Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 18. stav (3) Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme ("Službeni glasnik BiH", broj 53/09 i 22/16), u vezi sa članom 3. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija, te rokovima čuvanja podataka u evidencijama koje vode organi nadležni za izdavanje odobrenja za kretanje oružja i vojne opreme ("Službeni glasnik BiH", broj 95/16), uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, Policije Brčko distrikta BiH, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine donosi


UPUTSTVO


O NAČINU PRISTUPA CENTRALNOJ ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI I RAZMJENI PODATAKA O KONTROLI KRETANJA ORUŽJA I VOJNE OPREME


Član 1.
(Predmet Uputstva)

(1) Ovim Uputstvom reguliše se:

a) način upotrebe Centralne elektronske evidencije i razmjene podataka o kontroli kretanja oružja i vojne opreme od strane nadležnih organa u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Centralna evidencija);

b) način registrovanja ovlaštenih službenika za pristup Centralnoj evidenciji;

c) način obrade i vlasništva podataka pohranjenih u Centralnoj evidenciji;

d) grupe korisnika koje Centralna evidencija treba da ima kao i njihova prava;

e) pravila administracije u kontekstu procedure izrade sigurnosne kopije te oporavka podataka Centralne evidencije.

Član 2.
(Osnovni pojmovi)

(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom uputstvu imaju sljedeće značenje:

a) Ovlašteni službenik je službenik nadležnog organa koji radi na poslovima koje obuhvata Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme;

b) Administratori su službenici Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo);

c) Podadministrator je službenik nadležnog organa koji administrira korisnike i podatke iz registara: "Udaljenosti", "Grupe notifikacija" i "Predlošci dokumenata", iz nadležnog organa iz kojeg dolazi;

d) Korisnički nalog se sastoji od korisničkog imena i korisničke šifre;

e) Prava pristupa predstavljaju opseg u okviru kojeg korisnik može da pregleda, unosi i mijenja podatke sadržane u Centralnoj evidenciji;

f) Korisnička uloga predstavlja unaprijed definisana prava pristupa Centralnoj evidenciji za određene kategorije korisnika.

g) Radna stanica predstavlja računar u vlasništvu nadležnog organa sa kojeg korisnik pristupa Centralnoj evidenciji.

Član 3.
(Administracija)

(1) Za administraciju Centralne evidencije zadužen je Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva.

(2) Kreiranje ili izmjena korisničkih naloga za pristup Centralnoj evidenciji vrši se na osnovu obrasca čiji je oblik i sadržaj propisan u Prilogu broj 1. ovog Uputstva i čini njegov sastavni dio.

(3) Kreiranje podadministratora, te korisnika iz Ministarstva vrše administratori na osnovu obrasca iz Priloga broj 1. ovog Uputstva, koji se pismenim putem uz propratni akt dostavlja Ministarstvu - Sektoru za informatiku i telekomunikacione sisteme.

Član 4.
(Prava pristupa)

(1) Administratori mogu kreirati, brisati ili ponovo vratiti u sistem, zaključati ili otključati korisničke naloge.

(2) Podadministratori mogu kreirati, brisati ili ponovo vratiti u sistem, zaključati ili otključati korisničke naloge iz nadležnog organa kojem pripadaju.

Član 5.
(Korisnički nalog)

(1) Korisnik, kojem je kreiran korisnički nalog za pristup Centralnoj evidenciji, mora promijeniti inicijalnu korisničku šifru kod prvog logovanja.

(2) Korisnička šifra mora imati najmanje osam karaktera sa najmanje jednim velikim slovom i jednom cifrom.

(3) Korisničke šifre se mijenjaju svakih 90 dana.

(4) Automatski će se blokirati pristup Centralnoj evidenciji, zbog sigurnosnih razloga, ukoliko se tri puta uzastopno pogrešno unese korisnička šifra.

(5) U slučaju da korisnik zaboravi šifru ili zaključa korisnički nalog zbog prekoračenog broja pokušaja logovanja, zahtjev za promjenu šifre upućuje pismeno ili putem email-a administratoru ili podadministratoru iz nadležnog organa iz kojeg dolazi korisnik. Nakon što se uradi promjena šifre, Centralna evidencija ne dozvoljava dalji rad korisniku, sve dok ne uradi ponovnu promjenu iste.

(6) Korisnik je odgovoran za svoju korisničku šifru za pristup Centralnoj evidenciji i dužan je voditi računa o njenoj sigurnosti.

(7) Korisnik ne smije dijeliti korisnički nalog sa drugim korisnicima Centralne evidencije.

(8) U slučaju prestanka rada, promjene radnih zadataka ili radnog mjesta korisnika, odnosno u slučaju kada korisnik više ne treba pristupati Centralnoj evidenciji, institucija je obavezna da o tome obavijesti administratora ili podadministratora, odnosno da podnese zahtjev, kako bi se tom korisniku zaključao ili obrisao korisnički nalog.

