Službeni glasnik BiH, broj 83/16

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 67. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za javne nabavke, uz prethodnu suglasnost Odbora Agencije za javne nabavke, na 76. sjednici održanoj 04.10.2016. godine, donijelo je


ODLUKU


O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG


Član 1.
(Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg)

(1) U cilju zaštite, razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine, i to samo u periodu koji je naveden u tački b) ovog stava, ugovorni organ je obavezan, u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama:

a) primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda;

b) prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od:

1) 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini,

2) 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2017. do 2018. godine,

3) 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini.

c) U svrhu ovog stava, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

(2) Preferencijalni tretman iz stava (1) za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivaće se skladu sa odredbama tog sporazuma.

(3) U svrhu stava (2), primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz država potpisnica CEFTE, a u slučaju ugovora o uslugama radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz država potpisnica CEFTE.

(4) U svrhu stava (1), domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrovano u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

(5) Svako korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg mora biti navedeno u tenderskoj dokumentaciji, kao i dokazi kojima ponuđači dokazuju da podliježu primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Član 2.
(Ograničavajuće odredbe)

Ova Odluka prestaje važiti 1.1.2020. godine.

Član 3.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14).

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 232/2016
04. oktobra 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!