Službeni glasnik BiH, broj 27/19

Na osnovu člana 52. stav (9) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), te člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O POSTUPKU POVRATA I ODOBRAVANJU POREZNOG KREDITA PO OSNOVU PODNOŠENJA PRIJAVE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST


GLAVA I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim Uputstvom propisuju se uvjeti i postupak povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanja poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost.

Član 2.
(Pravni osnov)

Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost i odobravanje poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost regulirano je:

a) odredbama člana 52. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17),

b) odredbama člana 89. do 92. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17).

Član 3.
(Definicije)

Pojmovi koji se koriste u ovom Uputstvu imaju sljedeće značenje:

a) Pod pojmom "UIO" podrazumijeva se Uprava za indirektno oporezivanje,

b) Pod pojmom "PDV" podrazumijeva se porez na dodanu vrijednost,

c) Pod pojmom "porezni obveznik" podrazumijeva se registrirani obveznik koji je u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza upisan po osnovu obaveze za porez na dodanu vrijednost,

d) Pod pojmom "ePorezi" podrazumijeva se porezni podsistem u informacionom sistemu Uprave za indirektno oporezivanje,

e) Pod pojmom "PDV prijava" podrazumijeva se prijava za porez na dodanu vrijednost, koju obveznik PDV-a podnosi UIO u skladu sa odredbama člana 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,

f) Pod pojmom "izvoznik" podrazumijeva se porezni obveznik koji je ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prometa u prethodnoj godini,

g) Pod pojmom,,povrat PDV-a" podrazumijeva se povrat razlike ulaznog poreza u poreznom periodu, koji je veći od iznosa izlazne porezne obaveze za isti period, po zahtjevu obveznika i povrat neiskorištenog poreznog kredita po službenoj dužnosti,

h) Pod pojmom "ispitni postupak" podrazumijevaju se radnje i postupci koje preduzimaju organizacione jedinice UIO u cilju utvrđivanja osnovanosti zahtjeva i ispunjavanja uvjeta za povrat PDV-a,

i) Pod pojmom "fiktivni promet" podrazumijeva se obavljanje poslovnih djelatnosti s ciljem da se prijevarom izbjegne plaćanje poreza na dodanu vrijednost, što je definirano članom 64. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,

j) Pod pojmom "indirektni porezi" podrazumijevaju se uvozne i izvozne dažbine kada se isključivo navedu, akciza, porez na dodanu vrijednost, cestarina i svi drugi porezi na državnom nivou zaračunati na robu i usluge pored, ili umjesto, gore navedenih obaveza,

k) Pod pojmom "tabela za analizu povrata" podrazumijeva se tabela koja se automatski kreira u podsistemu ePorezi za potrebe ispitnog postupka,

l) Pod pojmom "zbirni tabelarni pregled odobrenih povrata i povrata neiskorištenog poreznog kredita" podrazumijeva se spisak svih poreznih obveznika kojim je odobren povrat PDV-a nakon provedenog ispitnog postupka u svim regionalnim centrima,

m) Pod pojmom "izvještaj o donesenim odlukama o povratu PDV-a" podrazumijeva se izvještaj koji sadrži podatke o svim odobrenim povratima PDV-a.

GLAVA II. POSTUPAK POVRATA PDV-a


ODJELJAK A. POKRETANJE I PROVOĐENJE POSTUPKA POVRATA PDV-a


Član 4.
(Pokretanje postupka povrata PDV-a)

(1) Postupak povrata PDV-a se pokreće podnošenjem PDV prijave u kojoj je iznos ulaznog poreza u poreznom periodu veći od iznosa izlazne porezne obaveze za isti period i u kojoj se porezni obveznik izjasnio za povrat, obilježavanjem polja 80 PDV prijave sa "X".

(2) Ukoliko se porezni obveznik nije izjasnio za povrat na način definiran u stavu (1) ovog člana, razlika između ulaznog i izlaznog poreza mu se priznaje kao porezni kredit.

(3) Porezni kredit iz stava (2) ovog člana, koji se ne iskoristi nakon perioda od šest mjeseci, vraća se po službenoj dužnosti pokretanjem postupka povrata neiskorištenog poreznog kredita.

(4) Porezni kredit utvrđen u postupku kontrole, koji se ne iskoristi za namirenje obaveza nakon perioda od šest mjeseci od dana izvršnosti rješenja o razrezu dodatne porezne obaveze kojim je i utvrđen, vraća se po službenoj dužnosti, pokretanjem postupka povrata neiskorištenog poreznog kredita.

Član 5.
(Postupak Grupe za obradu poreznih prijava prilikom donošenja odluke o povratu PDV-a)

(1) Grupa za obradu poreznih prijava u regionalnom centru u cilju utvrđivanja pravilnog i potpunog činjeničnog stanja, prije donošenja odluke o odobravanju povrata PDV-a provodi ispitni postupak.

(2) Postupak iz stava (1) ovog člana provodi se na osnovu svih dostupnih podataka, koristeći prije svega podatke iz podsistema ePorezi, te podatke sadržane u internim i eksternim bazama podataka, kojima raspolaže UIO, vodeći računa o cjelokupnoj poreznoj istoriji obveznika.

