"Službeni glasnik BiH", broj 61/22 3.8.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 61/22 [3.8.2022.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJUZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ORGANIZACIJAMA I REPREZENTATIVNIM ORGANIZACIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM I CIVILNIH ŽRTAVA RATA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NEZAVISNOG ODBORA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠNIH ČESTICA JAVNOG DOBRA ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE NA TRASI KORIDORA Vc, DIONICA DONJA GRAČANICA - NEMILA, PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIJENOSU STALNIH SREDSTAVA I IZVRŠENIH RADOVA U OKVIRU PROJEKTA "DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA", NABAVLJENIH IZ SREDSTAVA ZAJMA IBRD BROJ 9048-BA, KRAJNJIM KORISNICIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROVOĐENJU MJERA ZA SMANJENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOMAĆINSTVIMA I STIMULACIJI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE SPOMEN OBILJEŽJA , UREĐENJA MEZARJA I GROBALJA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU О IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - UDRUGE PROISTEKLE IZ POSLJEDNJEG ODBRAMBENO OSLOBODILAČKOG-DOMOVINSKOG RATA", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA SAHRANA I DŽENAZA PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - ZA POMOĆ U LIJEČENJU BORACA – BRANITELJA", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO- OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA PERIOD JULI - SEPTEMBAR 2022. GODINE (III KVARTAL 2022. GODINE)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA CESTE D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ŽFBiH D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA ZA PRETVARANJE POTRAŽIVANJA U DIONIČKI KAPITAL UNION BANKE D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU SA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA U FEDERACIJI BiH, FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE, FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA, ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA I FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA JAVNI NADZOR
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
DOPUNU LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA SA ZAVRŠENOM STRUČNOM NAOBRAZBOM I POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA O DOVOLJNOM BROJU STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
JP RPC TUZLA - INKUBATOR "LIPNICA" D.O.O. U TUZLI
ODLUKU O KONAČNOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JP RPC TUZLA-INKUBATOR "LIPNICA" D.O.O.
JU OŠ "25. NOVEMBAR" VELIKA KLADUŠA
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE "25. NOVEMBAR" VELIKA KLADUŠA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!