Službeni glasnik BiH, broj 83/16

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je, na osnovu člana 25. stav (1) i člana 42. stav (2), a u vezi s članom 14. stav (1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta "MG Mind" d.o.o., Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, Mrkonjić Grad, podnesenoj po direktoru Radomiru Zeljkoviću, zaprimljenoj dana 16. maja 2016. godine pod brojem: 06-26-1-012-II/16, na 132. (stotinutridesetidrugoj) sjednici održanoj dana 14.09.2016. godine, donijelo


ZAKLJUČAK
1. Odbacuje se Prijava koncentracije privrednog subjekta "MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, Mrkonjić Grad, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije.

2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je, dana 16. maja 2016. godine pod brojem: 06-26-1-012-II/16, zaprimilo Prijavu koncentracije privrednog subjekta "MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, Mrkonjić Grad (u daljem tekstu: "MG Mind d.o.o." ili Podnosilac prijave), podnesenu od strane direktora društva Radomira Zeljkovića, prema kojoj je Podnosilac prijave, na osnovu Ugovora o prodaji nematerijalnih vrijednosnih papira - dionica, zaključenog dana 08. oktobra 2015. godine, sa privrednim subjektom CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. - u stečaju, Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (u daljem tekstu: "CP Ljubljana d.d. - u stečaju"), postao vlasnik 519.524 redovnih dionica oznake KULG, izdavaoca privrednog subjekta "KPL, družba za gradnjo in v zdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring" d.d. Ljubljana, Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (u daljem tekstu: "KPL d.d. Ljubljana"), čime je stekao (..)* 1% učešća u osnovnom kapitalu navedenog privrednog subjekta.

Kako Prijava koncentracije nije sadržavala sve potrebne podatke, zatražena je dopuna iste, aktom broj: 06-26-1-12-1-II/16 od dana 17. maja 2016. godine i aktom broj: 06-26-1-12-8- II/16 od dana 25. jula 2016. godine.

Podnosilac prijave je, putem svog punomoćnika, Brokersko - dilerskog društva "MONET BROKER" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka dostavio dio tražene dokumentacije podneskom broj: 06-26-1-12-2-II/16 od dana 30. maja 2016. godine, uz molbu za produženje roka dostave ostatka potrebne dokumentacije.

Cijenivši opravdanim obrazloženje Podnosioca prijave, a koje se odnosi na produženje roka za dostavu relevantne dokumentacije, Konkurencijsko vijeće je odlučilo produžiti rok za dostavu, za dodatnih 15 (petnaest) dana (akt Konkurencijskog vijeća broj: 06-26-1-012-3-II/16), nakon čega je tražena dokumentacija dostavljena dana 17. juna 2016. godine pod brojem: 06-26-1-012-4-II/16.

Preostali dio tražene relevantne dokumentacije i podataka dostavljen je podneskom Podnosioca prijave, broj: 06-26-1-012- 9-II/16 od dana 11. augusta 2016. godine.

Podnosilac prijave je, u smislu člana 30. stav (2) Zakona, u podnesenoj Prijavi koncentracije naveo da nema obavezu podnijeti zahtjev za ocjenu koncentracije nekom drugom tijelu za konkurenciju izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Nakon kompletiranja Prijave, Konkurencijsko vijeće je dana 14.09.2016. godine Podnosiocu prijave izdalo Potvrdu broj: 06-26-1-012-10-II/16 o prijemu uredne i kompletne prijave, u smislu člana 30. stav (3) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdilo da prijava nije podnesena u roku, u smislu člana 16. stav (1) Zakona, obzirom da je Ugovor o prodaji nematerijalnih vrijednosnih papira - dionica, zaključen dana 08. oktobra 2015. godine, a da je Prijava koncentracije podnesena dana 16. maja 2016. godine.

1. Učesnici predmetne koncentracije


Učesnici predmetne koncentracije su privredni subjekt "MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, Mrkonjić Grad i privredni subjekt "KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring" d.o.o. Ljubljana, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, kao ciljano društvo.

1.1. Privredni subjekt "MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad (Podnosilac prijave)


Privredni subjekt "MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, Mrkonjić Grad je, prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj: 057-0-Reg-Z-16-000851 od 09.03.2016. godine, registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banja Luci, pod matičnim brojem upisa (MBS): 1-11812, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 687.736,00 KM.

Ukupni godišnji prihod privrednog subjekta MG Mind d.o.o. u 2014. godini na tržištu Bosne i Hercegovine je iznosio (..)* KM.

Privredni subjekt MG Mind d.o.o. posluje u sektoru niskogradnje (izgradnja, rekonstrukcija i održavanje putne mreže), te je registrovan i za obavljanje djelatnosti trgovine na malo RTV i drugim tehničkim aparatima, aparatima za domaćinstvo, pećima, klima uređajima, opremom za rasvjetu.