(3) Za provođenje ispitnog postupka, koriste se i sljedeći podaci:

a) podaci iz Tabele za analizu povrata, koja se automatski kreira u podsistemu ePorezi i koja se elektronski dostavlja na e-mail adrese rukovodioca osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica u Sektoru za poreze,

b) podaci o statističkoj vrijednosti uvoza i izvoza iz JCI i vrijednosti obračunatog PDV-a na uvoz, koje u vidu tabele kreira Odsjek za obradu poreznih prijava, a na osnovu prethodno dostavljenih podataka iz Sektora za informacione tehnologije,

c) drugi pojedinačni ili zbirni podaci, informacije ili saznanja, koji mogu biti od uticaja na donošenje odluke o povratu, a koje Grupa za obradu poreznih prijava dobije od drugih organizacionih jedinica UIO.

(4) Ispitni postupak se završava izradom spiska obveznika kojima na izvršenje dospijeva povrat PDV-a, a koji sadrži informaciju da je proveden ispitni postupak i da li obveznik ispunjava uvjete za odobravanje povrata.

Član 6.
(Provjera dugovanja za čiju naplatu je nadležna UIO)

(1) U toku provođenja ispitnog postupka, Grupa za obradu poreznih prijava vrši provjeru neizmirenih dugovanja za čiju naplatu je nadležna UIO uz pomoć informacionog sistema UIO - Integrirani sistem indirektnih poreza - ISIP.

(2) Spisak poreznih obveznika za koje je u skladu sa stavom (1) ovog člana utvrđeno da imaju dugovanja za čiju naplatu je nadležna UIO, Grupa za obradu poreznih prijava elektronskim putem dostavlja Sektoru za poslovne usluge, Odsjeku za prinudnu naplatu, radi provjere statusa dugovanja (zastarjelost duga, osnov po kom je nastao dug, broj rješenja).

(3) Spisak poreznih obveznika iz stava (2) ovog člana sadrži sljedeće podatke: naziv poreznog obveznika, identifikacioni broj, sjedište poreznog obveznika i regionalni centar.

(4) Sektor za poslovne usluge, Odsjek za prinudnu naplatu dužan je dostaviti Grupi za obradu poreznih prijava odgovor elektronskim putem, kao i putem redovne službene pošte u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva za provjeru statusa dugovanja.

(5) U slučaju da u podsistemu ePorezi Grupi za obradu poreznih prijava budu dostupni podaci o neizmirenim dugovanjima za čiju naplatu je nadležna UIO, a koja dugovanja se vode u drugim informacionim sistemima UIO, prestaje obaveza postupanja po odredbama stavova (2), (3) i (4) ovog člana.

Član 7.
(Umanjenje povrata PDV-a)

(1) Ukoliko Grupa za obradu poreznih prijava utvrdi da postoji potraživanje neizmirenih dugovanja za čiju naplatu je nadležna UIO, isto je dužna uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o predmetnom zahtjevu u smislu odredbe člana 14. stav (1) i člana 41. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13).

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, odobrava se povrat PDV-a u visini iznosa za koji ne postoji dospjelo potraživanje po osnovu dugovanja za čiju naplatu je nadležna UIO.

(3) Grupa za obradu poreznih prijava, na osnovu podataka iz stava (1) ovog člana, dužna je izvršiti u podsistemu ePorezi namirenje obaveza, tj. poravnanje duga i/ili staviti na raspolaganje potreban iznos za namirenje potraživanih obaveza po drugim osnovama koja se ne vode u podsistemu ePorezi, o čemu se obavještenje putem elektronske pošte dostavlja Sektoru za poslovne usluge, Odsjeku za prinudnu naplatu odmah po izvršnosti rješenja.

(4) Obavještenje iz stava (3) ovog člana sadrži spisak izvršnih rješenja, kojima je izvršeno prebijanje, odnosno umanjenje povrata u skladu sa odredbama stava (2) ovog člana.

(5) Spisak iz stava (4) ovog člana treba da sadrži: naziv obveznika, ID broj, period, iznos povrata po PDV prijavi, odobreni iznos povrata PDV-a, iznos koji je stavljen na raspolaganje Odsjeku za prinudnu naplatu, osnov za umanjenje povrata, broj rješenja, datum rješenja i datum izvršnosti rješenja.

Član 8.
(Postupak izbora obveznika u Odsjeku za poreze za potpunu kontrolu, djelimičnu kontrolu i djelimičnu kontrolu bez razreza-informativnu kontrolu)

(1) Nakon provedenog ispitnog postupka iz člana 5. i 6. ovog Uputstva, Grupa za obradu poreznih prijava sačinjava spisak poreznih obveznika sa negativnim iznosom iz polja 71 PDV prijave posebno za velike obveznike indirektnih poreza i posebno za ostale porezne obveznike.

(2) Spisak obveznika iz stava (1) ovog člana dostavlja se elektronskim putem šefu Odsjeka za poreze, šefu Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika i šefu Grupe za reviziju i kontrolu, radi daljnje analize i sačinjavanja prijedloga poreznih obveznika koji će biti predmet kontrole.

