Službeni glasnik BiH, broj 68/14

Na osnovu čl. 16. i 72. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 104. sjednici, održanoj 8. jula 2014. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA ZA ODREĐENE KONTAMINANTE U HRANI


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se maksimalno dozvoljene količine sljedećih kontaminanata u hrani:

a) nitrata

b) mikotoksina

c) metala

d) 3-monohlorpropandiola (3-MPCD)

e) policikličnih aromatskih ugljikovodika

f) dioksina i polihloriranih bifenila (PCB) sličnih dioksinima

g) melamina i njegovih analoga

h) akumulirane radioaktivnosti u obliku Cs134 i Cs137

i) ostalih metala: arsena (As) ukupnog, bakra (Cu), željeza (Fe) i nikla (Ni).

(2) Pravilnikom se propisuju i mjere koje se preduzimaju u slučaju prekoračenja njihovih maksimalno dozvoljenih količina.

Član 2.
(Definicija)

Kontaminant (štetna materija) je tvar štetna za zdravlje ljudi, koja nije namjerno dodata hrani, a čije je prisustvo u hrani posljedica postupaka tokom proizvodnje (uključujući radnje provedene u ratarstvu, stočarstvu i veterinarskoj medicini), prerade, pripreme, tretiranja, pakovanja, transporta ili skladištenja te hrane ili posljedica zagađenja okoline.

Član 3.
(Izuzeci od primjene odredbi)

(1) Odredbe Pravilnika ne primjenjuju se na kontaminante koji su predmet posebnih propisa.

(2) Strane materije, kao što su dijelovi insekata, životinjska dlaka i slično, nisu obuhvaćeni ovim pravilnikom.

(3) Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na koštice kajsije, sjemenke uljarica sa izuzetkom kikirikija i proizvode iz njihove prerade, koji su stavljeni na tržište prije njegovog stupanja na snagu, a na dan stavljanja na tržište bili su usaglašeni s odredbama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani.

DIO DRUGI - POSEBNE ODREDBE POGLAVLJE I. PROCEDURE


Član 4.
(Ograničenja)

(1) Zabranjuje se stavljanje na tržište hrane koja sadrži kontaminante koji nisu u skladu s maksimalno dozvoljenim količinama (u daljnjem tekstu: MDK), navedenim u Aneksu, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Količina kontaminanta mora se držati što je moguće nižom, koliko se to realno može postići, prateći dobru proizvođačku praksu u svim postupcima navedenim u članu 2. Pravilnika.

(3) S ciljem zaštite zdravlja ljudi i na osnovu stava (1) ovog člana, gdje je to neophodno, utvrđuju se maksimalne tolerancije za određene kontaminante.

(4) Maksimalne tolerancije utvrđuju se u formi liste koja sadrži:

a) maksimalne granice za isti kontaminant u različitoj hrani;

b) analitički limit detekcije;

c) metode uzorkovanja i analize koje će se koristiti.

Član 5.
(Stavljanje na tržište)

(1) Ne može se zabraniti, ograničiti ili otežavati stavljanje na tržište hrane koja je u skladu s ovim pravilnikom.

(2) Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) može privremeno zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište hrane koja je u skladu s ovim pravilnikom, na osnovu novih saznanja ili preispitivanja postojećih informacija, ili sumnje da određeni kontaminant u hrani predstavlja rizik za zdravlje ljudi.

Član 6.
(Mjere)

(1) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije, propisuje mjere koje se preduzimaju u slučaju pojave opasnosti od kontaminanta u hrani.

(2) Ako hitnost slučaja zahtijeva i ne dozvoljava drugačije, Agencija može narediti provođenje mjera bez saglasnosti nadležnih organa, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi.

POGLAVLJE II. MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE


Član 7.
(Opća pravila)

MDK navedene u Aneksu primjenjuju se na jestivi dio hrane, osim ako to nije drugačije utvrđeno.

Član 8.
(Sušena, razrijeđena, prerađena i složena hrana)

(1) Kada se MDK propisane u Aneksu primjenjuju na hranu koja je sušena, razrijeđena, prerađena ili ima više od jednog sastojka (složena hrana), u obzir se uzima sljedeće:

a) izmjena koncentracije kontaminanta uzrokovana postupcima sušenja ili razrjeđivanja;

b) izmjena koncentracije kontaminanta uzrokovana preradom;

c) relativni udjeli pojedinačnih sastojaka u proizvodu;

d) analitički limit kvantifikacije (određivanje količine).

(2) Subjekti u poslovanju s hranom moraju u proizvođačkoj specifikaciji navesti i opravdati poseban postupak koncentracije ili razrjeđivanja za postupke sušenja, razrjeđivanja, prerade i/ili miješanja ili za sušenu, razrijeđenu, prerađenu i/ili složenu hranu.

(3) Ako subjekat u poslovanju s hranom ne primjenjuje odgovarajuće faktore koncentracije ili razrjeđivanja, ili ako nadležni organ smatra da je taj postupak neprimjeren s obzirom na dato obrazloženje, nadležni organ sam će odrediti dati faktor na osnovu dostupnih informacija s ciljem maksimalne zaštite zdravlja ljudi.

Član 9.
(Zabrana upotrebe, miješanja i detoksifikacije)

(1) Hrana koja nije u skladu s MDK-om, propisanim u Aneksu, ne smije se koristiti kao sastavni dio druge hrane.

(2) Hrana koja je u skladu s MDK-om, propisanim u Aneksu, ne smije se miješati s hranom koja prekoračuje MDK.

(3) Hrana koja treba da bude podvrgnuta sortiranju ili drugoj vrsti fizikalne obrade radi smanjenja količine kontaminacije ne smije se miješati s hranom namijenjenom za direktnu ljudsku upotrebu ili s hranom namijenjenom za upotrebu kao sastojak u hrani.

(4) Hrana koja sadrži mikotoksine koji su navedeni u Dijelu 2. Aneksa ne smije se detoksificirati hemijskim postupcima.

Član 10.
(Posebne odredbe za kikiriki, ostale sjemenke uljarica, orašaste plodove, sušeno voće, rižu i kukuruz)

Kikiriki, ostale sjemenke uljarica, orašasti plodovi, sušeno voće, riža i kukuruz, koji ne ispunjavaju odredbe o maksimalno dozvoljenim količinama aflatoksina iz tač. 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.10. i 2.1.11. Aneksa mogu se staviti na tržište pod uslovom da:
a) nisu namijenjeni za direktnu ljudsku upotrebu ili za upotrebu kao sastojak u hrani;

b) su usklađeni s odgovarajućim MDK-om iz tač. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.9. i 2.1.12. Aneksa;

c) su podvrgnuti obradi koja uključuje sortiranje ili drugu fizikalnu obradu i da nakon te obrade nisu prekoračeni MDK-i propisani u tač. 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.10. i 2.1.11. Aneksa i da takva obrada ne uzrokuje druge štetne ostatke;

d) je na proizvodima jasno označena njihova upotreba i sljedeća napomena: "Proizvod mora biti podvrgnut sortiranju ili drugoj vrsti fizikalne obrade kako bi se smanjila kontaminacija aflatoksinima prije ljudske upotrebe ili upotrebe kao sastojka u hrani". Napomena se stavlja na etiketu svake pojedinačne vrećice, kutije itd. te na originalni popratni dokument. Neizbrisivom identifikacijskom šifrom pošiljke/serije označava se svaka pojedinačna vrećica, kutija i druge pošiljke, kao i originalni popratni dokument.

