Službeni glasnik BiH, broj 83/16

Na osnovu člana 39. stav (1), a u vezi sa čl. 3. st. (3) tač. a) i b), 4. tačka e), 30., 32. i 37. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), čl. 4. i 26. Pravila 76/2015 o pružanju medijskih usluga radija ("Službeni glasnik BiH", broj 3/16) i čl. 2. i 6. Pravila 65/2012 o dozvolama u radiokomunikacijama ("Službeni glasnik BiH", broj 61/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije, na svojoj 26. sjednici održanoj 21. oktobra 2016. godine, donijelo je


ODLUKU


O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA TAKMIČENJE ZA DODJELU RASPOLOŽIVIH FREKVENCIJSKIH RESURSA ZA RADIJSKO EMITOVANJE KOJE SE VRŠI PUTEM ZEMALJSKE RADIODIFUZIJE U VHF OPSEGU 87.5-108 MHz (LISTE: LRF-R-1/16 I LRF-BHR2-2/16)


Član 1.


Odobrava se raspisivanje Javnog poziva za takmičenje za dodjelu raspoloživih frekvencijskih resursa za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije u VHF opsegu 87.5-108 MHz (liste: LRF-R-1/16 i LRF-BHR2-2/16) (Javni poziv) u skladu s Planom namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini.

Član 2.


Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) će najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke objaviti Javni poziv u dnevnim novinama na način dostupan najširoj javnosti, kao i na zvaničnoj Internet stranici Agencije www.rak.ba.

Član 3.


Javni poziv će se provesti u skladu sa Pravilom 76/2015 o pružanju medijskih usluga radija ("Službeni glasnik BiH", broj 03/16), a sadržavat će uslove za podnošenje zahtjeva, kao i kriterije koji će se koristiti u procesu donošenja odluka.

Član 4.


(1) U postupku dodjele raspoloživih frekvencijskih resursa za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije sa liste LRF-R-1/16, pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini registrovana za odgovarajuće djelatnosti za radijsko emitovanje i telekomunikacije na osnovu važeće klasifikacije djelatnosti u BiH.

(2) U postupku dodjele raspoloživih frekvencijskih resursa za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije sa liste LRF-BHR2-2/16, rezervisanih za BH Radio 2, pravo učešća imaju samo postojeći korisnici Opće dozvole za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije, a za postojeći program.

Član 5.


(1) Po okončanju postupka takmičenja po Javnom pozivu, Agencija će, za dodijeljene frekvencijske resurse za radijsko emitovanje sa liste LRF-R-1/16, novim korisnicima izdati Opću dozvolu za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije sa pripadajućim uslovima, za period od 10 godina.

(2) Po okončanju postupka takmičenja po Javnom pozivu, Agencija će, za dodijeljene frekvencijske resurse za radijsko emitovanje sa liste LRF-R-1/16 i LRF-BHR2-2/16, postojećim korisnicima izdati nove tehničke uslove dozvole, za period važenja postojeće dozvole.

(3) Agencija može postojećim korisnicima oduzeti tehničke uslove dozvole sa liste LRF-BHR2-2/16, dodijeljene prema stavu (2) ovog člana, i prije isteka važenja postojeće dozvole, a u slučaju potrebe dodjele istih BH Radiju 2.

Član 6.


Pregled raspoloživih frekventnih resursa koji su predmet Javnog poziva, kao i potrebnu dokumentaciju za prijavu za takmičenje, Agencija će objaviti na zvaničnoj Internet stranici Agencije www.rak.ba, a istu može dati zainteresovanim na osnovu pismenog zahtjeva upućenog Agenciji.

Član 7.


(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Danom stupanja na snagu ove odluke ista će se objaviti i na zvaničnoj Internet stranici Agencije www.rak.ba.

Broj 03-02-2-2974-1/16
21. oktobra 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Vijeća Agencije
Plamenko Čustović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!