Službeni glasnik BiH, broj 83/16

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 59. sjednice održane 6. juna 2016. godine, na prijedlog koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 75. sjednici održanoj 28.09. 2016. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U MEĐUINSTITUCIONALNE RADNE STRUKTURE ZA IZRADU STRATEŠKOG OKVIRA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI 2016 - 2020. GODINA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odluka o imenovanju predstavnika institucija Bosne i Hercegovine u međuinstitucionalne radne strukture za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2016 - 2020. godina (u daljem tekstu: Odluka) donosi se u cilju imenovanja predstavnika državnih institucija u radne grupe za pripremu Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2016 - 2020. godine (u daljem tekstu: Strateški okvir) i utvrđivanja obaveza imenovanih predstavnika institucija, kao i obaveza Ureda koordinatora za reformu javne uprave u procesu pripreme Strateškog okvira.

Član 2.
(Definicija pojmova)

(1) Pod pojmom Zajednička radna grupa u smislu Odluke podrazumijeva se međuvladina, međuinstitucionalna radna grupa sastavljena od koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i delegiranih predstavnika institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a čiji je zadatak da prati i nadgleda razvoj novog Strateškog okvira i usmjerava dinamiku, pravce i prioritete razvoja, te osigurava informiranost donosioca odluka, te inicira razmatranje povratnih smjernica i informacija.

(2) Pod pojmom tematske radne grupe podrazumijevaju se radne grupe sačinjene od predstavnika državnih, te delegiranih predstavnika institucija entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, osnovane s ciljem pružanja stručno-tehničke podrške u procesu izrade Strateškog okvira, u različitim tematskim oblastima.

(3) Pod pojmom Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2016 - 2020. godine podrazumijeva se strategija reforme javne uprave, te prateći akcioni plan, kojima će biti definirani ciljevi, reformske mjere, indikatori, uključujući i indikatore učinka, te vrijednosti početnog stanja i ciljane vrijednosti, kao i drugi elementi strateških dokumenata.

(4) Pod pojmom Operativni plan za pripremu strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini podrazumijeva se dokument koji opisuje glavne korake potrebne za pripremu Strateškog okvira i opis opsega/obuhvatnosti, dosega i strukture Strateškog okvira.

Član 3.
(Zajednička radna grupa)

Za člana i zamjenika člana Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2016 - 2020. imenuju se:

a) Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, član i Aleksandar Karišik, šef Operativne jedinice, zamjenik člana, Nedžib Delić, stručni savjetnik za reformu javne uprave, zamjenik člana i Aneta Raić, šefica Jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju, zamjenik člana;

b) Niko Grubešić, pomoćnik ministra za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i europske integracije, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, član i Toni Šantić, šef Odsjeka za strateška planiranja i koordinaciju pomoći, zamjenik člana;

c) Amil Kamenica, savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, član i Mirela Pelidija, savjetnica predsjedavajućeg, Kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, zamjenik člana.

Član 4.
(Obaveze članova Zajedničke radne grupe)

Član Zajedničke radne grupa iz člana 1. ove Odluke odgovoran je da prati, nadgleda, usaglašava i usmjerava dinamiku, pravce i prioritete razvoja Strateškog okvira za reformu javne uprave 2016 - 2020. i posebno da:

a) Usmjerava pravovremenu i nesmetanu pripremu razvoja strateškog okvira reforme javne uprave saglasno ciljevima i prioritetima resornih institucija Vijeća ministara;

b) Prati i osigurava usklađenost strateškog okvira reforme javne uprave sa drugim strateškim i programskim opredjeljenjima Bosne i Hercegovine posebno procesom europskih integracija, Reformskom agendom za BiH i drugim prioritetima;

c) Osigurava koherentnost i komplementarnost među različitim stubovima Strategije reforme javne uprave;

d) Analizira i usaglašava prelazne rezultate kao set ciljeva, indikatore učinka, ciljne vrijednosti, aktivnosti i slično;

e) Osigurava pravovremenu informiranost višeg nivoa donosioca odluka, delegaciju pitanja o kojima ne postoji saglasnost i smjernice za postupanje;

f) Provodi konsultacije i osigurava komunikaciju sa rukovodiocima nadležnih institucija o pitanjima od značaja za učinkovito vođenje procesa;

g) Usaglašava radni tekst dokumenata Strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za njenu provedbu prije upućivanja teksta na razmatranje i usvajanje.

