"Službeni glasnik BiH", broj 26/17 6.7.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 26/17 [6.7.2017.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU I NAČINU PRIPREMANJA, IZRADE I DOSTAVLJANJA PROPISA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O MINIMALNOM IZNOSU MJESEČNE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. ČLANA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KANTONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ ZA PROCES IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO DO 2020. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KANTONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ ZA PROCES IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO DO 2020. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU VLASTITIH PRIHODA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SREDNJA POSLOVNO- KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OŠ "ISAK SAMOKOVLIJA" SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SŠC "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ILIJAŠ, SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI ALIBEGA FIRDUSA BROJ 29/II U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI OBALA KULINA BANA BR. 17 U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI TURHANIJA BR. 3/PR. U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI PRUŠČAKOVA BR. 4 U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA BR. 20/I U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI MARŠALA TITA 56 POVRŠINE 473 m
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI MARŠALA TITA 56 POVRŠINE 744 m
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 4 (DVORIŠTE)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI KOŠEVO 28
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU LISTE ZA SUFINANSIRANJE IZRADE TERMO FASADA - UTOPLJAVANJE STAMBENIH ZGRADA ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2016. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O KOREKCIJI REGULACIONOG PLANA GRADSKI CENTAR "MARIJIN DVOR" POSLOVNI OBJEKAT - GRAĐEVINSKA PARCELA A3
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O GRBU I ZASTAVI, USLOVIMA I NAČINU UPOTREBE GRBA I ZASTAVE OPĆINE HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDAVANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2017. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2017. GODINU INTERNATIONAL MULTIRELIGIOUS AND INTERCULTURAL CENTAR (IMIC)
OPĆINA NOVI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O KOREKCIJI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "DOBRINJA"
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!