Službeni glasnik BiH, broj 83/16

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na 74. sjednici, održanoj 22.09.2016. godine, donosi


ODLUKU


O USLOVIMA PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA U SKLADU S KONVENCIJOM O KONTROLI PREKOGRANIČNOG KRETANJA OPASNIH OTPADA I NJIHOVOM ZBRINJAVANJU


Član 1.
(Predmet)

Predmet ove Odluke je definiranje uslova prekograničnog prometa opasnog otpada u skladu s Konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom zbrinjavanju (u daljnjem tekstu: Bazelska konvencija) koja se na teritoriji Bosne i Herecgovine primjenjuje na osnovu Odluke o ratifikaciji Konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom zbrinjavanju od 14. jula 2000. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 31/00) s ciljem smanjenja obima prekograničnog prometa opasnog otpada i izvršavanja međunarodnih obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela ratifikacijom Bazelske konvencije.

Član 2.
(Značenje izraza)

Izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

a) prekogranični promet znači svako kretanje opasnih otpada ili drugih otpada iz oblasti pod nacionalnom jurisdikcijom jedne države u ili kroz oblast pod nacionalnom jurisdikcijom druge države, ili, u ili kroz oblast koja nije pod nacionalnom jurisdikcijom bilo koje države, pod uslovom da su najmanje dvije države uključene u kretanje;

b) opasan otpad znači otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava naveden u Prilogu I. ove Odluke;

c) olovni akumulatori podrazumijevaju akumulatore koji prema važećoj carinskoj tarifi u Bosni i Herecgovini nose tarifnu oznake 8548 10 21 00, 8548 10 91 00;

č) olovne legure podrazumijevaju sve vrste olovnih legura, bez obzira na oblik, veličinu, masu i materijale od kojih su izrađeni, kao i na datum kada su stavljene na tržište Bosne i Hercegovine;

ć) tretman ili obrada znači postupci obnove ili zbrinjavanja, uključujući i postupke pripreme prije obnove ili zbrinjavanja;

d) odlaganje ili zbrinjavanje je svaki postupak koji nije obnova, čak i kada postupak ima za sekundarnu posljedicu obnovu supstanci ili energije u skladu s listom postupaka odlaganja navednih u Prilogu II. ove Odluke;

dž) centralno kontakt mjesto je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo); i

đ) ovlaštene institucije su na nivou Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i na nivou Brčko Distrikta, Vlada Brčko Distrikta, Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove.

Član 3.
(Prekogranični promet opasnog otpada)

Prekogranični promet opasnog otpada se može dozvoliti samo u sljedećim slučajevima:

a) da Bosna i Hercegovina nema tehničke mogućnosti i potrebna postrojenja, kapacitete ili odgovarajuće lokacije za odlaganje predmetnog otpada na djelotvoran i za okoliš neštetan način;

b) da je otpad o kojem je riječ potreban kao sirovina za reciklažnu ili regeneracijsku industriju države uvoznice; i

c) da je prekogranični promet o kojem je riječ u skladu s drugim kriterijima utvrđenim od strane države potpisnice, pod uslovom da se ti kriteriji ne razlikuju od ciljeva Bazelske konvencije.

Član 4.
(Tretman i odlaganje opasnog otpada)

(1) Ukoliko u Bosni i Hercegovini postoji registriran i ovlašten subjekt koji raspolaže s kapacitetima za tretman ili odlaganje otpada na ekološki prihvatljiv način, vlasnik opasnog otpada, uključujući olovne akumulatore i olovne legure, je dužan isti ponuditi na otkup registriranom i ovlaštenom subjektu koji raspolaže s kapacitetima za tretman ili odlaganje otpada na ekološki prihvatljiv način.

(2) Cijena otkupa iz stava (1) ovog člana, ne može biti niža od prosječne cijene za tu vrstu otpada na Evropskoj berzi iz prethodnog mjeseca, odnosno od cijene koju drugi prerađivači plaćaju u zemljama Evropske unije u vrijeme kada se otkup vrši.

(3) Ukoliko subjekt registriran za tretman i odlaganje otpada, odbije izvršiti otkup opasnog otpada po cijeni iz stava (2) ovog člana, a vlasnik opasnog otpada ne pristaje na nižu cijenu otkupa, ovlaštene institucije će vlasniku opasnog otpada, na njegov zahtjev izdati dozvolu za izvoz neotkupljenog opasnog otpada, uključujući olovne akumulatore i olovne legure, ukoliko su ispunjeni drugi uslovi propisani odredbama Bazelske konvencije, kao i važećim zakonskim i podzakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom.

