državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga i Državnog akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini 2024-2028. godina.

(2) Radna grupa će pri provedbi zadatka uzeti u obzir međunarodne standarde i dokumente iz ove oblasti.

Član 5.
(Naknada za rad)

(1) Članovi Radne grupe koji su imenovani ispred institucija Bosne i Hercegovine mogu da ostvare pravo na novčanu nagradu (stimulaciju), u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22) i odredbama Odluke o okvirnim kriterijima za isplatu novčane nagrade zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 31/10 i 4/23).

(2) Članovi Radne grupe koji su imenovani ispred entitetskih institucija i institucija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mogu ostvariti pravo na naknadu za rad u istoj, u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast za konkretan nivo vlasti.

Član 6.
(Rokovi za izvršenje zadatka)

(1) Radna grupa je dužna izvršiti zadatak iz člana 4. ove Odluke u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Prijedlog Državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga i Državnog akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini 2024-2028, Radna grupa će dostaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 214/23
25. jula 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!