"Službeni glasnik BiH", broj 20/23 22.3.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 20/23 [22.3.2023.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA UNION BANKA D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POSTUPANJU S UMJETNIM GNOJIVOM ODUZETOG OD STRANE POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU TAKSE ZA USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH DERIVATA, PLANIRANIH NA RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - POSEBAN NAMJENSKI TRANSAKCIJI RAČUN ZA UPLATU TAKSE ZA USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH DERIVATA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU TAKSE ZA IZMIRENJE DUGA RUSKOJ FEDERACIJI ZA ISPORUKU PRIRODNOG GASA U PERIODU 1992.-1995. GODINA, PLANIRANIH NA RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ZA PLAĆANJE TAKSE GASPROM EXPORT-U MOSKVA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA OBEZBIJEĐENIH OD STRANE DONATORA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA- FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA ZA PROJEKAT "IZVOĐENJE PREVENTIVNIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA I ZAŠTITA ARHEOLOŠKIH LOKALITETA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA POTREBNIH IZMJENA I DOPUNA PROPISA RELEVANTNIH ZA REALIZACIJU ZAKLJUČAKA V. BROJ 322/2022 OD 10.03.2022. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE - SLUŽBI ZA POSLOVE SA STRANCIMA ZA IZVOĐENJE RADOVA U KRUGU KASARNE "BLAŽUJ"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI KAZNENO - POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U ORAŠJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ODGOJNO - POPRAVNOG DOMA U ORAŠJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA - SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE JP "AERODROM BIHAĆ" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA - SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA KAPITALNI TRANSFER JAVNIM PODUZEĆIMA - UNAPRIJEĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH - JP "AERODROM BIHAĆ" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA - KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PODUZEĆIMA - JP "MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO I JP "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O. TUZLA UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA - KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PODUZEĆIMA - JP "MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO I JP "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O. TUZLA UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
METODOLOGIJA RADA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JANUAR 2023. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JANUAR 2023. GODINE
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
RJEŠENJE O PRESTANKU SLUŽBE NOTARA
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI NOTARA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!