"Službeni glasnik BiH", broj 48/19 10.7.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 48/19 [10.7.2019.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENI UREDBE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIHVAĆANJE GRANT SREDSTAVA ZA PROJEKAT JAČANJA KAPACITETA ZA MONITORING I KOORDINACIJU PROCESA EU INTEGRACIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O., ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA PS "VITEZIT" D.O.O. VITEZ ZA RAZRJEŠENJE IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKO PRAVNE POSLOVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA PS "VITEZIT" D.O.O. VITEZ ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKO PRAVNE POSLOVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PRAVDE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRISTUPANJU POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNJU HE BEGOV HAN 9,8 MW, NA RIJECI BOSNI, OPĆINA ŽEPČE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA KLAS D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PONIŠTAVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PONOVNOM RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU ZAMJENICE DIREKTORICE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA SMJEŠTAJA FEDERALNIH INSTITUCIJA U MOSTARU
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
PROGRAM OBILJEŽAVANJA "DJEČIJE NEDJELJE" U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
ODLUKU O REVIZIJI I UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" D.O.O. - ĐURĐEVIK
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PROGRAM PREDMETA ISPITA I LITERATURA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O DOPUNI I IZMJENI UPUTSTVA O UTVRĐIVANJU KVALIFIKACIJA, BROJA, IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU I OBUCI ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ОDLUKА О IZBОRU PRЕDSЈЕDАVАЈUĆЕG DRŽАVNЕ RЕGULАТОRNЕ KОМISIЈЕ ZА ЕLЕKТRIČNU ЕNЕRGIЈU
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKU O IZDAVANJU LICENCE ZA AKTIVNOSTI NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
Agencija za bankarstvo FBiH
ISPRAVKA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!