(3) Šef Odsjeka za poreze u regionalnom centru saziva i rukovodi sastankom, kojem prisustvuju šefovi Grupe za reviziju i kontrolu, Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupe za obradu poreznih prijava,

(4) Na sastanku koji se održava u skladu sa odredbama stava (3) ovog člana dalje se analiziraju dostavljeni prijedlozi za kontrolu poreznih obveznika, od strane Grupe za obradu poreznih prijava, Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupe za reviziju i kontrolu.

(5) Nakon izvršene analize spiskova i prijedloga iz stavova (1), (2) i (4) ovog člana, vrši se izbor poreznih obveznika koji će biti predmet potpune kontrole, djelimične kontrole i djelimične kontrole bez razreza-informativne kontrole o čemu se sačinjava zapisnik.

(6) Broj poreznih obveznika odabranih za potpunu kontrolu u skladu sa odredbama stava (5) ovog člana traba da bude 25% od ukupnog broja planiranih potpunih mjesečnih kontrola. U izuzetnim okolnostima, koje moraju biti obrazložene u zapisniku, navedeni broj može biti veći ili manji od propisanog.

(7) Potpisivanjem zapisnika sa održanog sastanka, od strane svih prisutnih iz stava (3) ovog člana, daje se suglasnost za povrat PDV-a poreznim obveznicima, koji na sastanku nisu odabrani za kontrolu.

(8) Zapisnik sa održanog sastanka šefa Odsjeka za poreze i šefova Grupe za reviziju i kontrolu, Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupe za obradu poreznih prijava se dostavlja putem službenog e-maila šefu Odsjeka za obradu poreznih prijava.

(9) Iznosi evidentirani u polju 71 PDV prijave za porezne obveznike iz stava (1) ovog člana, koji na sastanku nisu odabrani za neki oblik kontrole, smatraju se istinitim u skladu sa principom samooporezivanja, te se isti tretiraju u skladu sa odredbama članova 61. do 63. te člana 75. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

(10) UIO zadržava pravo da izvrši odgovarajuće kontrolne aktivnosti usmjerene na provjeru podataka iz PDV prijave iz stava (9) ovog člana.

(11) Za obveznike koji nisu odabrani za kontrolu provodi se postupak odobravanja povrata PDV-a.

(12) Za obveznike koji su odabrani za kontrolu, nadležna organizaciona jedinica dužna je pokrenuti postupak kontrole odmah nakon sastanka, a najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sastanka.

(13) Ukoliko se postupak kontrole od strane nadležne grupe ne može završiti u rokovima za povrat iz člana 52. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, šef Grupe za obradu poreznih prijava donosi zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a koji se automatski generira u podsistemu ePorezi, do okončanja kontrole.

Član 9.
(Prekid postupka povrata PDV-a)

(1) Ukoliko se u toku ispitnog postupka utvrdi da je Grupa za reviziju i kontrolu, Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika ili druga nadležna organizaciona jedinica UIO pokrenula postupak kontrole iz svoje nadležnosti, Grupa za obradu poreznih prijava će donijeti zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a, koji se automatski generira u podsistemu ePorezi do rješavanja prethodnog pitanja iz nadležnosti druge organizacione jedinice UIO.

(2) Zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a donosi se kao mjera osiguranja plaćanja iznosa eventualnog duga po osnovu indirektnih poreza.

(3) Zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a donosi šef Grupe za obradu poreznih prijava.

(4) Zaključak iz stava (2) ovog člana donosi se i u slučajevima postojanja prethodnog pitanja za čije je rješenje nadležan sud ili koji drugi organ.

(5) Zaključak sadrži obrazloženje u kome se navodi da se postupak povrata PDV-a prekida do prestanka okolnosti koje su dovele do njegovog prekida.

(6) U slučaju da je postupak prekinut zbog kontrole poreznog obveznika koja je u toku, postupak će se nastaviti nakon što se donese zapisnik o izvršenoj kontroli i to pod uvjetom da nije bilo prijedloga razreza indirektnih poreza.

(7) U slučaju da je rješenjem o dodatnom razrezu utvrđena dodatna obaveza, a porezni obveznik ima raspoloživih sredstava po osnovu povrata PDV-a, Grupa za obradu poreznih prijava postupa u skladu sa odredbama članova 14. i 41. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

Član 10.
(Suglasnost za povrat PDV-a)

(1) Grupa za obradu poreznih prijava dužna je elektronskim putem dostaviti Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupi za reviziju i kontrolu plan odobravanja povrata PDV-a onih poreznih obveznika čiji zahtjev za povrat PDV-a nije bio predmet razmatranja na sastanku u Odsjeku za poreze koji se održava u skladu sa odredbama člana 8. ovog Uputstva (npr. naknadno podnesena PDV prijava, izmijenjena PDV prijava), radi davanja suglasnosti na dostavljeni plan.

(2) Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupa za reviziju i kontrolu dužne su se elektronskim putem u roku od tri dana izjasniti o traženoj suglasnosti.