Član 11.
(Posebne odredbe za kikiriki, druge sjemenke uljarica, proizvode dobivene od njih i žitarice)

(1) Na etiketi svake pojedinačne vrećice, kutije itd. te na originalnom popratnom dokumentu potrebno je da stoji jasna napomena o predviđenoj upotrebi. Mora postojati jasna povezanost između ovog popratnog dokumenta i pošiljke na način da je u njemu naveden identifikacijski kod pošiljke koji se nalazi na svakoj pojedinačnoj vrećici, kutiji i drugoj pošiljci. Osim toga, poslovna djelatnost primaoca pošiljke mora biti navedena u popratnom dokumentu i mora biti kompatibilna s predviđenom upotrebom.

(2) Ako nema jasne napomene da prehrambeni proizvod nije namijenjen za ishranu ljudi, MDK-i iz tač. 2.1.5. i 2.1.11. Aneksa koriste se za sav kikiriki, ostale sjemenke uljarica i proizvode dobivene od njih i žitarice koje se stavljaju na tržište.

(3) Što se tiče izuzetka za kikiriki i druge sjemenke uljarica za mrvljenje i primjene MDK iz tačke 2.1.1. Aneksa, on se primjenjuje isključivo na pošiljke na kojima je jasno označena namjena i napomena "proizvod se mrvi za proizvodnju rafiniranog biljnog ulja". Napomena se stavlja na etiketu svake pojedinačne vrećice, kutije itd. te na popratni dokument (dokumente). Konačno odredište mora biti mašina za mrvljenje.

Član 12.
(Posebne odredbe za zelenu salatu)

Osim u slučaju kada je zelena salata koja je uzgajana pokrivena (zaštićena zelena salata), kao takva i označena, primjenjuju se MDK-i propisani u Aneksu za zelenu salatu koja je uzgajana na otvorenom.

Član 13.
(Uzorkovanja i analize)

Uzorkovanja i analize za službenu kontrolu MDK-a propisanih u Aneksu vrše se u skladu s propisima kojima se utvrđuju metode uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu određenih kontaminanata u hrani.

Član 14.
(Praćenje i izvještavanje)

Agencija najmanje jednom godišnje izvještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o rezultatima praćenja pojave kontaminanata u hrani.

DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 15.
(Prijelazne odredbe)

(1) Hrana čiji MDK-i nisu u skladu s Dijelom 6. Policiklički aromatski ugljikovodici Aneksa ovog pravilnika, a koja je na dan stavljanja na tržište bila usaglašena s odredbama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani ("Službeni glasnik BiH", br. 37/09 i 39/12) i koja je stavljena na tržište prije stupanja na snagu ovog pravilnika, može biti na tržištu i nakon stupanja na snagu ovog pravilnika do datuma njenog minimalnog roka trajanja ili roka upotrebe.

(2) Hrana čiji MDK-i prelaze propisane vrijednosti navedene u tač. 6.1.4. i 6.1.5. Dijela 6. Aneksa ovog pravilnika, koje se primjenjuju od 1. septembra 2014., a koja je stavljena na tržište prije 1. septembra 2014., može se i dalje nalaziti na tržištu i nakon tog datuma do datuma njenog minimalnog roka trajanja ili roka upotrebe.

(3) Hrana čiji MDK-i prelaze propisane vrijednosti iz tačke 6.1.2. Dijela 6. Aneksa ovog pravilnika, koje se primjenjuju od 1. aprila 2013., a koja je stavljena na tržište prije 1. aprila 2013., može se nalaziti dalje na tržištu i nakon tog datuma, do datuma minimalnog roka trajanja ili roka upotrebe.

(4) Hrana čiji MDK-i prelaze propisane vrijednosti u tački 6.1.2. Dijela 6. Aneksa ovog pravilnika, koje se primjenjuju od 1. aprila 2015., a koja je stavljena na tržište prije 1. aprila 2015., može se nalaziti dalje na tržištu i nakon tog datuma, do datuma minimalnog roka trajanja ili roka upotrebe.

(5) Hrana čiji MDK-i prelaze vrijednosti za PCB-ove koji nisu slični dioksinu, a koja je stavljena na tržište prije 1. decembra 2012., može se nalaziti na tržištu do datuma minimalnog roka trajanja ili roka upotrebe.

(6) MDK za ohratoksin A u Capsicum spp iz tačke 2.2.11. Aneksa koji će se primjenjivati od 1. januara 2015. ne primjenjuje se na proizvode koji su stavljeni na tržište prije tog datuma.

(7) Obavezu dokazivanja datuma kada su proizvodi stavljeni na tržište ima subjekat u poslovanju s hranom koji je proizvod stavio na tržište.

(8) Aneks je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 16.
(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani ("Službeni glasnik BiH", br. 37/09 i 39/12).

Član 17.
(Stupanje na snagu i primjena)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 135/14
8. jula 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.
ANEKS


Maksimalno dozvoljena količina za određene kontaminante u hrani(1)Dio I Nitrati


Hrana (1)

Maksimalno dozvoljena količina (mg NO3/kg) (MDK)

1.1

Svježi špinat (Spinacia oleracea)(2)

 

3500

1.2

Konzervirani, duboko-smrznuti ili smrznuti špinat

 

2 000

1.3

Svježa zelena salata (Lactuca sativa L.) (zaštićena i uzgajana na otvorenom) izuzev zelene salate navedene u tački 1.4.

Berba od 1. oktobra do 31. marta:

salata uzgajana pokrivena

5 000

Berba od 1. oktobra do 31. marta:

salata uzgajana na otvorenom

4 000

Berba od 1. aprila do 30. septembra:

salata uzgajana pokrivena

4 000

Berba od 1. aprila do 30. septembra:

salata uzgajana na otvorenom

3 000

1.4

"Iceberg"(kristal) vrsta zelene salate

salata uzgajana pokrivena

2 500

salata uzgajana na otvorenom

2 000

1.5

Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Berba od 1. oktobra do 31. marta:

7 000

Berba od 1. aprila do 30. septembra:

6 000

1.6

Prerađena hrana na bazi žitarica i hrana za bebe, za dojenčad i malu djecu (3) (4)

 

200

 


Dio II. Mikotoksini


Hrana (1)

Maksimalno dozvoljena količina (μg/kg) (MDK)

2.1

Aflatoksini

B1

Suma B1, B2, G1 i G2

M1

2.1.1.

Kikiriki i druge sjemenke uljarica(40) koji će se podvrgnuti sortiranju, ili drugoj fizikalnoj obradi, prije ljudske konzumacije ili upotrebe kao sastojka u hrani sa izuzetkom:

- kikirikija i drugih sjemenki uljarica za mrvljenje radi proizvodnje rafiniranog biljnog ulja

8,0 (5)

15,0 (5)

2.1.2.

Bademi, pistacije i koštice kajsije koji će se podvrgnuti sortiranju, ili drugoj fizikalnoj obradi, prije ljudske konzumacije ili upotrebe kao sastojka u hrani

12,0 (5)

15,0 (5)

2.1.3.

Lješnici i brazilski orasi koji će se podvrgnuti sortiranju, ili drugoj fizikalnoj obradi, prije ljudske konzumacije ili upotrebe kao sastojka u hrani

8,0 (5)

 

15,0 (5)

 

2.1.4.

Orašasti plodovi, izuzev orašastih plodova iz 2.1.2. i 2.1.3. koji će se podvrgnuti sortiranju, ili drugoj fizikalnoj obradi, prije ljudske konzumacije ili upotrebe kao sastojka u hrani

5,0 (5)

10,0 (5)

2.1.5.

Kikiriki i druge sjemenke uljarica(40) i proizvodi iz njihove prerade namijenjeni za neposrednu ishranu ljudi ili korištenje kao sastojka u hrani

sa izuzetkom:

- sirovih biljnih ulja namijenjenih za rafiniranje

- rafiniranih biljnih ulja

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.6.

Bademi, pistacije i koštice kajsije namijenjene za neposrednu ishranu ljudi ili za korištenje kao sastojka u hrani(41)

8,0 (5)

10,0 (5)

2.1.7.