Član 5.
(Obavještavanje)

(1) Ovlaštene institucije o svakoj dozvoli za izvoz opasnog otpada, uključujući olovne akumulatore i olovne legure izdatoj u skladu s članom 4. stav (3) ove Odluke, obavještavaju Ministarstvo i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja dozvole.

(2) Uz obavijest iz stava (1) ovog člana, ovlaštene institucije su dužne dostaviti i kopiju izdate dozvole, kao i kopiju prateće dokumentacije na osnovu koje je dozvola izdata.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim dozvolama za prekogranični promet opasnog otpada, uključujući olovne akumulatore i olovne legure.

(4) Osim obavijesti iz stava (1) ovog člana, ovlaštene institucije blagovremeno i potpuno obavještavaju Ministarstvo o svim informacijama koje se odnose na prekogranični promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada.

(5) Na osnovu informacija iz stava (4) ovog člana, Ministarstvo prije kraja tekuće kalendarske godine, sačinjava Izvještaj o prethodnoj kalendarskoj godini, koji preko Sekretarijata podnosi Konferenciji članica konvencije.

Član 6.
(Centralno kontakt mjesto)

Ministarstvo kao centralno kontakt mjesto razmjenjuje informacije i obavijesti sa Sekretarijatom Konvencije i ovlaštenim institucijama, predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Konferenciji potpisnica, obrađuje informacije u vezi s prekograničnim prometom opasnog otpada, vrši koordinaciju s ovlaštenim institucijama s ciljem izvršavanja obaveza preuzetih Bazelskom konvencijom, te poduzima i druge potrebne aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, radi smanjenja prekograničnog prometa opasnog otpada na najmanju moguću mjeru i efikasnog upravljanja otpadom na način koji nije štetan za okoliš.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 231/16
22. septembra 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Prilog I.
SVOJSTVA OTPADA KOJA GA ČINE OPASNIM