Član 5.
(Tematske radne grupe)

(1) Za člana i zamjenika člana Tematske radne grupe za oblast "Razvoj politika i koordinacija" imenuju se:

a) Amil Kamenica, savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH za ekonomska pitanja, Kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara, član i Mirela Pelidija, Kabinet predsjedavajućeg, zamjenik člana;

b) Selma Džihanović-Gratz, šefica Odsjeka za europske integracije, Ministarstvo pravde BiH, član i Sandra Srdanović, stručna savjetnica za saradnju s domaćim i stranim pravosudnim tijelima, zamjenik člana;

c) Željka Boljanović, šefica Odsjeka za pripremu i realizaciju PJI, Ministarstvo finansija i trezora BiH, član i Arijana Arnautović, stručna savjetnica za koordinaciju i pripremu programa javnih investicija, zamjenik člana;

d) Ivan Tavra, stručni savjetnik, Direkcija za europske integracije, član i Amra Hodžić, stručna savjetnica, zamjenik člana;

e) Zdenko Milinović, pomoćnik direktora Direkcije za ekonomsko planiranje, član i Tanja Lučić, šefica Odsjeka, zamjenik člana;

f) Davorka Lasica, stručna savjetnica za program rada i izvještaje o radu, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, član i Radenko Babić, šef Odsjeka za finansijske poslove, zamjenik člana;

b) Lejla Saračević Hasanagić, pomoćnica direktora Ureda za zakonodavstvo, član i Miroslav Dubočanin, zamjenik člana;

d) Davorin Semenik, sekretar Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, član i Igor Bajić, sekretar Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zamjenik člana;

h) Nedžib Delić, stručni savjetnik, Ured koordinatora za reformu javne uprave, član i Zvjezdana Sučić, stručna saradnica, zamjenik člana.

(2) Za člana i zamjenika člana Tematske radne grupe za oblast "Državna služba i upravljanje ljudskim resursima" imenuju se:

a) Mirela Pelidija, Kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, član i Amil Kamenica, savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH za ekonomska pitanja, zamjenik člana;

b) Fazila Musić, pomoćnica ministra za upravu Ministarstva pravde BiH, član i Dijana Beribaka, šefica Odsjeka za pružanje pravne pomoći u Sektoru za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva, zamjenik člana;

c) Anka Šešlija, pomoćnica ministra Ministarstva finansija i trezora BiH, član i Senada Bibić, šefica Odsjeka za kadrovske, opće i zajedničke poslove, zamjenik člana;

d) Neven Akšamija, direktor Agencija za državnu službu BiH, član i Bojan Golić, šef Grupe za prijave i testiranja, zamjenik člana;

e) Jasmina Kulenović, šefica Odjeljenja za podršku Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, član i Igor Ćorluka, stručni savjetnik za praćenje primjene propisa i obuke, zamjenik člana;

f) Mladenko Čavara, član Odbora državne službe za žalbe, član i Dario Krstić, stručni savjetnik, zamjenik člana;

g) Enida Šeherac-Džaferović, stručna savjetnica Ured koordinatora za reformu javne uprave, član i Aleksandar Karišik, šef Operativne jedinice, zamjenik člana.

(3) Za člana i zamjenika člana Tematske radne grupe za oblast "Odgovornost" imenuju se:

a) Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor Ministarstva pravde BiH, član i Goran Rokvić, upravni inspektor, zamjenik člana;

b) Dado Šarić, stručni savjetnik za analize i mišljenja u Uredu ministra - Ministarstvo finansija i trezora BiH, član i Gorana Krtalić, stručna savjetnica za protokolarne i zvanične odnose u Uredu ministra, zamjenik člana;

c) Đevad Delić, šef Odsjeka za opće poslove Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, član i Azra Aličković, šefica Odsjeka za medije i analitiku, zamjenik člana;

d) Haris Šahbaz, šef Kabineta Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, član i Angelina Kos, stručna saradnica za poslove finansija, zamjenik člana;

e) Jadranka Brenjo, sudija Suda Bosne i Hercegovine, član i Davor Žilić, sudija, zamjenik člana;

f) Zijad Hasić, sekretar Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, član i Igor Bajić, sekretar Ustavnopravne komisije, zamjenik člana;

g) Danka Polovina-Mandić, šefica Odjeljenja za sukob interesa, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, član i Alma Raščić, stručna savjetnica za sukob interesa, zamjenik člana;

h) Aleksandar Gutalj, pomoćnik sekretara Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - predsjedavajući Žalbenog vijeća BiH, član i Goran Krtalić, pomoćnik generalnog sekretara Vijeća ministara BiH, zamjenik člana i Nedžad Salman, stručni savjetnik u Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zamjenik člana;

i) Selvira Hodžić Obhodžaš, stručna savjetnica, Ured koordinatora za reformu javne uprave, član i Mubera Begić, stručna savjetnica, zamjenik člana.

(4) Za člana i zamjenika člana Tematske radne grupe za oblast "Pružanje javnih usluga" imenuju se:

a) Slavka Alagić, šefica Odsjeka za registre i obrazovanje Ministarstva pravde BiH, član i Goran Rokvić, upravni inspektor, zamjenik člana;

b) Sehija Mujkanović, pomoćnica ministra Ministarstvo finansija i trezora BiH, član i Ernest Balković, šef Odsjeka za upravljanje informacionim sistemom, zamjenik člana;

c) Zoran Andrić, pomoćnik ministra za transport - Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, član i Dario Bušić, šef Odsjeka za drumski i željeznički transport, zamjenik člana;

d) Rizo Efendić, savjetnik direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, član i Davor Bagarić, viši stručni saradnik, zamjenik člana;

e) Ivana Šarić, šefica Odsjeka za održavanje i razvoje elektronskog poslovanja i e-vlade Generalnog sekretara Vijeća ministara BiH, član i Boris Vasković, stručni savjetnik, zamjenik člana;

f) Slađana Škrba, stručna savjetnica, Ured koordinatora za reformu javne uprave, član i Aneta Raić, šefica Jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju, zamjenik člana.

