Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 7. st. 1. i 2. i člana 9. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 37/03), a u vezi sa zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s 19. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održane 25.7.2023. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici održanoj 23. augusta 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE KOORDINATORA I ZAMJENIKA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za izbor i imenovanje koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave.

(2) Kriteriji iz stava (1) ovoga člana obuhvataju opće i posebne uvjete koje kandidati za izbor i imenovanje koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave moraju ispunjavati.

Član 2.
(Opći uvjeti)

Opći uvjeti koje kandidati za imenovanje koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave moraju ispunjavati su:
a) da su stariji od 18 godina;

b) da su državljani Bosne i Hercegovine;

c) da nisu otpušteni iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije i

d) da se na njih ne odnosi odredba člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Posebni uvjeti za imenovanje koordinatora)

Koordinator za reformu javne uprave mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

a) VSS društvenog smjera; poželjan viši akademski stepen (magisterij ili doktorat);

b) najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima;

c) dobro poznavanje rada u javnoj upravi ili reformi javne uprave;

d) sveobuhvatni multidisciplinarni pristup, izražene operativne i organizacijske vještine; naglašena sposobnost za rukovođenje i komunikaciju; dobro poznavanje engleskoga jezika.

Član 4.
(Posebni uvjeti za imenovanje zamjenika koordinatora)

Zamjenik koordinatora za reformu javne uprave mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

a) VSS fakultet društvenog smjera;

b) najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima;

c) dobro poznavanje pitanja reforme javne uprave;

d) dokazano analitičko znanje i iskustvo u rukovođenju; poželjno poznavanje postupaka javne nabavke; vrlo dobre vještine prezentiranja i komuniciranja; dobro poznavanje engleskoga j ezika.

Član 5.
(Struktura)

Koordinator i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

Član 6.
(Komisija za izbor)

(1) Konkursnu proceduru za izbor koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave provodi Komisija za provedbu konkursne procedure za izbor koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave (u daljnjem tekstu: Komisija za izbor), u skladu s članom 9. stavom 1, čl. 10., 11. i 12. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 37/03).

(2) Komisiju za izbor imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine posebnim rješenjem na prijedlog Kabineta predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(3) Komisija za izbor sastoji se od pet članova i dužna je raditi u punom sastavu.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 216/23
23. augusta 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!