Lješnici i brazilski orasi namijenjeni za neposrednu ishranu ljudi ili za korištenje kao sastojka u hrani (41)

5,0 (5)

10,0 (5)

 

2.1.8.

Orašasti plodovi, osim orašastih plodova iz 2.1.6. i 2.1.7. i proizvodi iz njihove prerade, namijenjeni za neposrednu ishranu ljudi ili za korištenje kao sastojka u hrani

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.9.

Suho voće, osim sušenih smokvi, koje će se podvrgnuti sortiranju, ili drugoj fizikalnoj obradi, prije ljudske konzumacije ili upotrebe kao sastojka u hrani

5,0

10,0

2.1.10.

Suho voće, osim sušenih smokvi, i proizvodi iz njihove prerade namijenjeni za neposrednu ishranu ljudi ili za korištenje kao sastojka u hrani

2,0

4,0

2.1.11.

Sve žitarice i svi proizvodi dobiveni od njih, uključujući i prerađene proizvode od žitarica, osim hrane pod rednim brojevima 2.1.12., 2.1.15. i 2.1.17.

2,0

4,0

2.1.12.

Kukuruz i riža koji će se podvrgnuti sortiranju, ili drugoj fizikalnoj obradi, prije ljudske konzumacije ili upotrebe kao sastojka u hrani

5,0

10,0

2.1.13.

Sirovo mlijeko(6), termički obrađeno mlijeko i mlijeko za izradu proizvoda na bazi mlijeka

0,050

2.1.14.

Sljedeće vrste začina:

Capsicum spp. (sušeni plodovi začina, cijeli ili mljeveni, uključujući i čili, čili u prahu, kajenski biber i papriku)

Piper spp (plodovi začina, uključujući bijeli i crni biber)

Myristica fragrans (muškatni oraščić)

Zingiber officinale (đumbir)

Curcuma longa (kurkuma)

Mješavine začina koje sadrže jedan ili više navedenih začina

5,0

10,0

2.1.15.

Prerađena hrana na bazi žitarica i hrana za bebe, za dojenčad i malu djecu (3) (7)

0,10

2.1.16.

Formule za dojenčad i formule nakon dojenja, uključujući početno i prijelazno mlijeko za dojenčad(4) (8)

0,025

2.1.17.

Dijetalna hrana za specijalne medicinske potrebe(9) (10) namijenjena posebno za dojenčad

0,10

0,025

2.1.18.

Sušene smokve

6,0

10,0

2.2

Ohratoksin A

 

2.2.1

Neprerađene žitarice

5,0

2.2.2

Svi proizvodi dobiveni iz neprerađenih žitarica, uključujući proizvode od prerađenih žitarica i žitarica namijenjenih za direktnu ljudsku konzumaciju uz izuzetak hrane koja je navedena u tačkama 2.2.9., 2.2.10. i 2.2.13.

3,0

2.2.3

Sušeno voće loze:

- grožđa (Vitis vinifera apyrena),

- rozine grožđice (racemus) i

- sultana grožđice (eng. Thompson Seedless)

10,0

2.2.4

Pržena zrna kafe i mljevena pržena kafa, izuzev rastvorljive kafe

5,0

2.2.5

Rastvorljiva kafa (instant kafa)

10,0

2.2.6

Vino (uključujući pjenušavo vino, izuzev liker vina i vina s jačinom alkohola od ne manje od 15% vol) i voćno vino(11)

2,0 (12)

2.2.7

Aromatizirano vino, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirani kokteli od vinskih proizvoda(13)

2,0 (12)

2.2.8

Sok od grožđa, koncentrirani sok od grožđa nakon vraćanja u prvobitno stanje, nektar od grožđa, slatko vino od grožđa i koncentrirano slatko vino od grožđa nakon vraćanja u prvobitno stanje, namijenjeni za direktnu ljudsku konzumaciju(14)

2,0 (12)

2.2.9

Prerađena hrana na bazi žitarica i hrana za bebe, za dojenčad i malu djecu (3) (7)

0,50

2.2.10

Dijetalna hrana za specijalne medicinske potrebe(9) (10) namijenjena posebno za dojenčad i malu djecu

0,50

2.2.11

Začini uključujući sušene začine

Piper spp (plodovi začina, uključujući bijeli i crni biber)

Myristica fragrans (muškatni oraščić)

Zingiber officinale (đumbir)

Curcuma longa (kurkuma)

Capsicum spp. (sušeni plodovi začina, cijeli ili mljeveni, uključujući čili, čili u prahu, kajenski biber i papriku)

Mješavine začina koje sadrže jedan ili nekoliko već navedenih začina

15 μg/kg

30 µg/kg do 31.12.2014.

15 µg/kg od 1. 1. 2015.

15 μg/kg

2.2.12.

Slatki korijen, sladić (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate i druge vrste)

 

2.2.12.1.

Korijenje slatkog korijena (sladića), sastojak za biljnu infuziju

20 μg/kg

2.2.12.2.

Ekstrakt slatkog korijena (sladića)(42) koji se koristi u hrani, naročito u pićima i slatkišima

80 µg/kg

2.2.13.

Pšenični gluten koji se ne prodaje neposredno potrošaču

8,0

2.3

Patulin

 

2.3.1

Voćni sokovi, koncentrirani voćni sokovi nakon vraćanja u prvobitno stanje i voćni nektari (14)

50

2.3.2

Alkoholna pića(15), jabukovača i druga fermentirana pića dobivena od jabuka ili koja sadrže sok od jabuke

50

2.3.3

Čvrsti proizvodi od jabuke, uključujući kompot od jabuka, pire od jabuka namijenjen za direktnu konzumaciju uz izuzetak hrane koja je navedena u 2.3.4. i 2.3.5.

25

2.3.4

Sok od jabuke i čvrsti proizvodi od jabuke, uključujući kompot od jabuka i kašu od jabuka, za dojenčad i malu djecu (16) koji su označeni i prodaju se kao takvi (4)

10,0

2.3.5

Hrana za bebe osim prerađene hrane na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (3) (4)

10,0

2.4

Deoksinivalenol(17)

 

2.4.1

Neprerađene žitarice (18) (19) osim durum pšenice, zobi i kukuruza

1 250

2.4.2

Neprerađeni durum pšenica i zob (18) (19)

1 750

2.4.3

Neprerađeni kukuruz (18), sa izuzetkom neprerađenog kukuruza namijenjenog za preradu mokrim mljevenjem(37)

1 750 (20)

2.4.4

Žitarice namijenjene za direktnu ljudsku konzumaciju, žitno brašno, mekinje kao konačni proizvod koji se nudi na tržištu za direktnu ljudsku konzumaciju i klice, sa izuzetkom hrane koja je navedena u 2.4.7., 2.4.8. i 2.4.9.

750

2.4.5

Tjestenina (suha) (22)

750

2.4.6

Hljeb (uključujući male pekarske proizvode), peciva, biskviti, grickalice od žitarica i žitarice za doručak

500

2.4.7

Prerađena hrana na bazi žitarica i hrana za bebe, za dojenčad i malu djecu (3) (7)

200

2.4.8

Mljevene frakcije kukuruza s veličinom čestice > 500 mikrona koje potpadaju pod CN kod 1103 13 ili 1103 20 40 i drugi proizvodi dobiveni mljevenjem kukuruza s veličinom čestice preko 500 mikrona koji se ne koriste za direktnu ljudsku upotrebu a potpadaju pod CN kod 1904 10 10

750 (20)

2.4.9

Mljevene frakcije kukuruza s veličinom čestice 500 mikrona koje potpadaju pod CN kod 1102 20 i drugi proizvodi dobiveni mljevenjem kukuruza s veličinom čestice od ili ispod 500 mikrona koji se ne koriste za direktnu ljudsku upotrebu a potpadaju pod CN kod 1904 10 10

1250(20)

2.5

Zearalenon (17)

 

2.5.1

Neprerađene žitarice (18) (19) osim kukuruza

100

2.5.2

Neprerađeni kukuruz (18) sa izuzetkom neprerađenog kukuruza namijenjenog za preradu mokrim mljevenjem(37)

350 (20)

2.5.3

Žitarice namijenjene za direktnu ljudsku konzumaciju, žitno brašno, mekinje kao konačni proizvod koji se nudi na tržištu za direktnu ljudsku konzumaciju i klice, sa izuzetkom hrane koja je navedena u 2.5.6., 2.5.7., 2.5.8., 2.5.9. i 2.5.10.

