Službeni glasnik BiH, broj 83/16

Na osnovu člana 8. stav (1) tačke b), d) i f), čl. 16, 20 i 21 Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost donosi


PRAVILNIK


O USLOVIMA I NAČINU PEČAĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA I SREDSTAVA ZA RAD SUBJEKTA NADZORA


DIO PRVI: OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom se propisuju uslovi za pečaćenje, način pečaćenja i skidanja službenog pečata sa objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za obavljanje djelatnosti sa izvorima jonizirajućeg zračenja kada je u inspekcijskom postupku izrečena mjera zabrane upotrebe istih.

(2) Ovim pravilnikom se propisuju i drugi oblici sprečavanja upotrebe objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad ako isto nije izvodljivo pečaćenjem.

(3) Djelatnosti iz stava (1) ovog člana određene su propisima Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.
(Definicije)

U smislu ovog pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) Pečaćenje: Oblik neposredne prinude s ciljem izvršenja mjere zabrane upotrebe objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad, naložene u toku vođenja inspekcijskog postupka.

b) Subjekt nadzora: Pravno lice koje koristi ili namjerava koristiti poslovne prostorije, dijelove poslovnih prostorija i sredstva za rad radi obavljanja djelatnosti sa izvorima jonizirajućeg zračenja.

c) Poslovne prostorije: Objekti, odnosno dijelovi objekata u kojima subjekt nadzora obavlja ili namjerava obavljati određenu djelatnost sa izvorima jonizirajućeg zračenja i u kojima se nalaze sredstva za rad potrebna za obavljanje te djelatnosti.

d) Sredstva za rad: Svi izvori jonizirajućeg zračenja i sva oprema koja se koristi za obavljanje djelatnosti sa izvorima jonizirajućeg zračenja, a za koje Agencija izdaje odgovarajuću autorizaciju.

e) Inspektor: Državni inspektor za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

DIO DRUGI: USLOVI I NAČIN PEČAĆENJA


Poglavlje I. Uslovi za pečaćenje


Član 3.
(Pečaćenje)

(1) Pečaćenje se vrši kada subjekt nadzora nije izvršio mjeru zabrane upotrebe poslovnih prostorija ili sredstava za rad.

(2) Pečaćenje se provodi nakon što je rješenje o zabrani upotrebe postalo izvršno i stranki dostavljen zaključak o dozvoli izvršenja rješenja.

(3) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, ako se u toku inspekcijskog nadzora utvrdi da bi dalja upotreba objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad mogla ugroziti živote i zdravlje ljudi, pečaćenje se vrši odmah po saopštenju usmenog rješenja o zabrani upotrebe objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad, što se konstatira u zapisniku.

(4) Pečaćenje se može izvršiti odmah uz saglasnost stranke ako stranka izjavi na zapisnik da ne koristi ili ne namjerava privremeno ili trajno koristiti određena sredstva za rad.

(5) Inspektor sačinjava zapisnik o izvršenom pečaćenju pri čemu se poziva na izvršno rješenje.

(6) Sastavni dio zapisnika iz stava (5) ovog člana je popis zapečaćenih poslovnih prostorija, dijelova prostorija i sredstava za rad koji sadrži vrstu, naziv (namjenu) zapečaćenih prostorija, dijelova prostorija i sredstava za rad.

Član 4.
(Privremeno pečaćenje)

(1) Ako se inspekcijski nadzor vrši kod subjekta nadzora, a ne može se završiti u toku njegovog radnog vremena, inspektor može izvršiti privremeno pečaćenje poslovnog prostora, dijela poslovnog prostora ili samo opreme u tom prostoru u kojem se nalaze stvari ili dokumentacija na koje se odnose radnje inspekcijskog nadzora.

(2) Privremeno pečaćenje iz stava (1) ovog člana se vrši kada inspektor procijeni da može doći do promjene činjeničnog stanja, a vrši se radi dovršenja započetog inspekcijskog nadzora koji se ima nastaviti narednog radnog dana.

(3) O privremenom pečaćenju poslovnog prostora ili opreme iz stava (1) ovog člana donosi se zaključak protiv kojeg se ne može izjaviti posebna žalba.

(4) Zaključak iz stava (3) ovog člana priložit će se uz zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Član 5.
Obavljanje poslova)

Za vrijeme dok je prostorija i/ili njen dio zapečaćen mogu se obavljati samo oni poslovi koji su neophodni za provođenje rješenja inspektora za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, uz prethodnu pismenu saglasnost inspektora i ako se tim radovima osigurava i omogućava siguran rad i pristup zapečaćenoj prostoriji te ostalim dijelovima prostorija.

Član 6.
(Fotografiranje)

Zapečaćene poslovne prostorije, dijelovi prostorija i sredstva za rad obavezno se fotografiraju, a fotografije su sastavni dio zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

Član 7.
(Dostavljanje)

(1) Rješenje o zabrani i zaključak o dozvoli izvršenja rješenja pečaćenjem kojim se određuje mjera pečaćenja i odgovarajuće obavještenje o pečaćenju inspektor dostavlja subjektu nadzora-korisniku poslovnih prostorija, odnosno sredstava za rad.