HP 1 "Eksplozivno": otpad u kojem zbog hemijskih reakcija može doći do proizvodnje plina pri takvim temperaturama i pritisku te takvoj brzini da to može dovesti do štetnih posljedica na okruženje. Obuhvaćeni su pirotehnički otpad, eksplozivan organski peroksidni otpad i eksplozivan samoreagirajući otpad.
Kad otpad sadržava jednu ili više supstanci koje su razvrstane u razrede opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 1., otpad se, prema potrebi i razmjerno, u pogledu oznake HP 1 ocjenjuje u skladu s ispitnim metodama. Ako prisutnost supstanci, smjese ili nekog dijela ukazuje na eksplozivnost otpada, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 1.
Tablica 1.: Razred opasnosti, šifre kategorija i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 1:
HP3 "Zapaljivo":
­ zapaljiv tekući otpad tekući otpad s plamištem ispod 60 °C ili otpadno plinsko ulje, dizel i laka loživa ulja s plamištem između > 55 °C i ( 75 °C;
­ zapaljive piroforne tekućine i čvrsti otpad čvrsti ili tekući otpad koji se čak i u malim količinama može zapaliti u roku od pet minuta nakon dodira sa zrakom;
­ zapaljiv čvrsti otpad čvrsti otpad koji je lako zapaljiv ili može izazvati ili pospješiti požar trenjem;
­ zapaljiv plinoviti otpad plinoviti otpad koji u dodiru sa zrakom može planuti pri temperaturi od 20 °C i standardnom pritisku od 101,3 kPa;
­ otpad koji reagira s vodom otpad koji u dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove u opasnim količinama;
­ ostali zapaljiv otpad zapaljivi aerosoli, zapaljiv samozagrijavajući otpad, zapaljivi organski peroksidi i zapaljiv samoreagirajući otpad.
Kad otpad sadržava jednu ili više supstanci koje su razvrstane u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 3., otpad se, prema potrebi i razmjerno, ocjenjuje u skladu s ispitnim metodama. Ako prisutnost supstanci, smjese ili nekog dijela ukazuje na zapaljivost otpada, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 3.
Tablica 3.: Razred opasnosti i šifre kategorija i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 3:
HP 4 "Nadražujuće - kožne iritacije i ozljede oka": otpad u dodiru s kojim mogu nastati kožne iritacije ili koji može izazvati ozljede oka.
Kad otpad sadržava jednu ili više supstanci u koncentracijama iznad granične vrijednosti, a koje su razvrstane u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja, a koncentracijama su jednake graničnoj vrijednosti ili je premašuju, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.
Granična vrijednost koja se uzima u obzir pri ocjenjivanju u pogledu razreda opasnosti "Nagriz. kožu" 1A (H314), "Nadraž. za kožu" 2 (H315), "Ozlj. oka" 1 (H318) i "Nadraž. oka" 2 (H319) iznosi 1%.
Ako je zbir koncentracija svih supstanci koje su razvrstane kao "Nagriz. kožu." 1A (H314) jednak ili premašuje 1%, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.
Ako je zbir koncentracija svih supstanci koje su razvrstane kao H315 i H319 jednak ili premašuje 20%, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.
Treba imati na umu da se otpad koji sadržava supstance razvrstane kao H314 ("Nagriz. kožu" kategorije 1A, 1B ili 1C) u količinama koje su jednake ili veće od 5% klasificira kao opasan oznakom HP 8. HP 4 se ne primjenjuje ako je otpad već klasificiran kao HP 8.
Kad otpad sadržava jednu ili više supstanci koje su razvrstane u jedan ili više od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 4., a dosegnuta je ili premašena jedna ili više graničnih vrijednosti koncentracija iz tablice 4., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 5. Kad su supstance koje su razvrstane u razred specifične toksičnosti za ciljne organe prisutne u otpadu, pojedinačna supstanca mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracije ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 5.
Kad otpad sadržava jednu ili više supstanci koje su razvrstane kao Aspir. toks. 1, a zbir tih supstanci jednak je graničnoj vrijednosti koncentracija ili je premašuje, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 5 isključivo ako sveukupna kinematička viskoznost (pri 40 °C) ne premašuje 20,5 mm 2/s. (1)
Tablica 4.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 5
HP 2 "Oksidirajuće": otpad koji može, uglavnom pomoću kisika, izazvati ili pospješiti zapaljenje drugih materijala.
Kad otpad sadržava jednu ili više supstanci koje su razvrstane u razrede opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 2., otpad se, prema potrebi i razmjerno, u pogledu oznake HP 2 ocjenjuje u skladu s ispitnim metodama. Ako prisutnost supstanci, smjese ili nekog dijela ukazuje na oksidiranje otpada, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 2.
Tablica 2.: Razred opasnosti i šifre kategorija i šifre oznaka upozorenja radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 2:
HP 6 "Akutna toksičnost": otpad koji može izazvati učinke akutne toksičnosti nakon oralne ili dermalne primjene ili inhalacijskim putem.
Ako je zbir koncentracija svih supstanci sadržanih u otpadu koje su razvrstane u razred opasnosti akutne toksičnosti i prema šiframa kategorijama i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 5. jednak graničnoj vrijednosti navedenoj u toj tablici ili premašuje, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 6. Ako je u otpadu prisutno više supstanci koje su razvrstane kao akutno toksične, zbir koncentracija potreban je isključivo za supstance koje pripadaju istoj kategoriji opasnosti.
Sljedeće se granične vrijednosti uzimaju u obzir pri ocjenjivanju:
­ Za akutnu toks. 1, 2 ili 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%
­ Za akutnu toks. 4 (H302, H312, H332): 1%.
Tablica 5.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 6
HP 8 "Nagrizajuće": otpad u dodiru s kojim može doći do nagrizajućeg djelovanja na kožu. Kad otpad sadržava jednu ili više supstanci koje su razvrstane kao "Nagriz. kožu" kategorije 1A, 1B ili 1C (H314), a zbir njihovih koncentracija jednak je ili premašuje 5%, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 8.
Granična vrijednost koja se uzima u obzir pri ocjenjivanju u pogledu razreda opasnosti "Nagriz. kožu" kategorije 1A, 1B, 1C (H314) iznosi 1,0%.
HP 9 "Zarazno": otpad koji sadržava održive mikroorganizme ili njihove toksine za koje se vjeruje ili se pouzdano zna da uzrokuju bolesti ljudi i drugih živih organizama.
Dodjela oznake HP 9 ocjenjuje se prema pravilima utvrđenim u referentnim dokumentima ili zakonodavstvu u državama članicama.
HP 10 "Toksično za reprodukciju": otpad koji negativno utiče na seksualnu funkciju i plodnost muškaraca i žena te na razvojnu toksičnost potomka.
Kad otpad sadržava supstancu koja je razvrstana u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja te čija je koncentracija jednaka ili premašuje jednu od sljedećih graničnih vrijednosti koncentracija iz tablice 7., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 10. Kad je u otpadu prisutno više supstanci koje su razvrstane kao toksične za reprodukciju, pojedinačna supstanca mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracija ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 10.
Tablica 7.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 10
Pri tome, države članice mogu označiti otpad kao opasan oznakom HP 15 na osnovu drugih primjenjivih kriterija, poput ocjenjivanja eluata.