75

2.5.4

Rafinirano kukuruzno ulje

400 (20)

2.5.5

Hljeb (uključujući male pekarske proizvode), peciva, biskviti, grickalice od žitarica i žitarice za doručak, izuzev grickalica od kukuruza i žitarica za doručak na bazi kukuruza

50

2.5.6

Kukuruz namijenjen za direktnu ljudsku upotrebu, grickalice od kukuruza i žitarice za doručak na bazi kukuruza

100 (20)

2.5.7

Prerađena hrana na bazi žitarica (izuzev prerađene hrane na bazi kukuruza) i hrana za bebe, za dojenčad i malu djecu (3) (7)

20

2.5.8

Prerađena hrana na bazi kukuruza za dojenčad i malu djecu (3) (7)

20 (20)

2.5.9

Mljevene frakcije kukuruza s veličinom čestice > 500 mikrona koje potpadaju pod CN kod 1103 13 ili 1103 20 40 i drugi proizvodi dobiveni mljevenjem kukuruza s veličinom čestice > 500 mikrona a koji se ne koriste za direktnu ljudsku upotrebu a potpadaju pod CN kod 1904 10 10

200 (20)

2.5.10

Mljevene frakcije kukuruza s veličinom čestice 500 mikrona koje potpadaju pod CN kod 1102 20 i drugi proizvodi dobiveni mljevenjem kukuruza s veličinom čestice 500 mikrona a koji se ne koriste za direktnu ljudsku upotrebu a potpadaju pod CN kod 1904 10 10

300 (20)

2.6

Fumonisini

Suma B1 i B2

2.6.1

Neprerađeni kukuruz (18) sa izuzetkom neprerađenog kukuruza namijenjenog za preradu mokrim mljevenjem(37)

4 000 (23)

2.6.2

Kukuruz namijenjen za direktnu ljudsku upotrebu, hrana na bazi kukuruza namijenjena za direktnu ljudsku upotrebu, sa izuzetkom hrane koja je navedena u 2.6.3. i 2.6.4.

1000(23)

2.6.3

Žitarice za doručak na bazi kukuruza i grickalice na bazi kukuruza

800 (23)

2.6.4

Prerađena hrana na bazi kukuruza i hrana za bebe, za dojenčad i malu djecu (3) (7)

200 (23)

2.6.5

Mljevene frakcije kukuruza s veličinom čestice > 500 mikrona koje potpadaju pod CN kod 1103 13 ili 1103 20 40 i drugi proizvodi dobiveni mljevenjem kukuruza s veličinom čestice > 500 mikrona koji se ne koriste za direktnu ljudsku upotrebu a potpadaju pod CN kod 1904 10 10

1400 (23)

2.6.6

Mljevene frakcije kukuruza s veličinom čestice 500 mikrona koje potpadaju pod CN kod 1102 20 i drugi proizvodi dobiveni mljevenjem kukuruza s veličinom čestice 500 mikrona koji se ne koriste za direktnu ljudsku upotrebu a potpadaju pod CN kod 1904 10 10

2000(23)

2.7

T-2 i HT-2 toksini (17)

Suma T-2 i HT-2 toksina

2.7.1

Neprerađene žitarice (18) i proizvodi od žitarica

 

 


Dio III. Metali


Hrana (1)

Maksimalno dozvoljena količina (mg/kg vlažne mase) (MDK)

3.1

Olovo

 

3.1.1

Svježe mlijeko (6), termički obrađeno mlijeko i mlijeko za proizvodnju proizvoda na bazi mlijeka

0,020

3.1.2

Formule za dojenčad i formule nakon dojenja (4) (8)

0,020

3.1.3

Meso (izuzev iznutrica) goveda, ovaca, svinja i peradi (6)

0,10

3.1.4

Iznutrice goveda, ovaca, svinja i peradi (6)

0,50

3.1.5

Mišićno meso ribe (24) (25)

0,30

3.1.6

Ljuskari (Crustaceae) (26): mišićno meso krakova i abdomena(44). U slučaju rakova i rakovima sličnih tvrdokožaca (kratkorepi morski rakovi – Brachyura i deseteronošci Anomura) mišićno meso iz krakova

0,50

3.1.7

Živi školjkaši (26)

1,5

3.1.8

Glavonošci (bez unutrašnjih organa) (26)

1,0

3.1.9

Mahunarke(27), žitarice i zrna mahunarki

0,20

3.1.10.

Povrće, osim glavičastog povrća, lisnatog povrća, svježeg ljekovitog bilja, gljiva i morskih algi (27). Za krompir maksimalna količina se primjenjuje na oguljene krompire

0,10

3.1.11.

Glavičasto povrće, lisnato povrće i sljedeće gljive(43): Agaricus bisporus (obična gljiva), Pleurotus ostreatus (bukovača), Lentinula edodes (Shiitake gljive)(27)

0,30

3.1.12.

Voće, izuzev jagodičastog voća i malog voća (27)

0,10

3.1.13.

Jagodičasto voće i malo voće (27)

0,20

3.1.14.

Masnoće i ulja, uključujući mliječnu masnoću

0,10

3.1.15.

Voćni sokovi, koncentrirani voćni sokovi vraćeni u prvobitno stanje i voćni nektari (14)

0,050

3.1.16.

Vino (uključujući pjenušavo vino, izuzev liker vina), jabukovača, kruškovača i voćna vina (11)

0,20 (28)

3.1.17.

Aromatizirano vino, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirani kokteli od proizvoda vina (13)

0,20 (28)

3.1.18.

Dodaci ishrani (39)

3,0

3.2.

Kadmij

 

3.2.1.

Meso (izuzev iznutrica) goveda, ovaca, svinja i peradi (6)

0,050

3.2.2.

Konjsko meso, izuzev iznutrica(6)

0,20

3.2.3.

Jetra goveda, ovaca, svinja, peradi i konja(6)

0,50

3.2.4.

Bubreg goveda, ovaca, svinja, peradi i konja(6)

1,0

3.2.5.

Mišićno meso ribe (24) (25), izuzev vrsta koje su navedene u 3.2.6., 3.2.7. i 3.2.8.

0,050

3.2.6.

Mišićno meso sljedećih vrsta ribe(24)(25):

- bonito (Sarda sarda)

- obični dvotrakasti arbun (Diplodus vulgaris)

- jegulja (Anguilla anguilla)

- sivi cipol (Mugil labrosus labrosus)

- konjska skuša ili lokarda (Trachurus species)

- skuša (Scomber species)

- luvar (Luvarus imperialis)

- sardina (Sardina pilchardus)

- sardinope (Sardinops species)

- tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

- klinasti list (Dicologoglossa cuneat)

0,10

3.2.7.

Mišićno meso tune u obliku metka (Auxis species) (24)(25)

0,20

3.2.8.

Mišićno meso sljedećih riba(24)(25)

Srdela (Engraulis species)

Sabljarka (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9.

Ljuskari (Crustaceae) (26): mišićno meso krakova i abdomena(44). U slučaju rakova i rakovima sličnih tvrdokožaca (kratkorepi morski rakovi – Brachyura i deseteronošci Anomura) mišićno meso iz krakova

0,50

3.2.10.

Školjkaši mekušci (26)

1,0

3.2.11.