Privredni subjekt MG Mind d.o.o. je u 100% vlasništvu fizičkog lica, Mladena Milanovića.

Prema podacima iz Prijave, privredni subjekt MG Mind d.o.o., ima učešće u kapitalu preko 10,0% u privrednim subjektima (povezana društva), prikazanim u Tabeli br. 1, kako slijedi:

Tabela 1.

R.b.

Privredni subjekt

Udio (%)

1.

Merkur d.o.o. Banja Luka*

100,0

2.

Mrkonjićputevi a.d. Mrkonjić Grad*

40,60

 Izvor: Podaci iz Prijave

*- naznačeni privredni subjekt se nalazi u 100,0% vlasništvu fizičkog lica Mladena Mladenovića, 100% vlasnika privrednog subjekta MG Mind d.o.o.

1.1.1 Povezana društva privrednog subjekta MG Mind d.o.o.


Privredni subjekt Društvo za trgovinu robom na veliko i malo "Merkur" d.o.o. Banja Luka, Ive Lole Ribara br. 4, 78000 Banja Luka, je registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banja Luci, pod brojem upisa (MBS): 1-41-00 (JIB: 4400860130001).

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Merkur d.o.o. Banja Luka su iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (putem leasing-a).

Privredni subjekt Društvo za održavanje i zaštitu puteva "Mrkonjićputevi" a.d. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, 70260 Mrkonjić Grad, je registrovan kod Okružnog privrednog suda Banja Luka, pod brojem upisa: 1-348-00 (JIB: 4401192640007).

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Mrkonjićputevi a.d. Mrkonjić Grad su izgradnja, zaštita i održavanje puteva.

1.2. Privredni subjekt "KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring" d.d. Ljubljana


Privredni subjekt "KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring" d.d Ljubljana, Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, upisan je u Poslovnom registru Slovenije pod matičnim brojem: 5015405000 i poreskim brojem: SI 30209889.

Privredni subjekt KPL d.d. Ljubljana posluje u oblasti niskogradnje, odnosno vrši pružanje usluga održavanja opštinskih puteva, vrši održavanje zelenih površina u gradu Ljubljani, te radi na izvođenju ostalih građevinskih radova iz oblasti niskogradnje.

Privredni subjekt KPL d.d. Ljubljana ne ostvaruje poslovne prihode u Bosni i Hercegovini.

Vlasnička struktura privrednog subjekta KPL d.d. Ljubljana, prije sprovođenja koncentarcije, prikazana je u Tabeli br. 2:

Tabela 2.

Naziv vlasnika

Vlasnički udio (%)

"CESTNO PODJETJE LJUBLJANA" d.d. - u stečaju

100,0

 UKUPNO

100,0

 Izvor: Podaci iz Prijave

Prema podacima iz Prijave, privredni subjekt KPL d.d. Ljubljana., ima učešće u kapitalu preko 10,0%

u privrednim subjektima (povezana društva), prikazanim u Tabeli br. 3, kako slijedi:

Tabela 3.

R.b.

Privredni subjekt

Udio (%)

1.

KPL Rast Ljubljana d.o.o.

100,0

2.

TAČ Ljubljana d.o.o.

24,50

3.

T - GIP d.o.o.

20,00

 Izvor: Podaci iz Prijave

1.2.1. Povezana društva privrednog subjekta KPL d.d. Ljubljana


Privredni subjekt "KPL Rast gradnja cest" d.o.o. Ljubljana, Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, je upisan u Poslovni registar Slovenije pod matičnim brojem: 3323463000 i poreskim brojem: SI 24057142.

Osnovna registrovana djelatnost privrednog subjekta KPL Rast Ljubljana d.o.o. je izgradnja puteva.

Privredni subjekt "TAČ Tovarna asfalta Črnuče" d.o.o., Cesta na Brod 2, 1231 Ljubljana - Črnuče, upisan je u Poslovnom registru Slovenije pod matičnim brojem: 5996309000 i poreskim brojem: SI 75259117.

Osnovne registrovane djelatnosti privrednog subjekta TAČ Ljubljana d.o.o. su proizvodnja ostalih nemetalnih i mineralnih proizvoda.

Privredni subjekt "T-GIP, Telekomunikacije, gradnje, investicije in projektiranje" d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, upisan je u Poslovni registar Slovenije pod matičnim brojem: 34349230000 i poreskim brojem: SI 39317200.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta T-GIP d.o.o. je gradnja objekata opskrbne infrastrukture za telekomunikacije.

2. Pravni okvir ocjene predmetne koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u postupku ocjene predmetne koncentracije primijenilo odredbe Zakona i Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10), te odredbe Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10).

3. Pravni osnov i pravni oblik koncentracije


Pravni osnov predmetne koncentracije, u smislu člana 30. stav (1) tačka a) Zakona i člana 9. tačka f) alineja 11. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), je Ugovor o prodaji nematerijalnih hartija od vrijednosti - dionica sa oznakom KULG, zaključen dana 08. oktobra 2015. godine, između privrednog subjekta Cestno podjetje Ljubljana d.d. - u stečaju, kao prodavca i privrednog subjekta MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad, kao kupca.