Prilog II.


POSTUPCI ZBRINJAVANJA


D 1 Odlaganje otpada u ili na tlo (npr. odlagalište itd.)
D 2 Obrada otpada na ili u tlu (na primjer, biološka razgradnja tekućeg ili muljevitog otpada u tlu itd.),
D 3 Duboko utiskivanje otpada (na primjer, utiskivanje otpada pumpama u bušotine, iscrpljena ležišta soli, prirodne šupljine itd.),
D 4 Odlaganje otpada u površinske bazene (na primjer, odlaganje tekućeg ili muljevitog otpada u jame, bazene, lagune itd.),
D 5 Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište (odlaganje u povezane komore koje su zatvorene i izolirane jedna od druge i od okoliša itd.),
D 6 Ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/okeane,
D 7 Ispuštanje otpada u mora/okeane uključujući i ukapanje u morsko dno
D 8 Biološka obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom D 1 - D 12
D 9 Fizikalno-hemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom D 1 - D 12 (na primjer isparavanje, sušenje, kalciniranje itd.),
D 10 Spaljivanje otpada na kopnu
D 11 Spaljivanje otpada na moru (*)
D 12 Trajno skladištenje otpada (npr. smještanje spremnika u rudnike itd.)
D 13 Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka D 1 - D 12 (**),
D 14 Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka D 1 - D 13
D 15 Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja D 1 - D 14 (osim privremenog skladištenja otpada na lokaciji na kojoj je nastao, prije skupljanja).
HP 5 "Specifična toksičnost za ciljni organ/aspiracijska toksičnost": otpad koji može izazvati specifičnu toksičnost za ciljni organ usljed jednokratnog ili ponovljenog izlaganja ili koji može izazvati učinke akutne toksičnosti nakon aspiracije.
Ako je zbir koncentracija svih supstanci koje su razvrstane kao H318 jednak ili premašuje 10%, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.

Razred opasnosti i šifre kategorija

Šifre oznaka upozorenja

Nest. ekspl.

H 200

Ekspl. 1.1

H 201

Ekspl. 1.2

H 202

Ekspl. 1.3

H 203

Ekspl. 1.4

H 204

Samoreag. A

H 240

Organ, peroks. A

Samoreag. B

H 241

Organ, peroks. B

 


Razred opasnosti i šifre kategorije

Šifre oznaka upozorenja

Oks. plin 1

H 270

Oks. tekućina 1

H 271

Oks. čvrstoća 1

Oks. tekućina. 2, oks. tekućina 3

H 272

Oks. krutina 2, oks. čvrstoća 3

 


Razred opasnosti i šifre kategorije

Šifre oznaka upozorenja

Zapalj. plin 1

H220

Zapalj. plin 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Zapalj. tekućina 1

H224

Zapalj. tekućina 2

H225

Zapalj. tekućina 3

H226

Zapalj. čvrstoća 1

H228

Zapalj. čvrstoća 2

Samoreag. CD

H242

Samoreag. EF

Organ, peroks. CD

Organ, peroks. F

Pirof. tekućina 1

H250

Pirof. čvrstoća 1

Samozagr. 1

H251

Samozagr. 2

H252

Reakc. s vodom 1

H260

Reakc. s vodom 2

Reakc. s vodom 3

G261

 


Razred opasnosti i šifre kategorije

Šifre oznaka upozorenja

Granične vrijednosti koncentracija

TCOJ 1

H370

1%

TCOJ2

H371

10%

TCOJ 3

H335

20%

TCOP1

H372

1%

TCOP2

H373

10%

Aspir. toks. 1

H304

10%

 