Glavonošci (bez unutrašnjih organa)(26)

1,0

3.2.12.

Žitarice, osim mekinja, klica, pšenice i riže

0,10

3.2.13.

Mekinje, klice, pšenica i riža

0,20

3.2.14.

Soja

0,20

3.2.15.

Povrće i voće, izuzev lisnatog povrća, svježeg ljekovitog bilja, listovi glavičastog povrća, gljiva, stabljičastog povrća, korjenastog povrća, gomoljastog povrća i morskih algi(27)

0,050

3.2.16.

Stabljičasto povrće, korjenasto povrće i gomoljasto povrće, osim celera (27). Za krompir maksimalno dozvoljene količine odnose se na oguljeni krompir.

0,10

3.2.17.

Lisnato povrće, svježe ljekovito bilje, listovi glavičastog povrća, celer i sljedeće gljive (27): Agaricus bisporus (obična gljiva), Pleurotus ostreatus (bukovača), lentinula edodes (Shiitake gljive)

0,20

3.2.18.

Gljive, osim onih navedenih u tački 3.2.17. (27)

1,0

3.2.19.

Dodaci ishrani (39), osim onih navedenih u tački 3.2.20.

1,0

3.2.20.

Dodaci ishrani (39), koji se sastoje samo ili uglavnom od sušene morske trave ili od proizvoda dobivenih od morske trave

3,0

3.3.

Živa

 

3.3.1.

Riblji proizvodi (26) i mišićno meso ribe (24) (25), izuzev vrsta koje su navedene u 3.3.2. Maksimalna količina za ljuskare (crustaceans) primjenjuje se na mišićno meso krakova i abdomena(44). Kada se radi o rakovima i rakovima sličnim tvrdokošcima (kratkorepi morski rakovi – Brachyura i deseteronošci Anomura), tada se odnosi na mišićno meso krakova.

0,50

3.3.2.

Mišićno meso sljedećih vrsta ribe (24) (25):

- morski đavo (Lophius species)

- atlantski som (Anarhichas lupus)

- bonito (Sarda sarda)

- jegulja (Anguilla species)

- carska riba, ružičasta vojna riba (Hoplostethus species)

- grenadir (Coryphaenoides rupestris)

- plovac (Hippoglossus hippoglossus)

- marlin (Makaira species)

- megrim (Lepidorhombus species)

- cipol (Mullus species)

- štuka (Esox lucius)

- obični bonito (Orcynopsis unicolor)

- bakalar (Tricopterus minutes)

- portugalska riba pas (Centroscymnus coelolepis)

- raža (Raja species)

- crvena riba (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

- riba jedro (Istiophorus platypterus)

- riba korica (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

- arbun, pandora (Pagellus species)

- morski pas (sve vrste)

- zmijska skuša (Lepidocybium flavobrunneum,

- Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

- kečiga (Acipenser species)

- sabljarka (Xiphias gladius)

- tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

- kingklip riba (Genypterus capensis)

- ružičasta jegulja (Genypterus blacodes)

1,0

3.3.3.

Dodaci ishrani (39)

0,10

3.4.

Kalaj (anorganski)

 

3.4.1.

Konzervirana hrana osim napitaka

200

3.4.2.

Konzervirani napici, uključujući voćne sokove i sokove od povrća

100

3.4.3.

Konzervirana hrana za bebe i prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, izuzev sušenih proizvoda i proizvoda u prahu (3) (29)

50

3.4.4.

Konzervirane početne i prijelazne formule za dojenčad, uključujući početno i prijelazno mlijeko za dojenčad, izuzev sušenih proizvoda i proizvoda u prahu (8) (29)

50

3.4.5.

Konzervirana dijetetska hrana za posebne potrebe(9) (29), namijenjena specijalno za dojenčad, izuzev sušenih proizvoda i proizvoda u prahu.

50

 


Dio IV. 3-monohloropropan-1,2-diol (3-MCPD)


Hrana (1)

Maksimalno dozvoljena količina (μg/kg) (MDK)

4.1.

Hidrolizirani biljni protein (30)

20

4.2.

Soja sos (30)

20

 


Dio V. Dioksini i PCB (31)


Hrana

Maksimalno dozvoljena količina (MDK)

Suma dioksina (WHO-PCDD/F-TEQ(32)

Suma dioksina

i PCB-a nalik

dioksinima

(WHO-PCDD/

F-PCB-TEQ) (32)

Suma PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES-6) (32)

5.1.

Meso i mesni proizvodi (izuzev jestive iznutrice) od sljedećih životinja (6):

 

 

 

- goveda i ovce

2,5 pg/g masnoće(33)

4,0 pg/g masnoće(33)

40 ng/g masnoće (33)

 

- perad

1,75 pg/g masnoće(33)

3,0 pg/g masnoće(33)

40 ng/g masnoće (33)

 

- svinje

1,0 pg/g masnoće(33

1,25 pg/g masnoće(33)

40 ng/g masnoće (33)

 

5.2.

Jetra kopnenih životinja iz tačke 5.1., osim jetre ovce i iz nje dobivenih proizvoda

0,30 pg/g vlažne mase

0,50 pg/g vlažne mase

3,0 ng/g vlažne mase

Ovčija jetra i iz nje dobiveni proizvodi

1,25 pg/g vlažne mase

2,00 pg/g vlažne mase

3,0 ng/g vlažne mase

5.3.

Mišićno meso ribe i proizvoda ribarstva i proizvoda dobivenih od njih (25) (34) osim:

– divljih jegulja,

– divlje slatkovodne ribe, osim diadromnih vrsta riba ulovljenih u slatkoj vodi

– riblja jetra i proizvodi od riblje jetre

– ulja iz morskih organizama

Maksimalna količina za tvrdokošce odnosi se na mišićno meso krakova i abdomena (44). Kada se radi o rakovima i rakovima sličnim tvrdokošcima (kratkorepi morski rakovi – Brachyura i Anomura), onda se odnosi na mišićno meso krakova.

3,5 pg/g vlažne mase

6,5 pg/g vlažne mase

75 ng/g

vlažne mase

5.4.

Mišićno meso divlje slatkovodne ribe, osim diadromnih vrsta riba ulovljenih u slatkoj vodi i proizvodi od njih (25)

3,5 pg/g vlažne mase

6,5 pg/g vlažne mase

125 ng/g

vlažne mase

5.5.

Mišićno meso divlje jegulje (Anguilla anguilla) i proizvodi od nje

3,5 pg/g vlažne mase

10,0 pg/g vlažne mase

300 ng/g

vlažne mase

5.6.

Riblja jetra i proizvodi od nje, osim ulja iz morskih organizama iz tačke 5.7.

---

20,0 pg/g vlažne mase(38)

200 ng/g

vlažne mase(38)

5.7.

Ulja iz morskih organizama (ulje iz tijela ribe, ulje iz riblje jetre i ulja iz drugih morskih organizama) namijenjena za ishranu ljudi

1,75 pg/g masnoće

6,0 pg/g masnoće

200 ng/g masnoće

5.8.

Sirovo mlijeko (6) i mliječni proizvodi (6) uključujući puter

2,5 pg/g masnoće(33)

5,5 pg/g masnoće(33)

40 ng/g masnoće (33)

5.9.

Kokošija jaja i proizvodi od jaja(6)

2,5 pg/g masnoće(33)

5,0 pg/g masnoće(33)

40 ng/g masnoće (33)

5.10.

Masnoća sljedećih životinja:

 

 

 

- goveda i ovce

2,5 pg/g masnoće

4,0 pg/g masnoće

40 ng/g masnoće

- perad

1,75 pg/g masnoće

3,0 pg/g masnoće

40 ng/g masnoće

- svinje

1,0 pg/g masnoće

1,25 pg/g masnoće

40 ng/g masnoće

5.11.