Član 6.
(Lista sistemskih dozvola - permisija)

(1) Centralna evidencija ima sljedeće sistemske dozvole, kojima se kontroliše pristup od strane grupe korisnika:

a) Dnevnik događaja - pregled;

b) Granični prelazi - izmjena;

c) Granični prelazi - pregled;

d) Opštine/Gradovi/Mjesta/CI - izmjena;

e) Opštine/Gradovi/Mjesta/CI - pregled;

f) Saglasnost - izmjena;

g) Saglasnost - pregled;

h) Kantoni/entiteti - izmjena;

i) Kantoni/entiteti - pregled;

j) Države - izmjena;

k) Države - pregled;

l) Početna strana;

m) Distance - izmjena;

n) Distance - pregled;

o) Vozači - izmjena;

p) Vozači - pregled;

r) Zahtjevi za unutrašnji transport - izmjena;

s) Zahtjevi za unutrašnji transport - pregled;

t) Jezici - izmjena;

u) Jezici - pregled;

v) Pravna lica - izmjena;

z) Pravna lica - pregled;

aa) Grupe notifikacija - izmjena;

bb) Grupe notifikacija - pregled;

cc) Organizacije - izmjena;

dd) Organizacije - pregled;

ee) Zahtjevi za transport izvan BiH - izmjena;

ff) Zahtjevi za transport izvan BiH - pregled;

gg) Dozvole - izmjena;

hh) Dozvole - pregled;

ii) Odobrenja - izmjena;

jj) Odobrenja - pregled;

kk) Izvještaji;

ll) Korisničke uloge - izmjena;

mm) Korisničke uloge - pregled;

nn) Podešavanja - izmjena;

oo) Podešavanja - pregled;

pp) Posebne mjere - izmjena;

rr) Posebne mjere - pregled;

ss) Predlošci dokumenata - izmjena;

tt) Predlošci dokumenata - pregled;

uu) Prevodi - izmjena;

vv) Prevodi - pregled;

zz) Jedinice mjere - izmjena;

aaa) Jedinice mjere - pregled;

bbb) Menadžment korisnika - izmjena;

ccc) Menadžment korisnika - pregled;

ddd) Vozila - izmjena;

eee) Vozila - pregled;

fff) Kategorije oružja - izmjena;

ggg) Kategorije oružja - pregled;

hhh) Vrste oružja - izmjena;

iii) Vrste oružja - pregled.

Član 7.
(Lista izvještaja i statistike)

(1) Centralna evidencija ima sljedeće predefinisane izvještaje:

a) Izvještaj za EUFOR;

b) Izvještaj o prometu oružja po parametrima;

c) Izvještaj o prometu oružja i vojne opreme;

d) Izvještaj o zahtjevima za transport;

e) Izvještaj realizovanih prijevoza na temelju zahtjeva;

f) Izvještaj po realizovanim prijevozima po odobrenjima i dozvolama;

g) Spisak prijevoza za određenu kategoriju;

h) Izvještaj o prometu oružja po vrsti prijevoza;

i) Izvještaj o prometu oružja po vozilima i vozačima;

j) Izvještaj po gradovima destinacija;

k) Izvještaj po gradovima polazna tačka;

l) Izvještaj zahtjeva prema podnosiocu;

m) Izvještaj zahtjeva prema iskorištenosti;

n) Izvještaj zahtjeva prema posebnim mjerama;

o) Izvještaj najava prema posebnim mjerama;

p) Izvještaj zahtjeva prema broju protokola.

(2) Centralna evidencija omogućava kreiranje i dinamičkih izvještaja, po tipu izvještaja (zahtjevi ili najave kretanja), uz mogućnost odabira odgovarajućih polja i filtera.

Član 8.
(Grupe notifikacija)

(1) Centralna evidencija ima sljedeće tipove notifikacija:

a) Zahtjev je kreiran;

b) Zahtjev je odobren;

c) Zahtjev odbijen;

d) Zahtjev u statusu Čekanje na saglasnost;

e) Izdata saglasnost za zahtjev;

f) Zahtjev nije dobio saglasnost;

g) Dodan je novi korisnik na zahtjev;

h) Korisnik je uklonjen sa zahtjeva;

i) Zahtjev je u statusu Pod izmjenom;

j) Zahtjev je pod izmjenom usljed tehničke greške;

k) Dodan je novi korisnik na najavu;

l) Korisnik je uklonjen sa najave;

m) Najava kretanja je otkazana;

n) Najava kretanja je odobrena;

o) Najava je kreirana;

p) Najava je pod izmjenom;

q) Email notifikacija;

r) Potvrda email.

