Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 17. stava (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23), a u vezi sa članom 1. stav (3) Odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 43/23), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici održanoj 25.7.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O RASPOREDU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstva utvrđenih Odlukom o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 43/23) u svrhu saniranja posljedica poplava.

(2) Sredstva iz stava (1) ove Odluke raspoređuju se na sljedeći način:

a) Ukupan iznos od 500.000,00 KM namijenjen za najugroženije općine i gradove u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljuje se prema rasporedu kako slijedi:

1) grad Bihać 50.000,00 KM,

2) grad Bosanska Krupa 50.000,00 KM,

3) općina Sanski Most 50.000,00 KM,

4) općina Bužim 50.000,00 KM,

5) općina Bosanski Petrovac 50.000,00 KM,

6) općina Cazin 100.000,00 KM,

7) općina Velika Kladuša 50.000,00 KM,

8) općina Teočak 25.000,00 KM,

9) općina Sapna 25.000,00 KM,

10) općina Čelić 50.000,00 KM.

b) Ukupan iznos od 500.000,00 KM za najugroženije općine u Republici Srpskoj dodijeljuje se prema prema rasporedu kako slijedi:

1) općina Novi Grad 200.000,00 KM,

2) općina Prijedor 100.000,00 KM,

3) općina Kozarska Dubica 100.000,00 KM i

4) općina Kostajnica 100.000,00 KM.

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. stava (2) ove Odluke namjenjena su za sanaciju posljedica poplava i evidentirati će se na ekonomskoj kategoriji 614100 (tekući transferi drugim nivoima vlasti).

Član 3.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Ugovor o realizaciji sredstava)

Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da u skladu sa ovom Odlukom sa korisnicima sredstava iz člana 1. stava (2) ove Odluke zaključi Ugovor o realizaciji sredstava rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine namijenjenih saniranju posljedica poplava, kojim će se utvrditi i obaveza krajnjeg korisnika da Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Član 5.
(Izvještavanje)

(1) Zadužuju se krajnji korisnici da Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

(2) Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 213/23
25. jula 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!