(3) Ukoliko se Grupa iz stava (2) ovog člana izjasni u smislu da nije suglasna sa povratom PDV-a poreznom obvezniku, jer je predmetni obveznik uvršten u plan kontrola, Grupa za obradu poreznih prijava postupa u skladu sa odredbama člana 9. ovog Uputstva.

Član 11.
(Postupak odobravanja povrata PDV-a u Grupi za obradu poreznih prijava)

(1) Nakon provedenog ispitnog postupka, Grupa za obradu poreznih prijava odobrava povrat PDV-a sa ili bez donošenja rješenja, a u skladu sa odredbama člana 92. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

(2) Rješenja iz stava (1) ovog člana automatski se generiraju u podsistemu ePorezi.

(3) Rješenje iz stava (1) ovog člana, koje se donosi u slučajevima kada se poreznom obvezniku ne odobrava povrat PDV-a u cijelosti, potpisuje šef Grupe za obradu poreznih prijava i jedan primjerak rješenja dostavlja poreznom obvezniku.

(4) Nakon uručenja rješenja iz stava (3) ovog člana, datum izvršnosti rješenja evidentira se u podsistemu ePorezi, čime se završava postupak povrata PDV-a u Grupi za obradu poreznih prijava.

(5) Postupak povrata PDV-a za porezne obveznike iz stava (1) ovog člana, kojima se povrat PDV-a odobrava u cijelosti se završava evidentiranjem datuma odobravanja povrata PDV-a podsistemu ePorezi.

Član 12.
(Ubrzani postupak povrata)

(1) Ubrzani postupak povrata PDV-a predstavlja odobravanje povrata PDV-a poreznim obveznicima odmah nakon knjiženja PDV prijave i provedenog ispitnog postupka u skladu sa odredbama ovog Uputstva.

(2) Pravo na ubrzani povrat PDV-a ima 20 obveznika sa statusom "izvoznika", u svakom regionalnom centru, sa najvećim iznosom negativnog polja 71 PDV prijave i izvozom u prethodnoj godini, gdje je izvoz iskazan u najmanje šest PDV prijava u toku godine.

(3) U cilju utvrđivanja i provođenja ubrzanog postupka povrata PDV-a, Odsjek za obradu poreznih prijava Sektora za poreze dostavlja spisak poreznih obveznika, koji ispunjavaju uvjete iz stava (2) ovog člana, nakon knjiženja PDV prijava za decembar prethodne godine, a najkasnije do 31. januara tekuće godine i isti dostavlja grupama za obradu poreznih prijava i odsjecima za poreze u regionalnim centrima.

(4) Spisak iz stava (3) ovog člana kreira se automatski u podsistemu ePorezi jednom godišnje, ali u slučaju da neki od obveznika sa spiska prestane ispunjavati uvjete na osnovu kojih je dobio pravo na ubrzani povrat, obveznik se briše sa spiska, a na spisak se dodaje novi obveznik koji ispunjava definirane kriterije.

(5) Tabela za analizu povrata za obveznike iz stava (2) ovog člana automatski se kreira u podsistemu ePorezi narednog dana od dana isteka zakonskog roka za podnošenje redovne PDV prijave za prethodni porezni period i dostavlja se elektronski na e-mail adrese rukovodilaca osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica u Sektoru za poreze.

(6) Za obveznike iz stava (2) ovog člana održava se sastanak na kojem prisustvuju šef Odsjeka za poreze i šefovi Grupe za obradu poreznih prijava, Grupe za reviziju i kontrolu i Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika, a na kojem se donosi odluka o izboru obveznika za kontrolu ili se daje suglasnost za odobravanje povrata PDV-a.

Član 13.
(Povrat PDV-a obveznicima koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti)

(1) Ukoliko je porezni obveznik prestao sa obavljanjem djelatnosti i izbrisan iz sudskog registra, povrat PDV-a se vrši njegovom pravnom sljedniku, koji uz zahtjev za povrat PDV-a dostavlja sudsko rješenje sa klauzulom izvršnosti iz kojeg je vidljivo da je on pravni sljednik i potvrdu o aktivnom transakcijskom računu.

(2) Ukoliko je porezni obveznik-fizičko lice prestao sa obavljanjem djelatnosti na osnovu rješenja nadležnog organa, povrat PDV-a se vrši na transakcijski račun fizičkog lica (osnivača ili njegovog nasljednika) nakon dostavljanja zahtjeva za povrat PDV-a u čijem je prilogu rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti i dokaz o aktivnom transakcijskom računu fizičkog lica.

(3) Nakon završenih upravnih radnji postupak povrata PDV-a za obveznike iz stava (1) i (2) ovog člana se okončava donošenjem rješenja od strane šefa Grupe za obradu poreznih prijava u skladu sa odredbama člana 81. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13) prijenosom na Jedinstveni račun.

ODJELJAK B. ODOBRAVANJE I KORIŠTENJE POREZNOG KREDITA


Član 14.
(Odobravanje poreznog kredita)

(1) Obvezniku PDV-a koji se opredijelio za porezni kredit, u skladu sa članom 4. stav (2) ovog Uputstva, isti se odobrava danom podnošenja PDV prijave.