Miješane životinjske masnoće

1,5 pg/g masnoće

2,50 pg/g masnoće

40 ng/g masnoće

5.12.

Biljna ulja i masnoće

0,75 pg/g masnoće

1,25 pg/g masnoće

40 ng/g masnoće

5.13.

Hrana za dojenčad i malu djecu(6)

0,1 pg/g vlažne mase

0,2 pg/g vlažne mase

1,0 ng/g

vlažne mase

 


Dio VI. Policiklični aromatski ugljikovodici


Hrana

Maksimalno dozvoljena količina (MDK) µg/kg

6.1.

Benzo(a)piren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten i krizen

Benzo(a)piren

Suma

benzo(a)pirena, benz(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena (45)

6.1.1.

Ulja i masti (osim kakao maslaca i kokosovog ulja) namijenjenih za neposrednu ishranu ljudi ili kao sastojak u hrani

2,0

10,0

6.1.2.

Kakao zrna i proizvodi od njih

5,0 µg/kg masti od 1. 4. 2013.

35,0 µg/kg masti od 1. 4. 2013. do 31. 3. 2015.

30,0 µg/kg masti od 1. 4. 2015.

6.1.3.

Kokosovo ulje namijenjeno za neposrednu ishranu ljudi ili kao sastojak u hrani

2,0

20,0

6.1.4.

Dimljeno meso i dimljeni mesni proizvodi

5,0 do 31. 8. 2014.

2,0 od 1. 9. 2014.

30,0 od 1. 9. 2012. do 31. 8. 2014.

12,0 od 1. 9. 2014.

6.1.5.

Mišićno meso dimljene ribe, dimljeni proizvodi ribarstva (25) (36), osim proizvoda ribarstva navedenih u tačkama 6.1.6. i 6.1.7.

Maksimalna količina za dimljene ljuskavce (Crustaceae) primjenjuje se na mišićno meso iz krakova i abdomena (44). Kada se radi o dimljenim rakovima i rakovima sličnim ljuskarima (kratkorepi morski rakovi-Brachyura i deseteronošci Anomura), onda se primjenjuje na mišićno meso iz krakova

5,0 do 31. 8. 2014.

2,0 od 1. 9. 2014.

30,0 od 1. 9. 2012. do 31. 8. 2014.

12,0 od 1. 9. 2014.

6.1.6.

Dimljene papaline i konzervirane papaline (25) (47) (sprattus sprattus); dvoljušturni mekušci (svježi, rashlađeni ili smrznuti) (26); termički obrađeno meso i termički obrađeni mesni proizvodi (46) koji se prodaju krajnjem potrošaču

5,0

30,0

6.1.7.

Školjkaši mekušci (36) sušeni

6,0

35,0

6.1.8.

Prerađena hrana na bazi žitarica i hrana za bebe, za dojenčad i malu djecu (3) (29)

1,0

1,0

6.1.9.

Formule za dojenčad i formule nakon dojenja, uključujući početno i prijelazno mlijeko za dojenčad (8) (29)

1,0

1,0

6.1.10.

Dijetalna hrana za specijalne medicinske potrebe(9) (29) namijenjena posebno za dojenčad i malu djecu

1,0

1,0

 


Hrana

Maksimalno dozvoljena količina (MDK) mg/kg

7.1.

Melamin

 

7.1.1.

Hrana, osim formula za dojenčad i formula nakon dojenja(48)

2,5

7.1.2.

Formule za dojenčad i formule nakon dojenja u prahu

1

 


Dio VII. Melamin i njegovi strukturni analozi Dio VIII. Akumulirana radioaktivnost u obliku Cs134 i Cs137


Dio IX. Ostali metali: arsen (As) ukupni, bakar (Cu), željezo (Fe) i nikal (Ni)


Hrana

Akumulirana radioaktivnost izražena u Bq/kg (MDK)

8.1.

Mlijeko i mliječni proizvodi (49)

Hrana za posebne prehrambene potrebe – za djecu do 6 mjeseci života

370

8.1.1.

Ostala hrana uključujući i ambalažne materijale

600

Navedene odredbe odnose se i na ambalažne materijale u koje je hrana pakirana.

Drugi radionuklidi kao Pu238, Pu239, Pu240 i Am241 (Codex grupa 1) ne smiju biti nađeni u ribi i školjkama kao i drugoj hrani.

 


 

Hrana

Maksimalno dozvoljena količina (mg/kg)

9.1.

Arsen (As)

 

9.1.1.

Bomboni i gume za žvakanje

0,05

9.1.2.

Čaj (Tea sinensis) i domaći čaj

1,0

9.1.3.

Čokolada i proizvodi od čokolade

0,5

9.1.3.1.

Čokolada bez šećera

1,0

9.1.3.2.

Kakao prah, kakao pogače, kakao masa i kakao zrno

1,0

9. 1.4.

Svježe i prerađene gljive (samonikle i uzgojene)

0,3

9. 1.4.1.

Suhe samonikle i uzgojene gljive

1,0

9. 1.5.

Jaja i jaja u prahu

0,1

9. 1.6.

Kafa i prerađevine od kafe

1,0

9. 1.7.

Kvasac

0,5

9. 1.8.

Ulja i masti, biljnog i životinjskog porijekla, margarin i margarinski namazi

0,1

9. 1.8.1.

Nerafinirano ulje, riblje ulje i kakao maslac

0,4

9. 1.9.

Meso goveda, ovaca, svinja i peradi, osim iznutrica

0,1

9. 1.9.1.

Proizvodi od mesa goveda, ovaca, svinja i peradi

0,3

9. 1.9.2.

Iznutrice goveda, ovaca, svinja i peradi i njihovi proizvodi

0,5

9. 1.10.

Mlijeko i mliječni proizvodi

0,1

9. 1.11.

Sirće

0,2

9. 1.12.

Osvježavajuća bezalkoholna pića i pivo

0,3

9. 1.13.

Voće i povrće

0,3

9.1.13.1.

Sušeno voće

0,5

9.1.13.2.

Sušeno povrće i koncentrat rajčice

1,0

9. 1.14.

Riba** riječna i morska

2,0

9.1.14.1.

Bijela morska riba

4,0

9.1.14.2.

Tuna, sabljarka, školjke i glavonošci

8,0

9.1.14.3.

Rakovi

15,0

9.1.14.4.

Proizvodi od riječne i morske ribe

3,0

9.1.14.5.

Proizvodi od bijele morske ribe

6,0

9.1.14.6.

Proizvodi od tune, sabljarke, školjki i glavonožaca

12,0

9.1.14.7.

Proizvodi od rakova

22,5

9. 1.15.

Sol za ljudsku ishranu

2,0

9. 1.16.

Sokovi od voća i povrća

0,2

9. 1.17.

Šećer

1,0

9. 1.18.

Začini

5,0

9. 1.19.

Sušeni luk

2,0

9. 1.20.

Hmelj

2,0

9. 1.21.

Žitarice i proizvodi od žitarica

0,5

9. 1.22.

Dječja hrana na bazi voća, povrća i žitarica za dojenčad i malu djecu

0,1

 


(**) Ako se ribe konzumiraju cijele, onda se MDK odnosi na cijelu ribu

 

Hrana

Maksimalno dozvoljena količina (mg/kg)

9.2.

Bakar (Cu)

 

9.2.1.

Alkohol

10,0

9.2.2.

Čokolada i proizvodi od čokolade

15,0

9.2.2.1.

Čokolada bez šećera

30,0

9.2.3.

Kakao prah, kakao pogače i kakao masa

50,0

9.2.3.1.

Kakao zrno

70,0

9.2.4.

Bubrezi goveda, ovaca, svinja i peradi

1,0

9.2.5.

Likeri

30,0

9.2.6.

Margarin

0,4

9.2.6.1.

Margarinski namaz

1,5

9.2.7.

Masti i ulja životinjskog porijekla

0,4

9.2.7.1.

