"Službeni glasnik BiH", broj 61/22 3.8.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 61/22 [3.8.2022.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJUZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ORGANIZACIJAMA I REPREZENTATIVNIM ORGANIZACIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM I CIVILNIH ŽRTAVA RATA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NEZAVISNOG ODBORA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠNIH ČESTICA JAVNOG DOBRA ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE NA TRASI KORIDORA Vc, DIONICA DONJA GRAČANICA - NEMILA, PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIJENOSU STALNIH SREDSTAVA I IZVRŠENIH RADOVA U OKVIRU PROJEKTA "DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA", NABAVLJENIH IZ SREDSTAVA ZAJMA IBRD BROJ 9048-BA, KRAJNJIM KORISNICIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROVOĐENJU MJERA ZA SMANJENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOMAĆINSTVIMA I STIMULACIJI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE SPOMEN OBILJEŽJA , UREĐENJA MEZARJA I GROBALJA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU О IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - UDRUGE PROISTEKLE IZ POSLJEDNJEG ODBRAMBENO OSLOBODILAČKOG-DOMOVINSKOG RATA", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA SAHRANA I DŽENAZA PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - ZA POMOĆ U LIJEČENJU BORACA – BRANITELJA", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO- OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA PERIOD JULI - SEPTEMBAR 2022. GODINE (III KVARTAL 2022. GODINE)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA CESTE D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ŽFBiH D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA ZA PRETVARANJE POTRAŽIVANJA U DIONIČKI KAPITAL UNION BANKE D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU SA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA U FEDERACIJI BiH, FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE, FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA, ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA I FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA JAVNI NADZOR
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA O DOVOLJNOM BROJU STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
JP RPC TUZLA - INKUBATOR "LIPNICA" D.O.O. U TUZLI
ODLUKU O KONAČNOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JP RPC TUZLA-INKUBATOR "LIPNICA" D.O.O.
JU OŠ "25. NOVEMBAR" VELIKA KLADUŠA
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE "25. NOVEMBAR" VELIKA KLADUŠA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!