Download PDF test

HISTORIJAT


Od 20. juna 1945. godine - Po Pravilniku (3/45):
Redakcija "Službenog lista federalne Bosne i Hercegovine je samostalna ustanova Ministarstva pravosuđa.


Od 1. januara 1947. godine - Po Uredbi (8/47) : "Službeni list Narodne Republike Bosne i Hercegovine je privredna ustanova i stoji pod rukovodstvom Predsjedništva Vlade NRBiH.


Po Pravilniku (16/47) "Službeni list NRBiH je državna ustanova koja stoji pod rukovodstvom Predsjedništva Vlade NRBiH.


Od 19.3.1947. godine. Po Zakonu (13/47) "Službeni list NRBiH je ustanova Predsjedništva Vlade NRBiH i ima imovinsko - pravnu samostalnost.


Od 26. maja 1952. godine - po Rješenju (433/52):
"Službeni list NRBiH je privredna ustanova.


Od 19. oktobra 1955. godine (24/55):
"Službeni list NRBiH je ustanova sa samostalnim finansiranjem.


Od 1. januara 1963. godine - Po Rješenju (26/63):
"Službeni list Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine se finansira po principu dohotka uz oslobođenje od plaćanja doprinosa iz dohotka, doprinosa društveno investicionim fondovima, i kamate na poslovni fond.


Od 26. jula 1967. godine - po Zakonu (23/67):
"Službeni list SRBiH nastavlja rad kao samostalna ustanova.


Od 16. juna 1977. godine - Po Zakonu (15/77):
"Službeni list SRBiH je organizacija udruženog rada koja obavlja poslove od posebnog društvenog interesa.
Na "Službeni list SRBiH primjenjuju se propisi koji važe za organizaciju udruženog rada iz oblasti izdavačke djelatnosti, uz specifićnosti iz tretmana posebnog društvenog interesa. Izvršno vijeće SRBiH daje saglasnost na imenovanje inokosnog poslovodnog organa.
Na statut saglasnost daje Skupština SRBiH koja imenuje i članove Izdavačkog savjeta - predstavnike društvene zajednice. Nadzor nad izvršavanjem poslova Službenog lista u vezi sa objavljivanjem propisa vrži Izvršno vijeće SRBiH.
U toku 1995. godine u rokovima predviđenim propisima izvršiće se usklađivanje statusa sa odredbama Zakona o preduzećima, Zakona o pretvorbi društvene svojine i posebnim propisima za preduzeća sa javnim ovlašćenjima.


Od 25.01.1996. godine po Zakonu o Novinsko izdavačkoj organizaciji Službeni list Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/96):"Službeni list RBiH" nastavlja rad kao: Javno preduzeće novinsko izdavačka organizacija Službeni list Republike Bosne i Hercegovine, koje obavlja poslove od posebnog društvenog interesa. Primjenjuje propise koji važe za preduzeća iz oblasti izdavačke djelatnosti.
Preduzećem upravlja Upravni odbor koji se sastoji od predsjednika i 4 člana. Predsjednik i dva člana se imenuju iz reda republičkih organa, a dva člana iz reda radnika preduzeća. Preduzećem rukovodi direktor, koji je istovremeno i odgovorni urednik službenog glasila.

 

SADRŽAJI SLUŽBENIH LISTOVA


"Službeni list federalne Bosne i Hercegovine, broj 1/45


Rezolucija ZAVNOBIH-a od 26. novembra 1943.


Odluka ZAVNOBIH-a o odobrenju rada B.H. delegacije na II zasjedanju AVNOJ-a 29-30. novembra 1944


Odluka ZAVNOBIH-a o odobrenju rada Predsjedništva ZAVNOBIH-a 1. jula 1944.


Odluka o konstituisanju ZAVNOBIH-a u najviše zakonodavno i izvršno narodno predstavničko tijelo federalne Bosne i Hercegovine.


Deklaracija ZAVNOBIH-a o pravima građana Bosne i Hercegovine.


Odluka ZAVNOBIH-a o poslovniku za rad ZAVNOBIH-a.


Odluka ZAVNOBIH-a o stvaranju Zakonodavnog odbora.


Odluka ZAVNOBIH-a o uspostavi Vjerske komisije.


Odluka ZAVNOBIH-a o uspostavljanju Zemaljske komisije za ispitivanja zločina okupatora i njihovih pomagaća.


