Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 16. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 24. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23), na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici, održanoj 23.8.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE U BUDŽET FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom odobrava se preraspodjela sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, iz granta "Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma" u iznosu od 2.000.000,00 KM, u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove odluke namijenjena su za realizaciju projekata u cilju finansiranja prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Član 3.
(Prenos sredstava)

Daje se saglasnost Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da izvrši prenos sredstava iz člana 1. ove odluke na namjenski podračun Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Realizacija Odluke)

Za provođenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Fond za povratak Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 215/23
23. augusta 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!