(2) Administrator i podadministrator imaju mogućnost kreiranja, izmjene, brisanja i ponovnog vraćanja u sistem grupa notifikacija, koje sadržavaju određene tipove notifikacija iz stava (1) ovog člana.

(3) Prilikom kreiranja korisničkog naloga, administrator i podadministrator imaju mogućnost odabira grupa notifikacija koje će korisnik dobijati putem Centralne evidencije.

Član 9.
(Korisničke uloge)

(1) Za potrebe definisanja prava pristupa korisnika Centralnoj evidenciji koristiće se sljedeće korisničke uloge:

a) Administrator;

b) Podadministrator;

c) Rukovodilac organizacije;

d) Službenik za obradu zahtjeva u transportu unutar granica BiH;

e) Službenik za obradu zahtjeva u transportu izvan granica BiH;

f) Službenik za obradu saglasnosti;

g) Službenik za izvještavanje;

h) Službenik za obradu zahtjeva unutar granica BiH i za izvještavanje;

i) Službenik za obradu zahtjeva izvan granica BiH i za izvještavanje.

(2) Nakon kreiranja najave kretanja oružja i vojne opreme, ista se automatski dostavlja na znanje e - mailom Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

(3) Korisničke uloge navedene u stavu 1) od tačke a) do tačke g) ovog člana imaju unaprijed definisane permisije i nije ih moguće mijenjati putem aplikacije, dok se permisije korisničkih uloga navedenih u stavu 1) tačke h) i i) ovog člana mogu mijenjati.

(4) Korisnik može imati samo jednu korisničku ulogu, odnosno jedan korisnički nalog ne može imati više korisničkih uloga.

(5) Ukoliko je potrebno kreirati novu korisničku grupu, potrebno je uputiti pismeni zahtjev sa obrazloženjem Ministarstvu za kreiranje takve nove grupe kao i detaljan opis prava te grupe u kontekstu sistemskih dozvola, s tim što se kod navedenog zahtjeva mora uzeti u obzir da se ne može kreirati korisnička uloga koja ima bilo koju kombinaciju transporta unutar i izvan granica.

(6) Podadministrator može kreirati korisničke naloge koji imaju korisničke uloge navedene u stavu 1) ovog člana, tačke c), d), g) i h).

Član 10.
(Prava pristupa sistemskim dozvolama)

Pristupi korisničkih uloga navedenih u članu 9. ovog Uputstva sistemskim dozvolama iz člana 6. ovog Uputstva dogovoreni su i usaglašeni sa svim nadležnim organima, koji su korisnici Centralne evidencije.

Član 11.
(Vlasništvo nad podacima i izmjene podataka)

(1) U skladu sa Zakonom o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, Centralna evidencija je vlasništvo Ministarstva, što znači da Ministarstvo ima pravo pristupa svim podacima.

(2) Nadležni organi su vlasnici podataka koje unesu u Centralnu evidenciju i imaju pravo izmjene istih.

a) Opis "vlasništva" iz stava (2) ovog člana se odnosi na sve vrste podataka koji se nalaze u Centralnoj evidenciji, što podrazumijeva podatke o zahtjevima za prevoz, imeničnoj listi, planiranim nadzorima i kontrolama prevoza, pomoćnim listama vozača i vozila.

b) Svi ostali podaci koji se nalaze u Centralnoj evidenciji, a koji se koriste u odgovarajućim mapama odnosno nomenklaturama, a koji su neophodni za rad Centralne evidencije vlasništvo su Ministarstva koje je zaduženo za ažuriranje istih.

(3) U slučajevima kada je za potrebe bilo kojeg nadležnog organa potrebno izmijeniti određene podatke koji nisu u vlasništvu tog nadležnog organa, a u skladu sa definicijom vlasništva iz prethodnog stava ovog člana, nadležni organ će uputiti pismeni zahtjev za izmjenu određenog podatka vlasniku tog istog podatka.

Član 12.
(Praćenje izmjena podataka)

(1) Korisničke aktivnosti (unos, izmjena, brisanje) od strane svih korisnika Centralne evidencije će biti automatski zabilježene i snimljene sa sljedećim detaljima:

a) Korisničko ime korisnika koji je uradio izmjenu;

b) Datum i vrijeme kad je izmjena napravljena (odnosno snimljena);

c) Prijašnja vrijednost;

d) Nova vrijednost.

(2) Gore navedeni podaci će biti dostupni administratorima za sve korisnike, te podadministratorima, službenicima za izvještavanje, službenicima za obradu zahtjeva unutar granica BiH i za izvještavanje, te službenicima za obradu zahtjeva izvan granica BiH i za izvještavanje i to za korisnike iz nadležnog organa iz kojeg dolaze, kako bi se moglo ustanoviti porijeklo bilo kakvih izmjena u Centralnoj evidenciji.