Maslac

0,5

9.2.8.

Ulja i masti biljnog porijekla

0,1

9.2.8.1.

Nerafinirano ulje i kakao maslac

0,4

9.2.9.

Med

2,0

9.2.10.

Jetra goveda, ovaca, svinja, peradi i njihovi proizvodi

80,0

9.2.11.

Sirće

5,0

9.2.12.

Povrće u metalnoj i drugoj ambalaži

5,0

9.2.12.1.

Koncentrat paradajza

20,0

9.2.13.

Rakija i žestoka pića

10,0 (*)

9.2.14.

Riblji proizvodi u metalnoj ambalaži (**)

30,0

9.2.15.

So za ljudsku ishranu

2,0

9.2.16.

Sok od voća i povrća

5,0

9.2.17.

Šećer bijeli

1,0

9.2.17.1

Šećer smeđi

10,0

9.2.18.

Vino

1,0

9.2.19.

Voće u metalnoj i drugoj ambalaži

10,0

 


(*) Ukupno Cu i Fe
(**)Ako se ribe konzumiraju cijele, onda se MDK odnosi na cijelu ribu

 

Hrana

Maksimalno dozvoljena količina (mg/kg)

9.3.

Željezo (Fe)

 

9.3.1.

Alkohol

10,0

9.3.2.

Samonikle i uzgojene gljive u metalnoj ambalaži

50,0

9.3.3.

Likeri

30,0

9.3.4.

Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla, margarin i margarinski namazi

1,5

9.3.4.1

Nerafinirana ulja, masti i riblje ulje

5,0

9.3.4.2.

Kakao maslac

2,0

9.3.5.

Med

20,0

9.3.6.

Sirće

10,0

9.3.7.

Povrće i proizvodi od povrća u metalnoj ambalaži

20,0

9.3.8.

Riblji (**) proizvodi u metalnoj ambalaži

30,0

9.3.9.

Voće i proizvodi od voća u metalnoj ambalaži

30,0

9.3.10.

Sok od voća i povrća, koncentrirani sok, voćni sirup i baza citrus (razrijeđeni) u metalnoj ambalaži

15,0

9.3.11.

Vino crno

20,0

9.3.11.1.

Vino ružičasto

15,0

9.3.11.2.

Vino bijelo

10,0

9.3.12.

Rakija i žestoka pića

 10,0(*)

 


(*) Ukupno Cu i Fe
(**) Ako se ribe konzumiraju cijele, onda se MDK odnosi na cijelu ribu

 

Hrana

Maksimalno dozvoljena količina (mg/kg)

9.4.

Nikal (Ni)

 

9.4.1.

Ulja i masti biljnog porijekla, margarin i margarinski namazi

0,5

 


(1) Što se tiče voća, povrća i žitarica, odnosi se na hranu koja je navedena u relevantnoj kategoriji kako je to definirano u specifičnim pravilima o maksimalnim količinama rezidua za pesticide u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla. To znači, inter alia, da je heljda (Fagopyrum sp) sadržana u "žitaricama" i proizvodi od heljde su sadržani u "proizvodima od žitarica". Orašasto voće nije pokriveno s MDK-om za voće.
(2) Maksimalna količina ne primjenjuje se na svježi špinat koji će se naknadno prerađivati i koji se direktno transportuje u rinfuzi s polja do postrojenja za preradu.
(3) Hrana koja je navedena u ovoj kategoriji, kako je to definirano Pravilnikom o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe, za dojenčad i malu djecu.
(4) Maksimalna količina odnosi se na proizvode koji su spremni za upotrebu (koji se nude na tržištu kao takvi ili nakon vraćanja u prvobitno stanje po uputstvima proizvođača).
(5) MDK se odnosi se na jestivi dio kikirikija i orašaste plodove. Ako se analizira kikiriki i orašasti plodovi "u ljusci", kod izračunavanja sadržaja aflatoksina smatra se da se sva zagađenost nalazi u jestivom dijelu, osim u slučaju brazilskih oraha.
(6) Hrana koja je navedena u ovoj kategoriji, kako je to definirano Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog porijekla.
(7) Maksimalna količina odnosi se na suhu materiju. Suha materija određuje se u skladu s Pravilnikom o metodama uzorkovanja i analizama za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani.
(8) Hrana koja je navedena u ovoj kategoriji, kako je to definirano Pravilnikom o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja.
(9) Hrana koja je navedena u ovoj kategoriji, kako je to definirano Pravilnikom o dijetetskoj hrani za posebne medicinske potrebe.
(10) Maksimalna količina se, u slučaju mlijeka i proizvoda od mlijeka, odnosi na proizvode koji su spremni za upotrebu (koji se nude na tržištu kao takvi ili nakon vraćanja u prvobitno stanje po uputstvima proizvođača), a u slučaju ostalih proizvoda osim mlijeka i proizvoda od mlijeka, na suhu materiju. Suha materija određuje se u skladu s Pravilnikom o metodama uzorkovanja i analizama za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani.
(11) Hrana koja je navedena u ovoj kategoriji, kako je to definirano važećim propisima o vinu.
(12) Maksimalna količina odnosi se na proizvode koji su proizvedeni od sirovina žetve 2005. nadalje.
(13) Hrana koja je navedena u ovoj kategoriji, kako je to definirano u specifičnim pravilima o definiranju, opisu i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela od proizvoda vina. Maksimalna količina za ohratoksin A koji se primjenjuje na ove napitke je funkcija udjela vina i/ili slatkog vina od grožđa koji se nalazi u gotovom proizvodu.
(14) Hrana koja je navedena u ovoj kategoriji, kako je to definirano Pravilnikom o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodima.
(15) Hrana koja je navedena u ovoj kategoriji, kako je to definirano Pravilnikom o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti geografskih oznaka jakih alkoholnih pića.
(16) Dojenčad i mala djeca, kako je to definirano Pravilnikom o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja i Pravilnikom o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe, za dojenčad i malu djecu.
(17) U svrhu primjene maksimalnih količina za deoksinivalenol, zearalenon, T-2 i HT-2 toksine postavljene u tačkama 2.4., 2.5. i 2.7., riža nije sadržana u "žitaricama" i proizvodi od riže nisu sadržani u "proizvodima od žitarica".
(18) Maksimalna količina primjenjuje se na neprerađene žitarice koje su stavljene na tržište za prvu fazu prerade. "Prva faza prerade" znači bilo koju fizikalnu ili termičku obradu, izuzev sušenja, žita. Procedure čišćenja, sortiranja i sušenja ne smatraju se "prvom fazom prerade" ako se ne primjenjuje nikakva fizička energija na samo zrno žita i ako čitavo zrno ostane netaknuto nakon čišćenja i sortiranja. U integriranim sistemima proizvodnje i prerade, maksimalni količina primjenjuje se na neprerađene žitarice u slučaju kada su namijenjene za prvu fazu prerade.
(19) Maksimalna količina primjenjuje se na žitarice koje su dobivene žetvom, 2005./06. pa nadalje.
(20) ----
(21) ----
(22) Tjestenina (suha) znači tjestenina sa sadržajem vode od približno 12%.
(23) ----
(24) Riba koja je navedena u ovoj kategoriji, kako slijedi: riba, svježa ili ohlađena, izuzev ribljih fileta i drugo riblje meso (bilo mljeveno ili ne), svježe ili ohlađeno. U slučaju kada se radi o sušenoj, razrijeđenoj, prerađenoj i/ili složenoj hrani, primjenjuje se član 8. stav (1) i član 8. stav (2).
(25) U slučaju kada je riba namijenjena da se jede u cjelini, maksimalna količina primjenjuje se na cijelu ribu.
(26) Sljedeća hrana: školjkaši, bilo da su u školjci ili ne, živi, svježi, ohlađeni, zamrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru: školjkaši, u školjci, kuhani na pari ili u kipućoj vodi, bilo da su ili nisu ohlađeni, zamrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru; brašno, kaša i kuglice od ribe, prikladni za ljudsku konzumaciju i mekušci, bilo da su u školjci ili ne, živi svježi, ohlađeni, smrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru; vodeni beskičmenjaci osim školjkaša i mekušaca, živi, svježi, ohlađeni, smrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru; brašno, kaša i kuglice od vodenih beskičmenjaka osim školjkaša, prikladni za ljudsku konzumaciju i školjkaši, mekušci i drugi vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili prezervirani. U slučaju kada se radi o sušenoj, razrijeđenoj, prerađenoj i/ili složenoj hrani, primjenjuje se član 8. stav (1) i član 8. stav (2).
(27) Maksimalna količina primjenjuje se nakon pranja voća ili povrća i odvajanja jestivog dijela.
(28) Maksimalna količina primjenjuje se na proizvode koji su proizvedeni od voća koje potiče od berbe iz 2001. godine pa nadalje.
(29) Maksimalna količina odnosi se na proizvod u obliku u kojem se prodaje.
(30) Maksimalna količina data je za tečni proizvod koji sadrži 40 % suhe materije, što se podudara s maksimalnom količinom od 50 μg/kg u suhoj materiji. Potrebno je proporcionalno prilagoditi količinu u skladu sa sadržajem suhe materije proizvoda.
(31) Dioksini (suma polihloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDD) i polihloriranih dibenzo-furana (PCDF) izražena kao toksični ekvivalent Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći faktor ekvivalentne toksičnosti (WHO-TEF)) te suma dioksina i dioksinu sličnih PCB-a (suma PCDD-a, PCDF-a i polihloriranih bifenila (PCB-a) izražena kao toksični ekvivalent WHO koristeći faktore WHO-TEF). WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na osnovu zaključaka sa stručnog zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) – Međunarodni program za sigurnost hemikalija (IPCS) održanog u Ženevi u junu 2005. (Martin van den Berg et al., Re-evaluacija faktora ekvivalentne toksičnosti za dioksine i spojeve slične dioksinu kod ljudi i sisara Svjetske zdravstvene organizacije provedena 2005. godine. Toksikološka nauka 93 (2), 223-241 (2006)).

