Službeni glasnik BiH, broj 83/16

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 19. oktobra 2016. godine, i na 23. sjednici Doma naroda, održanoj 27. oktobra 2016. godine, usvojila je


ZAKON


O OBILJEŽAVANJU MALOG ORUŽJA, LAKOG NAORUŽANJA I PRIPADAJUĆE MUNICIJE


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Zakona)

(1) Ovim zakonom utvrđuju se: obaveza obilježavanja malog oružja i lakog naoružanja (u daljnjem tekstu: oružje) i pripadajuće municije (u daljnjem tekstu: municija), oznaka na oružju i municiji, obaveze i ovlaštenja proizvođača, uvoznika i nosioca zaliha, evidencija, te nadzor i upravne mjere.

(2) Obilježavanju podliježu oružje i municija kod kojih se prepravkom zamjenjuju ili mijenjaju bitni konstrukcijski dijelovi.

Član 2.
(Izuzeci od primjene Zakona)

(1) Odredbe ovog zakona ne odnose se na oružje i municiju koji su do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno njegove primjene, u skladu s postojećim propisima, u posjedu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, organa i institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pravnih lica i građana, a koji su ranije proizvedeni ili uvezeni u Bosnu i Hercegovinu, osim ako to oružje i municija postanu predmet prijenosa ili izvoza iz zaliha svih nivoa vlasti.

(2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na privremeni uvoz ili izvoz oružja i municije, obavljen u okviru propisanih carinskih uslova Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Značenje izraza)

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) malo oružje je smrtonosno sredstvo koje je izrađeno ili prilagođeno da pod pritiskom barutnih i drugih plinova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, namijenjeno da ga koristi pojedinac i uključuje: revolvere, pištolje i automatske pištolje, puške i karabine, automatske puške, jurišne puške, puškomitraljeze i lake mitraljeze;

b) lako naoružanje je smrtonosno sredstvo koje je izrađeno ili prilagođeno da pod pritiskom barutnih i drugih plinova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu ili neki drugi projektil, namijenjeno da ga koriste dva ili više lica koja mu služe kao posada i uključuje: teške mitraljeze, ručne, automatske i ispod cijevi montirane lansere granata, prijenosne protivavionske topove, prijenosne protivoklopne topove, bestrzajne topove, prijenosne protivoklopne raketne sisteme, prijenosne protivavionske sisteme i minobacače kalibra ispod 100 mm;

c) bitni konstrukcijski dio je svaki element ili rezervni dio koji je posebno izrađen za oružje i municiju i bitan je za njegovo funkcioniranje (npr: cijev, sanduk, klizač, zatvarač, čahura, košuljica i upaljač);

d) municija je pripadajuća municija za malo oružje i lako naoružanje navedeno u tač. a) i b) ovog člana, kao cjelina ili njeni dijelovi;

e) jedinstvena proizvodna oznaka - JPO je oznaka na svakom komadu oružja ili municije odnosno pakiranju municije, u trenutku proizvodnje, ispisana jednostavnim geometrijskim simbolima s brojčanim ili alfanumeričkim kodom, koja svim državama omogućava laku identifikaciju zemlje u kojoj su oružje ili municija proizvedeni;

f) uvozna oznaka - UO je oznaka svakog komada oružja ili municije odnosno pakiranja municije koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu, ispisana alfanumeričkim kodom;

g) oznaka o prijenosu ili izvozu - OPI je oznaka na svakom komadu oružja ili municije odnosno pakiranju municije koja se iz zaliha svih nivoa vlasti prenosi za trajnu civilnu upotrebu ili se iz zaliha svih nivoa vlasti izvozi iz Bosne i Hercegovine, ispisana alfanumeričkim kodom;

h) identifikaciona oznaka oružja - IOO je oznaka kojа se stavlja na svaki pojedinačni komad oružja, u slučaju kada jedinstvena proizvodna oznaka na oružju u postupku odnosno trenutku uvoza u Bosnu i Hercegovinu ne omogućava da se nedvosmisleno prepozna zemlja proizvodnje, ime proizvođača, godina proizvodnje i serijski broj;

i) identifikaciona oznaka municije - IOM je oznaka koja se stavlja na svako pakiranje municije, u slučaju kada jedinstvena proizvodna oznaka u postupku, odnosno trenutku uvoza u Bosnu i Hercegovinu, ne omogućava da se nedvosmisleno prepozna zemlja proizvodnje, ime proizvođača, godina proizvodnje i kalibar i

j) nosilac zaliha je državni, entitetski ili lokalni organ, organizacija ili institucija vlasti nadležna za upravljanje ili korištenje oružja i municije.

