"Službeni glasnik BiH", broj 15/16 26.2.2016.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 15/16 [26.2.2016.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O POREZU NA DOBIT
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, PROIZVODNJI I PROMETU SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADNIH MATERIJALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O PREUZIMANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA IZMEĐU FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DVA ČLANA ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIJENOSU PRAVA RASPOLAGANJA/VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA U KASARNI "SJEVERNI LOGOR" U MOSTARU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA STRUČNU OCJENU PROJEKATA MEHANIZAMA ČISTOG RAZVOJA (CDM) KJOTO PROTOKOLA OKVIRNE KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O PROMJENI KLIME - UNFCCC
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI FEDERALNOM ZAVODU ZA AGROPEDOLOGIJU ZA ANGAŽOVANJE AGENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRODAJE 1 (JEDNOG) SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM ZA 2016. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA PRETIS D.D. VOGOŠĆA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BINAS" D.D. BUGOJNO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA PS VITEZIT D.O.O. VITEZ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE RADI POTPISIVANJA SPORAZUMA ČLANOVA DRUŠTVA JP HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE - IZVRŠNIH DIREKTORA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVE - IZVRŠNIH DIREKTORA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU FEDERALNOG OPERATIVNOG ŠTABA ZA PITANJE MIGRACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U ZAJEDNIČKU KOMISIJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE ČEŠKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA DRŽAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U OKVIRU REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU NOVOG UGOVORNOG ODNOSA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA NABAVKU LICENCI I USLUGA ODRŽAVANJA SOFTWARE-a
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015-2019 I AKCIONOG PLANA ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015-2019
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PONIŠTENJU RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
PRAVILNIK O ŽIGOVIMA I ISPRAVAMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KOD VERIFICIRANJA MJERILA
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
ODLUKU
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
ODLUKU O UTVRĐIVANJU REGULATORNIH NAKNADA ZA IMAOCE DOZVOLA IZ SEKTORA NAFTNE PRIVREDE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD (LICENCI) ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI IZ SEKTORA NAFTNE PRIVREDE
JZU DOM ZDRAVLJA GRAČANICA
ODLUKU O IMENOVANJU USTAVDIĆ ŠADIĆ MURISE ZA DIREKTORA JZU DOM ZDRAVLJA GRAČANICA
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!