"Službeni glasnik BiH", broj 48/16 22.6.2016.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 48/16 [22.6.2016.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI JAVNOG PREDUZEĆA CESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI JAVNOG PREDUZEĆA CESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA ISMETA MUJEZINOVIĆA BROJ 40, FONDACIJI ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI PRIPADNICIMA BRANILAČKE POPULACIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG ZAVODA ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROTOKOL O VOĐENJU PREGOVORA RADI USAGLAŠAVANJA I ZAKLJUČIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA ZAKONOM O RADU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH PO OSNOVU TAKSE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA ZA PERIOD 2014. - 2018. GODINA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE O IMENOVANJU DIREKTORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BiH
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE ZAŠTITE - LJUBUŠKI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG ZAVODA ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST SPORAZUMA IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA I FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA O PROVOĐENJU PROJEKTA "LOKALNI INTEGRIRANI RAZVOJ"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIJENOSU NABAVLJENIH STALNIH SREDSTAVA I IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U OKVIRU PROJEKTA PODRŠKE MREŽAMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA (SSNESP), KRAJNJIM KORISNICIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIJENOSU NABAVLJENIH STALNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA PODRŠKE MREŽAMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA (SSNESP), KRAJNJIM KORISNICIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O FORMIRANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ANALIZU ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
UVJERENJE O ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA
UDRUŽENJE POSLODAVACA U FEDERACIJI BIH I SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BIH
OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
JP RTV 7 D.O.O. TUZLA
ODLUKA O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP RTV 7 D.O.O. TUZLA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!