POGLAVLJE II. OBAVEZE I OVLAŠTENJA


Član 4.
(Proizvođač)

Proizvođač oružja ili municije obavezan je tokom proizvodnje označiti oružje ili municiju jedinstvenom proizvodnom oznakom (u daljnjem tekstu: JPO), u skladu s odredbama čl. 9. i 10. ovog zakona.

Član 5.
(Uvoznik)

Uvoznik oružja ili municije obavezan je najkasnije u roku od 15 dana nakon završene carinske procedure, a prije stavljanja uvezenog oružja i municije u promet, upotrebu ili korištenje, u skladu s propisanom procedurom, osigurati stavljanje oznaka iz čl. 11., 12. i 13. ovog zakona.

Član 6.
(Nosilac zaliha)

Nosilac zaliha oružja ili municije obavezan je prije realizacije prijenosa odnosno izvoza oružja ili municije iz zaliha svih nivoa vlasti, u skladu s propisanom procedurom, osigurati stavljanje oznaka iz člana 14. ovog zakona.

Član 7.
(Ovlaštenje za obilježavanje oružja ili municije)

(1) Obilježavanje oružja ili municije može vršiti samo ono pravno lice, ustanova i nosilac zaliha koji za to prethodno dobije ovlaštenje za obilježavanje oružja ili municije.

(2) Ovlaštenje iz stava (1) ovog člana izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na osnovu zahtjeva podnosioca, njegove mogućnosti i osposobljenosti za obavljanje poslova obilježavanja oružja ili municije.

(3) Ovlaštenje iz stava (1) ovog člana izdaje se s rokom važenja od pet godina.

Član 8.
(Karakteristike oznake)

(1) Oznaka treba osigurati jednostavnu identifikaciju, dugotrajnost, postojanost, da se ne može lako izmijeniti ili ukloniti i u slučaju da bude uklonjena ili mijenjana, da se tehničkim sredstvima može prepoznati.

(2) Oznaka se stavlja na siguran način i uz uslov da se sačuvaju tehnički kvalitet i svojstva oružja ili municije.

POGLAVLJE III. OZNAKE NA ORUŽJU I MUNICIJI


Član 9.
(Jedinstvena proizvodna oznaka)

(1) Oružje proizvedeno u Bosni i Hercegovini u toku proizvodnje obilježava se jedinstvenom proizvodnom oznakom oružja (u daljnjem tekstu: JPOO) koja minimalno sadrži sljedeće podatke:

a) oznaku zemlje proizvodnje;

b) oznaku proizvođača;

c) godinu proizvodnje i

d) serijski broj.

(2) Municija proizvedena u Bosni i Hercegovini u toku proizvodnje obilježava se jedinstvenom proizvodnom oznakom municije (u daljnjem tekstu: JPOM) koja minimalno sadrži sljedeće podatke:

a) za svaki pojedinačni komad municije:

1) oznaku proizvođača,

2) godinu proizvodnje,

3) kalibar i

4) oznaku zemlje proizvodnje za municiju kalibra 20 mm i većeg;

b) za svaku jedinicu pakiranja municije:

1) oznaku zemlje proizvodnje,

2) oznaku proizvođača,

3) godinu proizvodnje,

4) kalibar,

5) broj komada municije i

6) broj lota municije.

(3) Oznaka zemlje proizvodnje iz st. (1) i (2) ovog člana za Bosnu i Hercegovinu je "BA" - oznaka Međunarodne organizacije za standardizaciju - ISO za Bosnu i Hercegovinu.

(4) Ministarstvo će na zahtjev proizvođača oružja ili municije donijeti rješenje o određivanju oznake proizvođača koja se stavlja na oružje ili municiju.

(5) U izuzetnim slučajevima, JPO može sadržavati, na zahtjev proizvođača oružja ili municije, drugačije podatke od onih iz st. (1) i (2) ovog člana, na osnovu posebnog odobrenja Ministarstva, uz opravdano obrazloženje i predočavanje poslovne dokumentacije.

Član 10.
(Mjesto JPOO i JPOM)

(1) JPOO iz člana 9. stav (1) ovog zakona stavlja se na vidno mjesto bitnih konstrukcijskih dijelova oružja.

(2) JPOM iz člana 9. stav (2) ovog zakona stavlja se na vidno mjesto bitnih konstrukcijskih dijelova municije i svakoj jedinici pakiranja municije.

Član 11.
(Uvozna oznaka - UO)

(1) Svaki komad oružja koje se uvozi u Bosnu i Hercegovinu, osim JPO-a koji omogućava da se nedvosmisleno identificira zemlja proizvodnje, ime proizvođača, godina proizvodnje i serijski broj, mora biti obilježen i uvoznom oznakom (u daljnjem tekstu: UO), koja sadrži:

a) međunarodnu oznaku ISO za Bosnu i Hercegovinu "BA" i

b) godinu uvoza.

