"Službeni glasnik BiH", broj 83/16 4.11.2016.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 83/16 [4.11.2016.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O OBILJEŽAVANJU MALOG ORUŽJA, LAKOG NAORUŽANJA I PRIPADAJUĆE MUNICIJE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USLOVIMA PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA U SKLADU S KONVENCIJOM O KONTROLI PREKOGRANIČNOG KRETANJA OPASNIH OTPADA I NJIHOVOM ZBRINJAVANJU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U MEĐUINSTITUCIONALNE RADNE STRUKTURE ZA IZRADU STRATEŠKOG OKVIRA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI 2016 - 2020. GODINA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU SEKRETARA UREDA ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA UREDA ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA UREDA ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA UREDA ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
DRŽAVNA REGULATIVNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU PEČAĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA I SREDSTAVA ZA RAD SUBJEKTA NADZORA
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA TAKMIČENJE ZA DODJELU RASPOLOŽIVIH FREKVENCIJSKIH RESURSA ZA RADIJSKO EMITOVANJE KOJE SE VRŠI PUTEM ZEMALJSKE RADIODIFUZIJE U VHF OPSEGU 87.5-108 MHz (LISTE: LRF-R-1/16 I LRF-BHR2-2/16)
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!