(2) Porezni kredit po izmijenjenoj ili dopunskoj PDV prijavi odobrava se danom podnošenja izmijenjene ili dopunske PDV prijave.

(3) Porezni kredit utvrđen u postupku kontrole odobrava se, tj. dostupan je za korištenje sa danom dospijeća porezne obaveze, odnosno poreznog kredita po redovnoj PDV prijavi za dati porezni period.

(4) Porezni kredit iz stava (3) ovog člana koji je iskorišten za namirenje obaveza utvrđenih u kontroli u pogledu vrste uplate ima isti status kao i bankarska uplata sa vrstom plaćanja "6" propisana Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO ("Službeni glasnik BiH" broj 4/18).

(5) Ukoliko se porezni kredit iz ovog člana ne iskoristi u roku od 6 mjeseci od dana odobravanja, Grupa za obradu poreznih prijava sa istim postupa u skladu sa odredbama člana 4. ovog Uputstva.

Član 15.
(Korištenje poreznog kredita za namirenje obaveza u podsistemu ePorezi)

(1) Porezni kredit iz člana 4. stav (2) ovog Uputstva može se koristiti za namirenje obaveza za čiju je naplatu nadležna UIO, a koje se vode u podsistemu ePorezi.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, porezni kredit se ne može koristiti za namirenje obaveza koje su prihod namjenskog karaktera (kao na primjer obaveza po vrsti prihoda 722 536) ili za koje je propisan poseban način uplate (vrsta prihoda 715 412).

(3) Porezni kredit se može iskoristiti za namirenje dospjele rate duga po rješenju kojim se obvezniku odobrava plaćanje duga u ratama, isključivo po zahtjevu poreznog obveznika, a nakon provedene kontrole osnovanosti zahtijevanog poreznog kredita.

(4) Rješenje o prebijanju poreznog kredita sa dospjelom ratom duga donosi šef Grupe za obradu poreznih prijava, nakon završene kontrole nadležne kontrolne grupe.

Član 16.
(Korištenje poreznog kredita za namirenje obaveza koje se ne vode u podsistemu ePorezi)

(1) UIO vrši prebijanje poreznog kredita iz člana 4. stav (2) ovog Uputstva sa obavezama za čiju je naplatu nadležna UIO, a koje se ne vode u podsistemu ePorezi.

(2) Prebijanje iz stava (1) ovog člana UIO vrši po službenoj dužnosti na osnovu zahtjeva druge organizacione jedinice UIO ili po zahtjevu poreznog obveznika.

(3) Zahtjev iz stava (2) ovog člana podnosi se Grupi za obradu poreznih prijava u nadležnom regionalnom centru, prema sjedištu obveznika.

(4) Grupa za obradu poreznih prijava nakon zaprimanja zahtjeva za prebijanje poreznog kredita upućuje zahtjev za kontrolu navedenog poreznog kredita Grupi za reviziju i kontrolu, odnosno Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika.

(5) Nakon okončanja kontrole iz stava (4) ovog člana, Grupa za obradu poreznih prijava donosi rješenje o odobravanju (prijenosu) poreznog kredita na Jedinstveni račun u kojem se navodi iznos odobrenog poreznog kredita i njegova namjena.

(6) Nakon oslobađanja sredstava u podsistemu ePorezi, koja će biti iskorištena za prebijanje obaveza, jedan primjerak rješenja iz stava (5) ovog člana, Grupa za obradu poreznih prijava, dostavlja poreznom obvezniku, a drugi Sektoru za poslovne usluge na izvršenje.

Član 17.
(Izvještaj o korištenju poreznog kredita)

Grupa za obradu poreznih prijava sačinjava mjesečni izvještaj o korištenju poreznog kredita za namirenje drugih obaveza koje nisu obaveze po PDV prijavama (na primjer obaveze po akciznim prijavama) i takav izvještaj dostavlja elektronskom poštom do 15. u mjesecu za prethodni mjesec grupama za reviziju i kontrolu i grupama za kontrolu velikih poreznih obveznika kao i Odsjeku za obradu poreznih prijava i Sektoru za poslovne usluge u svrhu praćenja naplate prihoda od indirektnih poreza.

ODJELJAK C. POSTUPAK SA IZMIJENJENIM I/ILI DOPUNSKIM PDV PRIJAVAMA


Član 18.
(Postupak po izmijenjenim i/ili dopunskim PDV prijavama u slučaju izmjene zahtjeva za povrat)

(1) Ukoliko porezni obveznik podnese izmijenjenu i/ili dopunsku PDV prijavu, čime dolazi do promjene zahtjeva u pogledu iznosa za povrat, a postupak povrata PDV-a po ranije podnesenoj PDV prijavi nije okončan, odluka o povratu PDV-a se donosi i na osnovu podataka iz izmijenjene ili dopunske prijave, u skladu sa članom 52. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

(2) Ako je izmijenjena i/ili dopunska PDV prijava iz stava (1) podnesena nakon okončanja postupka povrata PDV-a po ranije podnesenoj PDV prijavi, donosi se dopunska odluka u roku od šest mjeseci od dana podnošenja PDV prijave, u skladu s članom 79. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, s tim da se prilikom donošenja odluke mora uzeti u obzir i ranije donesena odluka.