(2) Municija koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu, osim JPO-a koji omogućava da se nedvosmisleno identificira zemlja proizvodnje, ime proizvođača, godina proizvodnje i kalibar, mora biti obilježena na svakoj jedinici pakiranja oznakom koja sadrži:

a) međunarodnu oznaku ISO za Bosnu i Hercegovinu "BA" i

b) godinu uvoza.

Član 12.
(Identifikaciona oznaka oružja - IOO)

(1) Oružje čiji JPO u postupku odnosno trenutku uvoza ne omogućava da se nedvosmisleno prepozna zemlja proizvodnje, ime proizvođača, godina proizvodnje i serijski broj, osim obilježavanja propisanog članom 11. ovog zakona, obilježava se i identifikacionom oznakom oružja (u daljnjem tekstu: IOO).

(2) IOO se dodjeljuje svakom pojedinačnom komadu oružja i sadrži:

a) oznaku ovlaštenog lica i

b) redni broj uvezenog oružja u Bosnu i Hercegovinu u godini uvoza.

(3) Ministarstvo će, na zahtjev pravnog lica ili ustanove, donijeti rješenje o određivanju oznake ovlaštenog lica.

Član 13.
(Identifikaciona oznaka municije - IOM)

(1) Municija odnosno pakiranje municije čiji JPO u postupku odnosno trenutku uvoza ne omogućava da se nedvosmisleno prepozna zemlja proizvodnje, ime proizvođača, godina proizvodnje i kalibar, osim obilježavanja propisanog članom 10. ovog zakona, obilježava se i identifikacionom oznakom municije (u daljnjem tekstu: IOM).

(2) IOM se dodjeljuje svakoj jedinici pakiranja municije i sadrži:

a) oznaku ovlaštenog lica i

b) redni broj uvezenog pakiranja municije u Bosnu i Hercegovinu u godini uvoza.

(3) Ministarstvo će, na zahtjev pravnog lica ili ustanove, donijeti rješenje o određivanju oznake ovlaštenog pravnog lica.

Član 14.
(Oznaka o prijenosu ili izvozu - OPI)

(1) Oznaka o prijenosu ili izvozu stavlja se na svaki komad oružja i svaku jedinicu pakiranja municije koji se iz zaliha svih nivoa vlasti prenosi za trajnu civilnu upotrebu ili se iz zaliha svih nivoa vlasti izvozi i sadrži:

a) međunarodnu oznaku ISO za Bosnu i Hercegovinu "BA";

b) oznaku nosioca zaliha;

c) godinu prijenosa odnosno izvoza i

d) redni broj prenesenog odnosno izvezenog oružja.

(2) Ministarstvo će na zahtjev nosioca zaliha donijeti rješenje o određivanju oznake nosioca zaliha.

POGLAVLJE IV. EVIDENCIJE


Član 15.
(Vođenje evidencije o oznakama)

(1) Sva lica koja imaju obaveze i ovlaštenja proistekla iz ovog zakona obavezna su voditi i održavati potpune, precizne i ažurne evidencije o oznakama na oružju ili municiji.

(2) Proizvođač oružja ili municije obavezan je u podregistru za JPO voditi evidenciju o oznakama na proizvedenom oružju ili municiji.

(3) Uvoznik oružja ili municije obavezan je voditi evidenciju o oznakama na uvezenom oružju ili municiji u podregistru za UO, IOO ili IOM.

(4) Nosilac zaliha obavezan je u podregistru za OPI voditi evidenciju o oznakama na oružju ili municiji koja se iz zaliha prenosi za trajnu civilnu upotrebu ili se iz zaliha izvozi.

(5) Pravna lica, ustanove i nosioci zaliha koji imaju ovlaštenje iz člana 7. ovog zakona obavezni su voditi evidenciju o oznakama na oružju ili municiji koje su obilježili na osnovu ovlaštenja Ministarstva, u podregistru za označeno oružje ili municiju.

Član 16.
(Centralni registar)

Lica iz člana 15. ovog zakona obavezna su dostaviti podatke iz podregistara do 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u Ministarstvo u kojem se vodi Centralni registar oznaka za malo oružje, lako naoružanje i pripadajuću municiju.

Član 17.
(Sadržaj evidencije i čuvanje)

(1) Podregistri i Centralni registar sadrže precizan opis, vrstu, model i ostale dodatne ili kodirane informacije i karakteristike oružja ili municije kao i oznake propisane ovim zakonom.

(2) Lica iz čl. 15. i 16. ovog zakona dužna su trajno čuvati podatke iz podregistara i Centralnog registra.

Član 18.
(Predaja evidencije)

Lica iz člana 15. ovog zakona dužna su čuvati podregistre i predati ih Ministarstvu nakon prestanka obavljanja obaveza i ovlaštenja proisteklih iz ovog zakona.