Razred opasnosti i šifre kategorije

Šifre oznaka upozorenja

Granične vrijednosti koncentracija

Akutna toks. 1 (oralna)

H300

0,1%

Akutna toks. 2 (oralna)

H300

0,25%

Akutna toks. 3 (oralna)

H301

5%

Akutna toks. 4 (oralna)

H302

25%

Akutna toks. 1 (dermalna)

H310

0,25%

Akutna toks. 2 (dermalna)

H310

2,5%

Akutna toks. 3 (dermalna)

H311

15%

Akutna toks. 4 (dermalna)

H312

55%

Akutna toks. 1 (inhal.)

H330

0,1%

Akutna toks. 2 (inhal.)

H330

0,5%

Akutna toks. 3 (inhal.)

H331

3,5%

Akutna toks. 4 (inhal.)

H332

22,5%

 


Razred opasnosti i šifre kategorije

Šifre oznaka upozorenja

Granične vrijednosti koncentracija

Karc. 1A

H350

0,1%

Karc. 1B

Karc. 2

H351

1,0%

 


Razred opasnosti i šifre kategorije

Šifre oznaka upozorenja

Granične vrijednosti koncentracija

Repr. 1A

H360

0,3%

Repr. 1B

Repr. 2

H361

3,0%

 


Razred opasnosti i šifre kategorije

Šifre oznaka upozorenja

Granične vrijednosti koncentracija

Muta. 1A

H340

0,1%

Muta. 1B

Muta. 2

H341

1,0%

 


Oznake upozorenja/dopunske oznake upozorenja

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera

H205

Eksplozivno u suhom stanju

EUH001

Može stvarati eksplozivne perokside

EUH019

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru

EUH044

 


HP 7 "Kancerogeno": otpad koji izaziva rak ili povećava njegovu pojavnost.
Kad otpad sadržava supstancu koja je razvrstana u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja te koja je jednaka ili premašuje jednu od sljedećih graničnih koncentracija iz tablice 6., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 7. Kad je u otpadu prisutno više supstanci koje su razvrstane kao kancerogene, pojedinačna supstanca mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracija ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 7.
Tablica 6.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 7.
HP 11 "Mutageno": otpad koji može izazvati mutaciju koja je trajna promjena količine ili strukture genetskog materijala ćelije.
Kad otpad sadržava supstancu koja je razvrstana u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja te čija je koncentracija jednaka ili premašuje jednu od sljedećih graničnih vrijednosti koncentracija iz tablice 8., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 11. Kad je u otpadu prisutno više supstanci koje su razvrstane kao mutagene, pojedinačna supstanca mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracija ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 11.
Tablica 8.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada te odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 11
HP 12 "Oslobađanje akutno toksičnih plinova": otpad koji u dodiru s vodom ili kiselinom oslobađa akutno toksične plinove (akutna toks. 1., 2. ili 3.).
Kad otpad sadržava supstancu koja je dodijeljena jednoj od sljedećih dopunskih oznaka upozorenja - EUH029, EUH031 i EUH032, klasificira se kao opasan oznakom HP 12 u skladu s ispitnim metodama ili smjernicama.
HP 13 "Senzibilizirajuće": otpad koji sadržava jednu ili više supstanci za koje se zna da imaju sposobnost izazvati reakciju senzibilizacije (preosjetljivosti) kože ili dišnih organa.
Kad otpad sadržava supstancu koja je razvrstana kao senzibilizirajuća i dodijeljena oznaci upozorenja H317 ili H334, a jedna je pojedinačna supstanca jednaka graničnoj vrijednosti koncentracije od 10% ili je premašuje, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 13.
HP 14 "Ekotoksično": otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odgođene rizike za jedan ili više sektora okoliša.
HP 15 "Otpad koji može imati prethodno navedena opasna svojstva koja izvorni otpad nije direktno pokazivao".
Kad otpad sadržava jednu ili više supstanci dodijeljenih jednoj od oznaka upozorenja ili dopunskih oznaka upozorenja iz tablice 9., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 15, osim ako je otpad u takvom obliku da ni u kojim uslovima ne može ispoljiti eksplozivna ili potencijalno eksplozivna svojstva.
Tablica 9.: Oznake upozorenja i dopunske oznake upozorenja za sastojke otpada radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 15:


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!