Član 13.
(Brisanje podataka)

(1) Korisnik koji ima pravo unosa podataka istovremeno ima i pravo izmjene istih kao i pravo označavanja istih kao "obrisane".

(2) Podaci koji su označeni kao "obrisani" i dalje će biti vidljivi u Centralnoj evidenciji kao "obrisani".

Član 14.
(Fizička lokacija Centralne evidencije i izrada sigurnosnih kopija)

Podaci iz Centralne evidencije se vode na serverima Ministarstva koji se nalaze u prostorijama NOC II u Sarajevu i Banja Luci. Primarni server se nalazi u prostorijama NOC II u Sarajevu, dok se replikacija podataka radi na server koji se nalazi u Banja Luci u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koje su za potrebe uspostavljanja NOC II - a ustupljeni Ministarstvu. Reaplikacija podataka se radi svakih 10 minuta i vrši se putem VPN tunela uspostavljenog preko telekomunikacione mreže za prenos podataka za potrebe organa i institucija za provođenje zakona u nadležnosti Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (tzv. SDH mreža). U slučaju prestanka rada servera Centralne evidencije u Sarajevu, server u Banja Luci preuzima rad, čime se obezbjeđuje dostupnost sistema.

Član 15.
(Sigurnost Centralne evidencije i izrada sigurnosnih kopija)

(1) Nadležnost za sigurnost Centralne evidencije je podijeljena između Ministarstva - Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme i nadležnih organa.

(2) Ministarstvo brine o sigurnosti aplikativnog rješenja, sistemskog softvera, baze podataka i hardvera Centralne evidencije koja se nalazi u prostorijma Ministarstva, dok su nadležni organi obavezni brinuti o sigurnosti radnih stanica.

(3) Postupak izrade sigurnosnih kopija i oporavak podataka u Centralnoj evidenciji će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o izradi sigurnosnih kopija i oporavak podataka u elektronskim evidencijama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Član 16.
(Radna stanica)

(1) Radna stanica, sa koje se pristupa Centralnoj evidenciji, mora koristiti ažuriran i licenciran operativni sistem kao i instalirane programe i ne smije imati pristup Internetu.

(2) Radne stanice se povezuje na Centralnu evidenciju putem VPN tunela uspostavljenih preko telekomunikacione mreže za prenos podataka za potrebe organa i institucija za provođenje zakona u nadležnosti Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (tzv. SDH mreža), sa izuzetkom radnih stanica Ministarstva koji se na Centralnu evidenciju povezuju putem lokalne mreže Ministarstva.

Član 17.
(Generisanje dokumenata)

1) Centralna evidencija će se koristiti za generisanje rješenja kojim se odobrava/odbija kretanje naoružanja.

2) Obrazac Rješenja kojim se odobrava kretanje naoružanja i obrazac Saglasnosti za kretanje naoružanja je propisan u Pravilniku o načinu i postupku obrade zahtjeva za izdavanje odobrenja za kretanje naoružanja kao i obimu provjere zahtjeva.

Član 18.
(Skeniranje)

Aplikativno rješenje Centralne evidencije ima mogućnost dodavanja dokumenata sa radne stanice, kao i mogućnost pozivanja i pokretanja skenera povezanog sa lokalnim računarom.

Član 19.
(Upotreba pisma)

(1) Aplikativno rješenje Centralne evidencije će koristiti latinično pismo kao početno pismo za rad.

(2) Na korisnički zahtjev aplikacija će omogućiti korištenje ćirilice (odnosno latinice) za rad.

(3) Unos podataka u Centralnu evidenciju će se vršiti u latiničnom pismu.

(4) Prilikom generisanja dokumenata, ukoliko je ćirilica odabrana kao pismo, radiće se automatska konverzija latiničnih slova upisanih u Centralnu evidenciju u ćirilična slova, s tim što svi ostali znakovi, koji nisu latinična slova, ostaju u izvornom obliku.

Član 20.
(Konfiguracijski parametri)

(1) Konfiguracijski parametri koji će se koristiti u Centralnoj evidenciji su:

a) Trajanje, u danima, validnosti korisničke šifre, nakon čega korisnik mora promijeniti šifru;

b) Maksimalan broj pokušaja logovanja.

c) Trajanje sesije (u minutama).

Član 21.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu pristupa centralnoj elektronskoj evidenciji i razmjeni podataka o kontroli kretanja oružja i vojne opreme ("Službeni glasnik BiH", broj 43/14).

Član 22.
(Završne odredbe)

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 12-01-04-7-2252-22/23
31. jula 2023. godine
Sarajevo


Ministar
Nenad Nešić, s. r.Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!