POGLAVLJE V. NADZOR I UPRAVNE MJERE


Član 19.
(Inspekcijski nadzor)

(1) Inspekcijski nadzor nad licima koja imaju obaveze ili ovlaštenje za obilježavanje oružja ili municije vrši Ministarstvo.

(2) Nadzorom iz stava (1) ovog člana utvrđuje se da li se obilježavanje oružja ili municije vrši u skladu s odredbama ovog zakona i podzakonskih akata donesenih u skladu s ovim zakonom.

(3) Lice koje ima obavezu ili ovlaštenje za obilježavanje oružja ili municije dužno je omogućiti vršenje inspekcijskog nadzora.

Član 20.
(Oduzimanje ovlaštenja)

(1) Ovlaštenja za obilježavanje oružja ili municije oduzima se u jednom od sljedećih slučajeva:

a) ako je ovlaštenje izdato na osnovu lažnih podataka;

b) kada lice ne postupi u skladu s odredbama ovog zakona i odredbama propisa donesenih za izvršenje ovog zakona, a u ostavljenom roku ne otkloni uočene nedostatke i

c) onemogućava vršenje inspekcijskog nadzora.

(2) U slučajevima iz stava (1) ovog člana Ministarstvo donosi rješenje o oduzimanju ovlaštenja za obilježavanje oružja ili municije.

POGLAVLJE VI. KAZNENE ODREDBE


Član 21.
(Nepropisno obilježavanje)

(1) Ko ne obilježi malo oružje, lako naoružanje i pripadajuću municiju u skladu s odredbama ovog zakona i stavi ga u promet, upotrebu ili korištenje čini krivično djelo i kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je predmet djela iz stava (1) ovog člana oružje ili municija u većoj količini ili vrijednosti ili je u pitanju oružje ili municija velike razorne moći i opasnosti ili djelo izvršeno u grupi, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

(3) Ko krivotvori, nezakonito briše, uklanja ili mijenja oznake koje oružje ili municija moraju imati u skladu s odredbama ovog zakona čini krivično djelo i kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Član 22.
(Prekršajne odredbe)

(1) Novčanom kaznom od 50.000 KM do 150.000 KM kaznit će se svako pravno lice koje:

a) obilježi oružje ili municiju protivno odredbama člana 7. stav (1) ovog zakona;

b) od organa nadležnog za izdavanje ovlaštenja za obilježavanje oružja ili municije pribavi ovlaštenje na osnovu lažnih podataka i na osnovu takvog ovlaštenja organizira obilježavanje oružja ili municije.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 KM do 100.000 KM kaznit će se svako pravno lice ako:

a) onemogući provođenje nadzora u skladu s članom 19. stav (3) ovog zakona;

b) ne vodi evidenciju u skladu s članom 15. ovog zakona;

c) ne preda podregistar Ministarstvu u skladu s članom 18. ovog zakona;

d) ne dostavlja podatke iz podregistra u skladu s članom16. ovog zakona i

e) ne osigura stavljanje oznake u roku propisanom u članu 5. ovog zakona.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu ako:

a) onemogući provođenje nadzora u skladu s članom 19. stav (3) ovog zakona;

b) ne vodi evidenciju u skladu s članom 15. ovog zakona;

c) ne preda podregistar Ministarstvu u skladu s članom 18. ovog zakona;

d) ne dostavlja podatke iz podregistra u skladu s članom 16. ovog zakona i

e) ne osigura stavljanje oznake u roku propisanom u članu 5. ovog zakona.

POGLAVLJE VII. ZAVRŠNE ODREDBE


Član 23.
(Provedbeni propisi)

Ministarstvo ima obavezu nakon stupanja na snagu ovog zakona, a najkasnije do početka njegove primjene, donijeti podzakonske propise kojima će definirati:

a) proceduru, uslove, mjesto oznake, postupke i metode obilježavanja oružja i municije koji se proizvode u Bosni i Hercegovini (JPO);

b) proceduru, uslove, mjesto oznake, postupke i metode obilježavanja oružja i municije koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu (UO);

c) procedure, uslove i postupke za označavanje oznakom IOO;

d) procedure, uslove i postupke za označavanje oznakom IOM;

e) procedure, uslove, mjesto oznake i postupke za obilježavanje oznakom OPI;

f) uslove za dobivanje ovlaštenja za obilježavanje oružja ili municije, formu i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje rješenja te popis ostalih dokumenata koji se prilažu uz zahtjev;

g) vođenje evidencije o oznakama i

h) inspekcijski nadzor.

Član 24.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se nakon 12 mjeseci od dana stupanja na snagu.

Broj 01,02-02-1-1361/16
27. oktobra 2016. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, s. r.


Predsjadavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Safet Softić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!