"Službeni glasnik BiH", broj 39/19 7.6.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 39/19 [7.6.2019.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRODAJE 1 (JEDNOG) MOTORNOG VOZILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE - IZVRŠNOG DIREKTORA ZA POKRETNU MREŽU JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU TAKSE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA, PLANIRANIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - POSEBAN NAMJENSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA UPLATU TAKSE ZA USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH DERIVATA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI BiH", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU NOVČANIH IZNOSA KOJI ĆE SE NAPLAĆIVATI TOKOM MJESECA OKTOBRA 2019. GODINE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA "DJEČIJU NEDJELJU"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRIVREMENOM IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKO KLINIČKOG CENTRA SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKO KLINIČKOG CENTRA SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O FORMIRANJU STALNE INTERRESORNE RADNE GRUPE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE NAFTE I PLINA NA PROSTORU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OPERATIVNIH PRAVILA ZA BRUTO PORAVNANJE U REALNOM VREMENU
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OPERATIVNIM PRAVILIMA ZA ŽIROKLIRING SISTEM
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!