(2) Ako subjekt nadzora nije vlasnik poslovnih prostorija, odnosno sredstava za rad, rješenje o zabrani i zaključak o dozvoli izvršenja rješenja pečaćenja kojim se određuje mjera pečaćenja inspektor dostavlja i vlasniku prostorija, odnosno sredstava za rad samo ako je za vrijeme trajanja inspekcijskog nadzora inspektor utvrdio ko je vlasnik prostorija, odnosno sredstava za rad.

Poglavlje II. Sredstva za pečaćenje


Član 8.
(Sredstva pečaćenja)

Sredstva pečaćenja su:

a) službeni pečat,

b) službena traka,

c) službeni znak,

f) obavještenje o pečaćenju.

Član 9.
(Oblik sredstava za pečaćenje)

(1) Za pečaćenje se koristi pečat izrađen od metala, okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa ispisanim nazivom "Bosna i Hercegovina, Državna regulatorna/regulativna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost/bezbjednost – Inspektorat" (dato u Prilogu 1 ovog pravilnika).

(2) Za obilježavanje se koristi traka s nazivom "INSPEKTORAT DRŽAVNE REGULATORNE AGENCIJE ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST – ZAPEČAĆENO", koja je crvene boje, širine 80 mm, sa slovima crne boje 60 mm (dato u Prilogu 2 ovog pravilnika).

(3) Za obilježavanje velikih površina se koristi službeni znak dimenzija 450 x 450 cm, pozadina službenog znaka je fluorescentne žutozelene boje, sa crnim obrubom i tekstom "ZABRANJEN RAD", sa nazivom "INSPEKTORAT DRŽAVNE REGULATORNE AGENCIJE ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST" (dato u Prilogu 3 ovog pravilnika).

(4) Obavještenje o pečaćenju se ispisuje na formatu A4 sa tekstom kao u Prilogu 4 ovog pravilnika.

Član 10.
(Postupak pečaćenja)

(1) Pečaćenje se vrši stavljanjem jemstvenog konca na svim ulazima, između pokretnog i nepokretnog dijela objekta (vrata i štok i sl.) ili pokretnog i nepokretnog dijela izvora jonizujućeg zračenja, koji se fiksira pečatnim voskom i u koji se utisne metalni pečat Agencije, ili na drugi adekvatan način.

(2) Sve brave na ulaznim i unutrašnjim vratima se prethodno zaključavaju ako je to moguće, a prije zaključavanja u zapisnik se unose podaci o svim uređajima koji su predmet inspekcije i koji moraju ostati u objektu.

(3) Nakon pečaćenja, na svim ulazima u objekt na vidnom mjestu se ističe obavještenje o pečaćenju.

(4) Izuzetno, inspektor može zapečatiti prostore za rad velike površine, odnosno dužine postavljanjem više službenih pečata na potrebnim mjestima.

(5) Ako subjekt nadzora namjerava premjestiti pokretna sredstva za rad i opremu iz prostorije i/ili prostora i ako se time postiže obustava obavljanja djelatnosti ili dijela djelatnosti zbog koje bi se trebala narediti mjera pečaćenja, inspektor će uzeti izjavu u zapisnik o tome s rokom za izvršenje, a pečaćenje narediti protekom roka u slučaju da subjekt nadzora ne postupi u skladu s izjavom.

(6) Ako je pečaćenje neizvodljivo, odnosno kada je očito da samo pečaćenje neće dovesti do željenog efekta, zabrana upotrebe vrši se postavljanjem PVC trake na pogodna mjesta objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad.

Poglavlje III. Uklanjanje pečata i sredstava pečaćenja


Član 11.
(Uklanjanje pečata)

(1) Uklanjanje službenog pečata vrši inspektor kada utvrdi da su otklonjeni razlozi zbog kojih je izrečena mjera zabrane upotrebe objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad.

(2) Uklanjanje pečata vrši inspektor i kada stranka učini vjerovatnim da će otkloniti nedostatke zbog kojih je izrečena mjera zabrane upotrebe ako se nedostaci ne mogu otkloniti bez skidanja pečata.

(3) U slučaju elementarnih nepogoda koje mogu izazvati štetu u objektu i opasnosti po zdravlje ljudi i okoliš, uklanjanje pečata može izvršiti i stranka uz obavještavanje inspektora.

Član 12.
(Dokumentiranje)

(1) O uklanjanju i ponovnom stavljanju pečata sastavlja se zapisnik u koji se unose sve radnje i podaci koji mogu utjecati na dalji tok postupka.

(2) Pečat se može skinuti i od strane stranke ukoliko je to odobrio inspektor, pri čemu o navedenoj radnji inspektor sačinjava službenu zabilješku.

Član 13.
(Prijelazne odredbe)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-02-2-1232/16
28. oktobra 2016. godine


Direktor
Emir Dizdarević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!