(3) Ako je prethodni postupak povrata PDV-a okončan bez donošenja rješenja, povrat po izmijenjenoj i/ili dopunskoj PDV prijavi se okončava donošenjem rješenja u roku iz stava (2), pri čemu se mora uzeti u obzir i ranije donesena odluka.

Član 19.
(Postupak po izmijenjenim i/ili dopunskim PDV prijavama u slučaju izmjene zahtjeva za porezni kredit)

(1) Ukoliko porezni obveznik podnese izmijenjenu i/ili dopunsku PDV prijavu, čime se dovodi do promjene zahtjeva u pogledu iznosa poreznog kredita, odobravanje poreznog kredita po izmijenjenoj i/ili dopunskoj PDV prijavi se vrši danom podnošenja takve PDV prijave.

(2) U slučaju kada porezni obveznik nakon odobravanja poreznog kredita, izmijeni PDV prijavu u smislu zahtjeva za povrat, Grupa za obradu poreznih prijava je dužna o istom riješiti u roku od šest mjeseci od dana podnošenja izmijenjene PDV prijave, u skladu s članom 79. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

(3) Ukoliko obveznik PDV-a, nakon što je dio poreznog kredita koristio za namirenje duga indirektnih poreza, podnese izmijenjenu PDV prijavu u kojoj zahtijeva povrat, Grupa za obradu poreznih prijava će o istom donijeti rješenje o povratu preostalog iznosa u roku iz stava (2) ovog člana.

(4) Ukoliko se u toku ispitnog postupka propisanog ovim Uputstvom kod izmijenjenih/dopunskih PDV prijava trebaju utvrditi određene činjenice koje su relevantne za donošenje odluke o povratu PDV-a, Grupa za obradu poreznih prijava o tome obavještava Grupu za reviziju i kontrolu, odnosno Grupu za kontrolu velikih poreznih obveznika i zahtijeva da se izvrši kontrola poreznog obveznika.

(5) Ako se povrat PDV-a za poreznog obveznika iz stava (4) ovog člana ne može izvršiti u propisanom roku, šef Grupe za obradu poreznih prijava donosi zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a u skladu sa odredbama člana 9. ovog Uputstva.

ODJELJAK D. UTVRĐIVANJE STATUSA IZVOZNIKA


Član 20.
(Status izvoznika)

(1) Pravo povrata u roku od 30 dana od podnošenja prijave za PDV, imaju porezni obveznici sa statusom izvoznika koji su ispunili uvjete iz člana 91. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

(2) Sektor za informacione tehnologije je dužan da na dan 20.01. tekuće godine automatski izvrši označavanje obveznika izvoznika za tekuću godinu, na osnovu podataka iz PDV prijava za prethodnu godinu po formuli odnos polja 12 PDV prijave sa zbirom polja 11, 12 i 13 PDV prijave je veći od 30%.

Član 21.
(Utvrđivanje statusa izvoznika)

(1) Porezni obveznik može nadležnoj Grupi za reviziju i kontrolu ili Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika podnijeti zahtjev za utvrđivanje statusa izvoznika, koja o istom odlučuje u postupku kontrole.

(2) Ukoliko Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupa za reviziju i kontrolu u postupku kontrole utvrdi da je došlo do promjene statusa obveznika u pogledu vrijednosti izvoza, inspektor je dužan nakon izvršene kontrole u podsistemu ePorezi označiti da li obveznik ima status izvoznika.

GLAVA III. OBAVJEŠTAVANJE I IZVJEŠTAVANJE


Član 22.
(Obavještenje Sektora za poslovne usluge o nemogućnosti izvršenja povrata PDV-a)

(1) Ukoliko Sektor za poslovne usluge nije izvršio povrat PDV-a na račun poreznog obveznika, koji je prijavljen UIO kao glavni račun, informaciju o tome dostavlja Odsjeku za obradu poreznih prijava i Grupi za obradu poreznih prijava koja je donijela odluku o povratu, radi otklanjanja uzroka neizvršenja povrata PDV-a.

(2) Ukoliko je neizvršeni povrat PDV-a prvobitno odobren donošenjem rješenja o odbravanju povrata PDV-a, po evidentiranju broja novog transakcijskog računa, donosi se rješenje o ispravci greške, kojim se ispravlja broj transakcijskog računa iz prvog rješenja.

(3) Ukoliko je neizvršeni povrat PDV-a prvobitno odobren bez donošenja rješenja o odobravanju povrata PDV-a, shodno odredbama člana 92. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, povrat PDV-a na novi broj transakcijskog računa vrši se na osnovu Obavještenja koje nadležna Grupa za obradu poreznih prijava upućuje Sektoru za poreze u Središnjem uredu UIO.

(4) Po zaprimanju Obavještenja iz stava (3) ovog člana Sektor za poreze isto dostavlja Sektoru za poslovne usluge na izvršenje.

(5) U slučaju da Grupa za obradu poreznih prijava i nakon preduzetih radnji na otklanjanju uzroka neizvršavanja povrata PDV-a nije u mogućnosti iste otkloniti, dužna je o tome obavijestiti Sektor za poslovne usluge u roku od šest mjeseci od zaprimanja informacije iz stava (1) ovog člana.