(5) Za člana i zamjenika člana Tematske radne grupe za oblast "Upravljanje javnim finansijama" imenuju se:

a) Vera Letica, pomoćnica ministra finansija i trezora Ministarstva finansija i trezora BiH, član i Radmila Pustahija, šefica Odsjeka za europske integracije i programiranje pomoći EU, zamjenik člana;

b) Admir Ćebić, pomoćnik direktora Agencija za javne nabavke BiH, član i Belma Šećibović, šefica Grupe, zamjenik člana;

c) Slavojka Stolić, šefica Odsjeka za finansijsko upravljanje Uprave za indirektno oporezivanje, član i Munevera Dedić, načelnica Odjeljenja za internu reviziju, zamjenik člana;

d) Jasmin Pilica, zamjenik glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, član i Dragoljub Kovinčić, rukovoditelj Odjeljenja za razvoj, metodologiju i kontrolu kvalitete, zamjenik člana;

e) Zoran Zeljko, direktor Direkcije za ekonomsko planiranje, član i Nermin Didik, šef Odsjeka, zamjenik člana;

f) Olivera Sendić Damjanović, sekretar Komisije za koncesije BiH, član i Ismet Velagić, zamjenik člana;

g) Olivera Đogo, Ured za razmatranje žalbi, član i Adin Kondžić, stručni savjetnik, zamjenik člana;

h) Miroslav Zeković, stručni savjetnik, Ured koordinatora za reformu javne uprave, član i Ena Koprivica, stručni saradnik, zamjenik člana.

Član 6.
(Obaveze članova tematskih radnih grupa)

Član Tematske radne grupe iz člana 3. ove Odluke osigurava stručnu podršku i doprinosi razvoju Strateškog okvira reforme javne uprave 2016-2020. shodno stavovima i prioritetima institucija koje predstavlja na način da:

a) Osigura stručne informacije za razvoj strateškog okvira za reformu javne uprave vezano za početno stanje, identifikovane probleme, ciljeve i indikatore i sl. u ovoj oblasti;

b) Prikuplja i dostavlja podatke o drugim relevantnim strateškim i programskim aktivnostima, te predlaže modalitete komplementarnosti i sinergije;

c) Stručno raspravlja i usaglašava strateška opredjeljenja i ciljeve, predlaže dinamiku, prioritizaciju, indikatore učinka, procjenu potrebnih sredstava;

d) Analizira, prati i ukazuje na međusobnu uslovljenost i povezanost ciljeva, aktivnosti i mjera sa drugim horizontalnim oblastima;

e) Osigurava konzistentnost prijedloga sa zvaničnim stavovima, planskim i programskim dokumentima organa-institucija koje predstavljaju;

f) Provodi konsultacije i osigurava komunikaciju sa rukovodiocima nadležnih institucija i službenicima o pitanjima od značaja za učinkovito vođenje procesa;

g) Usaglašava finalnu radnu verziju dokumenata Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana za njeno provođenje, procjenjuje i sugeriše moguće opcije predloženih rješenja i obrazlaže stavove prema Zajedničkoj radnoj grupi.

Član 7.
(Obaveze zamjenika člana)

U slučaju spriječenosti imenovanog člana, zamjenik člana učestvuje u radu i aktivnostima Zajedničke radne grupe sa istim kapacitetom.

Član 8.
(Izvještavanje)

(1) Ured koordinatora za reformu javne uprave izvijestiće Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o provedenim aktivnostima u procesu pripreme Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2016 - 2020. godine.

(2) Ured koordinatora za reformu javne uprave će Informaciju o provednim aktivnostima u pripremi Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2016 - 2020. Vijeću ministara Bosne i Hercegovine podnijeti uz prijedloge strategije i pratećeg akcionog plana najkasnije 30 dana nakon završetka pripreme prijedloga strategije i akcionog plana.

(3) Članovi Zajedničke radne grupe i Tematskih radnih grupa redovno će o svom radu u procesu pripreme Strateškog okvira izvještavati rukovodioce institucija u ime kojih su imenovani u ove radne grupe.

Član 9.
(Period imenovanja)

Imenovanje se vrši do okončanja zadataka međuinstitucionalnih radnih grupa predviđenih Operativnim planom za pripremu strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Član 10.
(Stručna i administrativna podrška)

(1) Stručnu i administrativnu podršku međuinstitucionalnim radnim grupama, organizaciju i koordinaciju aktivnosti osigurava Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(2) Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Zajedničkoj radnoj grupi i tematskim radnim grupama predsjedavaće radom radnih grupa.

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 237/16
28. septembra 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!