Na osnovu naprijed navedenog ugovora, Okružni sud u Ljubljani je, dana 04. decembra 2015. godine, donio Rješenje o izručivanju dionica kupcu kojim je zaključeno da su ispunjeni svi uslovi za prenos 519.524 redovnih dionica sa oznakom KULG izdavača privrednog subjekta KPL d.d., u korist kupca, privrednog subjekta MG Mind d.o.o.

Uzimajući u obzir navedeno, u smislu odredbi člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona, pravni oblik predmetne koncentracije je sticanje kontrole jednog privrednog subjekta nad drugim, kupovinom većine dionica.

4. Obaveza prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom nivou iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta, učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine, iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%

Ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata, učesnika koncentracije (i njihovih povezanih privrednih subjekata), na dan 31. decembar 2014. godine, iskazani su u Tabeli 4:

Tabela 4.

Privredni subjekt

Mg Mind d.o.o.

KPL d.d. Ljubljana

 

KM

EUR

KM

EUR

Svijet

 

-

(..)*

(..)*

BiH

(..)*

-

-

-

 Izvor: Podaci iz Prijave

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da učesnici predmetne koncentracije nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda na tržištu Bosne i Hercegovine, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona, jer privredni subjekt KPL Ljubljana nema ostvarenih prihoda u 2014. godini na tržištu Bosne i Hercegovine.

5. Relevantno tržište koncentracije


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta u proizvodnom smislu, relevantno tržište obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvata cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Uzimajući u obzir djelatnosti koje obavljaju učesnici koncentracije, a posebno ciljno društvo, Konkurencijsko vijeće je kao relevantno tržište proizvoda i/ili usluga odredilo tržište niskogradnje.

Relevantnim tržištem u geografskom smislu smatra se tržište Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenog, relevantnim tržištem predmetne koncentracije smatra se tržište niskogradnje u Bosni i Hercegovini.

5.1. Analiza relevantnog tržišta koncentracije


Procjena udjela učesnika koncentracije i glavnih konkurenata na relevantnom tržištu niskogradnje u Bosni i Hercegovini, prikazana je u Tabeli br. 5., kako slijedi:

Tabela 5.

Redni broj

Privredni subjekt

Tržišni udio (%)

1.

Integral inženjering a.d. Laktaši

(..)*

2.

GP Krajina a.d. Banja Luka

(..)*

3.

Starbag Austrija

(..)*

4.

Hidrokop d.o.o. Banja Luka

(..)*

5.

Eko Euro Tim d.o.o. Banja Luka

(..)*

6.

MG Mind d.o.o.

(..)*

7.

Prijedorputevi a.d. Banja Luka

(..)*

7.

Niskogradnja d.o.o. Laktaši

(..)*

8.

Ostali

(..)*

 

UKUPNO

100%

 Izvor: Podaci iz Prijave

Procjene tržišnih udjela date su od strane Podnosioca prijave, koji naglašava da na relevantnom tržištu djeluje veliki broj domaćih i konkurenata koji svoje sjedište imaju izvan Bosne i Hercegovine, kao i veliki broj manjih privrednih subjekata čija je poslovna djelatnost lokalnog karaktera, na osnovu čega se procjenjuje da na relevantnom tržištu ukupno učestvuje preko 500 privrednih subjekata.

Na osnovu podataka navedenih u Tabeli 5., vidljivo je da privredni subjekt, KPL d.d. Ljubljana, kao ciljno društvo predmetne koncentracije, nije prisutan na relevantnom tržištu.

6. Ocjena koncentracije


Prema podacima iz Prijave (Tabela 4.) učesnici koncentracije nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

Također, utvrđeno je da je na relevantnom tržištu niskogradnje u Bosni i Hercegovini Podnosilac prijave prisutan sa neznatnim tržišnim učešćem, koji je manji od 40,0%, odnosno da privredni subjekt KPL d.d. Ljubljana nije ostvario prihode na teritoriji Bosne i Hercegovine u 2014. godini, obzirom da ne vrši poslove registrovane djelatnosti niti ostale poslovne aktivnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Na osnovu naprijed navedenog, utvrđeno je da Podnosilac koncentracije nije bio u obavezi podnijeti Prijavu koncentracije, u smislu člana 14. Zakona, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

7. Administrativna taksa


Podnosilac prijave je na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. tarifni broj 108. stav 1. pod c) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11), obavezan platiti administrativnu taksu u iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

8. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nije dopuštena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Zaključka.

Broj 06-26-1-012-12-II/16
14. septembra 2016. godine
Sarajevo


Predsjednica
Mr. Arijana Regoda-Dražić, s. r.

1 (..) – Podatak predstavlja poslovnu tajnu

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!