Član 23.
(Nemogućnost uručenja rješenja o povratu PDV-a)

(1) Ukoliko se rješenje o povratu PDV-a ne može uručiti poreznom obvezniku na prijavljenu adresu, koja se vodi u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, Grupa za obradu poreznih prijava je dužna odmah nakon zaprimanja ove informacije, obavijestiti i dostaviti spisak takvih poreznih obveznika nadležnoj kontrolnoj grupi, Grupi za podršku i Sektoru za provođenje propisa, radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti na pronalasku poreznog obveznika.

(2) Nakon preduzimanja mjera nadležnih organizacionih jedinica iz stava 1) ovog člana i dobijanja povratnih informacija od navedenih organizacionih jedinica, Grupa za obradu poreznih prijava će cijeniti mogućnosti ponovnog uručenja rješenja poreznom obvezniku, a ukoliko se ono ne može uručiti obvezniku lično, sačinit će se obavještenje o preuzimanju rješenja, koje se stavlja na oglasnu ploču UIO ili će, ukoliko to okolnosti datog slučaja nalažu, razmotriti mogućnost da se takvo rješenje ne stavi u pravni promet.

(3) U slučaju da porezni obveznik ne postupi po obavještenju odnosno ne preuzme rješenje o povratu PDV-a, nakon proteka 15 dana od dana stavljanja obavještenja na oglasnu ploču UIO, vrši se evidentiranje izvršnog rješenja u podsistemu ePorezi.

Član 24.
(Postupanje u slučaju fiktivnog prometa)

(1) Odsjek za provođenje zakonskih propisa dužan je, ukoliko prilikom provođenja aktivnosti iz svoje nadležnosti, dođe do saznanja ili indicije da se radi o fiktivnom prometu, o tome obavijestiti Odsjek za poreze, Grupu za obradu poreznih prijava, odmah po saznanju za navedenu informaciju.

(2) Grupa za reviziju i kontrolu i Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika, dužne su, ukoliko prilikom provođenja aktivnosti iz svoje nadležnosti, dođu do saznanja ili indicije da se radi o fiktivnom prometu, o tome obavijestiti Grupu za obradu poreznih prijava odmah po saznanju za navedenu informaciju.

(3) Grupa za obradu poreznih prijava primljene informacije iz stava (1) i (2) ovog člana koristi u provođenju ispitnog postupka iz člana 5. ovog Uputstva.

(4) Na sastanku, koji se održava u skladu sa članom 8. ovog Uputstva donosi se odluka o povratu PDV-a za porezne obveznike iz stava (1) i (2), kao i o izboru obveznika za kontrolu.

Član 25.
(Obavještavanje i postupanje ostalih organizacionih jedinica u regionalnom centru)

(1) Ukoliko se u toku ispitnog postupka propisanog ovim Uputstvom, trebaju utvrditi određene činjenice koje su relevantne za donošenje odluke o povratu PDV-a, na zahtjev Grupe za obradu poreznih prijava da se izvrši provjera, odnosno dostave podaci, nadležna organizaciona jedinica u regionalnom centru, kojoj je upućen zahtjev, dužna je izvršiti zahtijevane provjere i dostaviti tražene podatke Grupi za obradu poreznih prijava u što kraćem roku, vodeći računa o propisanim rokovima za izvršenje povrata PDV-a.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na sve organizacione jedinice UIO u regionalnom centru i uključuju: Odsjek za poreze, Odsjek za provođenje propisa, Odsjek za poslovne usluge i Odsjek za carinske poslove.

(3) Ukoliko se postupak provjere iz stava (1) ovog člana ne može završiti u rokovima za povrat iz člana 52. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, šef Grupe za obradu poreznih prijava donosi zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a koji se automatski generira u podsistemu ePorezi, a u skladu sa odredbama člana 9. ovog Uputstva.

Član 26.
(Izvještaj o povratu PDV-a)

(1) Grupa za obradu poreznih prijava iz podsistema ePorezi preuzima izvještaj o donesenim odlukama o odobrenom povratu i povratu neiskorištenog poreznog kredita (sa i bez rješenja) i donesenim zaključcima o prekidu postupka povrata.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana preuzima se jednom mjesečno za odluke donesene u prethodnom mjesecu i dostavlja se isključivo elektronskim putem u Odsjek za poreze u regionalnom centru i u Odsjek za obradu poreznih prijava do 20. u tekućem mjesecu, za odluke koje su donesene u prethodnom mjesecu.

Član 27.
(Poređenje podataka iz carinskih i PDV prijava)

Odsjek za obradu poreznih prijava dužan je u roku od tri dana od dana prijema, obraditi podatke iz člana 30. stav (1) ovog Uputstva u podsistemu ePorezi i tako obrađene podatke dostaviti putem službenog e-maila Grupi za obradu poreznih prijava.

