"Službeni glasnik BiH", broj 31/17 10.8.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 31/17 [10.8.2017.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
AMANDMANE L DO LVII NA USTAV KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O PROGLAŠENJU AMANDMANA L DO LVII NA USTAV KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU
Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA "BENTBAŠA"
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O OSNIVANJU KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆIH, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA, SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE NA POZICIJU ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORA
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O PLAĆANJU TROŠKOVA DŽENAZE/SAHRANE/ UKOPA ZA SOCIJALNE KATEGORIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O VISINI TARIFNIH STAVOVA KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO" ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MIRSAD PRNJAVORAC"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA KAMPUS SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KJU DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU GRADA SARAJEVA I GRADA SOFIJE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "BRDO HRASNO"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O REGISTRU BUDŽETSKIH KORISNIKA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "TRG SOLIDARNOSTI "A" faza - AlipaŠino polje"
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "TRG SOLIDARNOSTI "A" FAZA - ALIPAŠINO POLJE"
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRAVOBRANILAŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA BORAČKA PITANJA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U SVRHU ODRŽIVOG POVRATKA U 2017. GODINI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "TMZ - FEROELEKTRO"
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U 2017. GODINI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU ZEMLJIŠTA U SVRHU IZGRADNJE SLOBODNOSTOJEĆE NASELJSKE KOTLOVNICE "ALIPAŠIN MOST - I" NA ZEMNI GAS SA DVIJE KOTLOVSKE JEDINICE INSTALIRANE SNAGE 20 MW, PRATEĆOM OPREMOM I PRIPADUJUĆIM DIMNJAKOM U ULICI DŽEMALA BIJEDIĆA
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA HUMANITARNOG KARAKTERA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U 2017. GODINI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2017. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA "IGMAN - VELIKO POLJE"
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O VERIFIKACIJI MANDATA IZABRANIH ČLANOVA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA U OPĆINI HADŽIĆI ZA MANDATNI SAZIV 2017 - 2021. GODINA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVRHU IZGRADNJE
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2017. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2017. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!