Odluka ZAVNOBIH-a o ustrojstvu i radu Narodno-oslobodilačkih odbora i Narodno-oslobodilačkih skupština u federalnoj Bosni i Hercegovini.


Odluka ZAVNOBIH-a o odobrenju rada Predsjedništva ZAVNOBIH-a od 27. aprila 1945.


Odluka ZAVNOBIH-a o izmjenama i dopunama odluke o konstituisanju ZAVNOBIH-a u najviše zakonodavno i izvršno narodno pretstavničko tijelo federalne Bosne i Hercegovine od 1. jula 1945.


Zakon o zakletvi narodnih poslanika Narodne Skupštine Bosne i Hercegovine.


Zakon o izmjeni člana 2 Odluke ZAVNOBIH-a o stvaranju Zakonodavnog odbora od 1 jula 1945. godine.


Zakon o Narodnoj Vladi Bosne i Hercegovine.


Narodna Vlada Bosne i Hercegovine.


Predsjedništvo Narodne Skupštine Bosne i Hercegovine.


Zakon o obnarodovanju zakona i uredaba.
"Službeni list Narodne Republike Bosne i Hercegovine, broj 8/46


Zakon o imenu Narodne Republike Bosne i Hercegovine.


Ukaz o imenovanju vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine.


Zakon u ukidanju Ministarstva lokalnog sabraćaja.


Ukaz o pojedinaćnoj amnestiji i pomilovanju lica osuđenih presudama Suda za suđenje zločina i prestupa protiv narodne časti Srba, Muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini.


Uputstvo o zastupanju Ministarstva unutrašnjih poslova Narodne vlade Bosne i Hercegovine i podrućnih nadleštava i ustanova


Uputstvo o načinu zastupanja Ministarstva finansija Narodne vlade Bosne i Hercegovine i podrućnih nadleštava, ustanova i preduzeća.


Rješenje o obrazovanju Zemaljskog inicijativnog odbora Ferijalnog saveza Federalne Narodne Republike Bosne i Hercegovine.


Rješenje o postavljenju pretsjednika suda socijalnog osiguranja u Banja Luci.
"Službeni list Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, broj 14/63


Odluka o proglašenju Ustava Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine


Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine


Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine


Ukaz o proglašenju Zakona o izboru opštinskih i sreskih odbornika


Zakon o izboru opštinskih i sreskih odbornika


Ukaz o proglašenju Zakona o izboru republičkih poslanika


Zakon o izboru republičkih poslanika


Ukaz o proglašenju Zakona o izbornim jedinicama za izbor republičkih poslanika


Zakon o izbornim jedinicama za izbor republičkih poslanika


Ukaz o proglašenju Zakona o organizaciji i radu Izvršnog vijeća


Zakon o organizaciji i radu Izvršnog vijeća


Odluka o raspisivanju izbora odbornika za opštinske i sreske skupštine


Odluka o raspisivanju izbora poslanika za Republičku skupštinu


Odluka o imenovanju članova Republičke izborne komisije za izbor republičkih poslanika


Odluka o raspuštanju Narodne skupštine NRBiH - Pravilnik o čuvanju ribljeg fonda


Naredba o dopuni Naredbe o određivanju ustanova koje će vršiti ispitivanje zdravstvenog stanja i kvaliteta sjemenske robe


Uputstvo o legitimaciji poljoprivrednih inspektora
"Službeni list Republike Bosne i Hercegovine, broj 1/92


Uredba o izmjeni naziva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine


Uredba o ukidanju dosadašnjeg Republičkog štaba teritorijalne odbrane i obrazovanju štaba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine


Odluka o proglašenju neposredne ratne opasnosti


Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu formiranja cijena određenih proizvoda i usluga


Odluka o zavo|enju radne obaveze


Odluka o preuzimanju saveznih robnih rezervi u državnu svojinu Bosne i Hercegovine
"Službene novine FederacijeBosne i Hercegovine, broj 1/94


Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)


Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)


Amandman I na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)


Amandman I na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)


Odluka o prihvatanju sporazuma o provođenju Ustava Federacije Bosne i Hercegovine


Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine


Zakon o Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine


Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine u prelaznom periodu


Odluka o provođenju imenovanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine


Poslovnik Ustavotvorne skupštine za donošenje Ustava Federacije Bosne i Hercegovine


Odluka o izboru Verifikacione komisije Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine


Lista poslanika Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine po nacionalnoj pripadnosti