"Službeni glasnik BiH", broj 52/05 2.8.2005.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 52/05 [2.8.2005.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O ZADUŽIVANJU, DUGU I GARANCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O ŽELJEZNICAMA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O PRIJENOSU POSLOVA MEDIJACIJE NA UDRUŽENJE MEDIJATORA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O NADZORU I KONTROLI PRELASKA DRŽAVNE GRANICE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PREUZIMANJE PRAVA I ODGOVORNOSTI PREMA ZAPOSLENOM OSOBLJU, IMOVINI I ARHIVU CRVENOG KRSTA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH NA OSNOVU PRUŽENIH USLUGA RUTNE ZRAČNE NAVIGACIJE U ZRAČNOM PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FORMIRANJU RADNIH GRUPA ZA USKLAĐIVANJE PRAVNIH PROPISA BOSNE I HERCEGOVINE SA ACQUIS COMMUNAUTAIRE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ REZERVI BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2005. GODINU U SVRHU PODRŠKE ORGANIZACIONOM ODBORU ZA OBILJEŽAVANJE STRADANJA U SREBRENICI 11. 7. 2005. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROGLAŠENJU 11. JULA DANOM ŽALOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ODBORA ZA UTVRĐIVANJE DOKUMENTA OKVIRNOG BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU PRIJEMA PRIPRAVNIKA VII STEPENA STRUČNE SPREME U RADNI ODNOS U INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PITANJA MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FINANSIRANJU KOMISIJE ZA RESTITUCIJU BOSNE I HERCEGOVINE I ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BIH I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2005. GODINU ZA FINANSIRANJE DIJELA RASHODA KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA BOSNU I HERCEGOVINU
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPISU U REGISTAR CARINSKIH OBVEZNIKA I REGISTAR ZASTUPNIKA U CARINSKOM POSTUPKU
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CARINE POD POSEBNIM USLOVIMA
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA NA ROBU STAVLJENU U SLOBODAN PROMET ZA PROJEKTE OBNOVE I REKONSTRUKCIJE
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O PREUZIMANJU NADLEŽNOSTI NAD ŠTAMPANJEM I IZDAVANJEM PORESKIH I KONTROLNIH MARKICA
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
PRAVILNIK O CARINSKIM OBILJEŽJIMA
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!