Član 28.
(Prijenos sredstava iz podsistema ePorezi u IS UIO - Jedinstveni račun)

(1) Nakon odobravanja povrata PDV-a iz člana 11. ovog Uputstva, Sektor za poreze, Odsjek za obradu poreznih prijava, u telefonskoj konsultaciji, sa Sektorom za poslovne usluge, Odsjekom za finansijsko upravljanje, određuje banku, sa koje se ima izvršiti prijenos odobrenog povrata PDV-a na račun poreznog obveznika - izbor banke za realizaciju elektronskog fajla.

(2) Prilikom izbora banke putem koje se realizuju odobreni povrati, a zbog ekonomičnosti u pogledu troškova provizije, u obzir se uzimaju sljedeći faktori: iznos fajla, broj obveznika u fajlu, struktura transakcijskih računa obveznika u fajlu na koje su povrati odobreni.

(3) Po izvršenim radnjama iz stava (1) i (2) ovog člana, Odsjek za obradu poreznih prijava dužan je izvršiti elektronski transfer sredstava iz podsistema ePorezi u IS UIO (Jedinstveni račun) u Sektor za poslovne usluge, radi daljnjeg prijenosa sredstava na račun obveznika.

Član 29.
(Dostavljanje tabelarnog pregleda odobrenih povrata Sektoru za poslovne usluge na izvršenje)

(1) Zbirni tabelarni pregled odobrenih povrata i povrata neiskorištenog poreznog kredita za sva četiri regionalna centra, koji je osnov za elektronski transfer sredstva iz podsistema ePorezi u IS UIO (Jedinstveni račun), svojeručnim potpisom ovjerava pomoćnik direktora UIO za Sektor za poreze.

(2) Jedan primjerak tabelarnog pregleda iz stava (1) ovog člana, dostavlja se Sektoru za poslovne usluge radi daljnjeg dostavljanja komercijalnoj banci, koja izvršava elektronske naloge za prijenos sredstava, a isti potpisuje i pomoćnik direktora UIO za Sektor za poslovne usluge.

Član 30.
(Obaveze Sektora za informacione tehnologije)

(1) Sektor za informacione tehnologije dužan je putem službenog e-maila, Sektoru za poreze, Odsjeku za obradu poreznih prijava, dostaviti podatke o statističkoj vrijednosti uvoza i izvoza iz JCI i vrijednost obračunatog PDV-a na uvoz, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Sektor za informacione tehnologije je dužan podatke iz prethodnog stava sačiniti u formi "access file" koji je kompatibilan i uporediv sa podacima koji se vode u podsistemu ePorezi navodeći identifikacioni broj, naziv obveznika PDV-a i porezni period, te ih dostaviti putem službenog e-maila.

(3) Sektor za informacione tehnologije dužan je narednog dana od dana isteka zakonskog roka za podnošenje redovne PDV prijave za prethodni porezni period (za obveznike za koje se provodi ubrzani postupak povrata) i svakog 15. (za ostale obveznike) dostaviti tabelu analize povrata na službeni e-mail pomoćniku direktora UIO za Sektor za poreze, šefovima odsjeka za poreze u regionalnim centrima, šefu Odsjeka za obradu poreznih prijava, šefu Odsjeka za reviziju i kontrolu, šefu Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika, šefovima Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika, šefovima Grupa za reviziju i kontrolu i šefovima Grupa za obradu poreznih prijava u regionalnim centrima.

(4) Sektor za informacione tehnologije dužan je na dan 20.01. automatski izvršiti označavanje obveznika izvoznika za tekuću godinu, na osnovu podataka iz prethodne godine po formuli iz člana 20. ovog Uputstva.

Član 31.
(Postupanje Sektora za poslovne usluge)

(1) Ukoliko je iznos dospjelog povrata PDV-a umanjen zbog prebijanja dospjelih obaveza u skladu sa članom 7. ovog Uputstva, Sektor za poslovne usluge izvršava prijenos tog dijela sredstava na odgovarajući račun obveznika i odgovarajuću grupu prihoda UIO na kojoj se vodi potraživanje UIO koje je uzeto u obzir prilikom odlučivanja po postavljenom zahtjevu.

(2) Nakon prijema podataka iz člana 28. stav (3) ovog Uputstva, Odsjek za finansijsko upravljanje Sektora za poslovne usluge, rezervira potreban iznos sredstava u svrhu povrata PDV-a, a po prijemu elektronskog zapisa iz podsistema ePorezi, vrši povrat odobrenog iznosa PDV-a.

(3) Ukoliko se iznos povrata PDV-a ne vrati na račun obveznika PDV-a, Odsjek za finansijsko upravljanje Sektora za poslovne usluge postupa prema odredbi člana 22. stav (1) ovog Uputstva.

GLAVA IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 32.
(Postupanje po zaprimljenim zahtjevima po kojima postupak nije okončan)

Povrat PDV-a i odobravanje poreznog kredita po PDV prijavama koje su zaprimljene prije stupanja na snagu ovog Uputstva, a postupak nije okončan, okončat će se u skladu s odredbama ovog Uputstva.

Član 33.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o postupku povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja PDV prijave ("Službeni glasnik BiH", broj 96/09 i 40/10).

Član 34.
(Stupanje na snagu)

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", od kada se i primjenjuje.

Broj 01-02-2-900/19
28. marta 2019. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!