Srodnik

TEF vrijednost

Srodnik

TEF vrijednost

Dibenzo-p-dioksini (PCDDs)

 

PCB nalik dioksinima: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDD

1

Non-orto PCB

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB 77

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 169

0,03

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

OCDD

0,0003

 

 

 

 

 

 

Dibenzofurani (PCDFs)

 

Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

 


Upotrijebljene skraćenice: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = heksa; "Hp" = hepta; "O" = okta; "CDD" = hlorodibenzodioksin; "CDF" = hlorodibenzofuran; "CF" = hlorobifenil.
(32) Gornje koncentracije: Gornje koncentracije računaju se na osnovu pretpostavke da su sve vrijednosti raznih srodnika koje su ispod limita kvantifikacije jednake limitu kvantifikacije.
(33) Maksimalno dozvoljena količina ne primjenjuje se na hranu koja sadrži < 2 % masti. Za hranu koja sadrži < 2% masti, maksimalno dozvoljena količina je količina bazirana na temelju proizvoda koja sadrži 2 % masti, prema sljedećoj formuli: maksimalno dozvoljena količina za hranu koja sadrži manje od 2% masti = maksimalno dozvoljena količina izražena na temelju masti za tu hranu x 0,02.
(34) Hrana koja je navedena u ovoj kategoriji kako slijedi: živa riba, svježa ili ohlađena riba, smrznuta riba, riblji fileti i drugo riblje meso (bilo mljeveno ili ne) koje je svježe ohlađeno ili smrznuto, sušeno, posoljeno ili u slanom rastvoru, dimljena riba bilo kuhana ili ne prije ili tokom procesa dimljenja, brašno, kaša i kuglice od ribe, prikladni za ljudsku konzumaciju, školjkaši, bilo da su u školjci ili nisu, živi, svježi, ohlađeni, smrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru; školjkaši, u školjci, kuhani na pari ili u kipućoj vodi, bilo da su ili nisu ohlađeni, smrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru; brašno, kaša i kuglice od ribe, prikladni za ljudsku konzumaciju i mekušci, bilo da su u školjci ili nisu živi, svježi, ohlađeni, smrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru; vodeni beskičmenjaci osim školjkaša ili mekušaca, živi, svježi, ohlađeni, smrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru; brašno, kaša i kuglice od vodenih beskičmenjaka osim školjkaša, prikladni za ljudsku konzumaciju i školjkaši, mekušci i drugi vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili prezervirani, pripremljena ili prezervirana riba, kavijar i zamjena za kavijar pripremljeni od ribljih jaja, školjkaši, mekušci i drugi vodeni beskičmenjaci pripremljeni ili prezervirani.
(35) ----
(36) Hrana koja je navedena u ovoj kategoriji, sušena, posoljena ili u slanom rastvoru riba, dimljena riba bilo kuhana ili ne prije ili tokom procesa dimljenja, brašno, kaša i kuglice od ribe, prikladni za ljudsku konzumaciju, školjkaši, u ljusci, kuhani na pari ili u kipućoj vodi, bilo da su ili nisu ohlađeni, smrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru; kaša i kuglice od ribe, prikladni za ljudsku konzumaciju i mekušci, bilo da su u školjci ili nisu živi, svježi, ohlađeni, smrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru; vodeni beskičmenjaci osim školjkaša ili mekušaca, živi, svježi, ohlađeni, smrznuti, sušeni, posoljeni ili u slanom rastvoru; brašno, kaša i kuglice od vodenih beskičmenjaka osim školjkaša, prikladni za ljudsku konzumaciju i školjkaši, mekušci i drugi vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili prezervirani.
(37) Izuzetak se primjenjuje samo za kukuruz za koji je utvrđeno da je namijenjen samo za preradu mokrim mljevenjem (proizvodnja škroba).
(38) U slučaju konzervirane riblje jetre MDK se primjenjuje na čitav jestivi sadržaj konzerve.
(39) MDK se odnosi na dodatke ishrani koji se kao takvi prodaju.
(40) Sjemenke uljarica s tarifnim oznakama CN 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 i proizvodi dobiveni od njih sa oznakom CN 1208; sjemenke dinje spadaju u okvir oznake ex 1207 99.
(41) Ako se proizvodi dobiveni/prerađeni od njih dobiju/prerade isključivo ili gotovo isključivo iz orašastih plodova o kojima je riječ, MDK utvrđen za odgovarajuće orašaste plodove također se koristi i za dobivene/prerađene proizvode. U drugim slučajevima za dobivene/prerađene proizvode primjenjuje se član 8. st. (1) i (2).
(42) MDK se primjenjuje na čist i nerazrijeđen ekstrakt, pri čemu se 1 kg ekstrakta dobije od 3 do 4 kg korijenja slatkog korijena."
(43) Maksimalne količine za lisnato povrće ne odnose se na svježe bilje (pod brojčanom oznakom 0256000) iz Aneksa I. Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.
(44) Ova definicija izuzima cefalotoraks ljuskara (crustacea).
(45) Donje granice koncentracije izračunavaju se pod pretpostavkom da su vrijednosti granica kvantifikacije za sve četiri tvari jednake nuli.
(46) Meso i mesni proizvodi koji su bili podvrgnuti termičkoj obradi koja je potencijalno rezultirala nastajanjem PAH-ova, tj. grill na ploči ili priprema na žaru.
(47) Kada se analiziraju proizvodi iz konzervi, analiza se provodi na sadržaju čitave limenke. Kako bi se odredila najveća dopuštena količina kontaminanata u cjelokupnom proizvodu, primjenjuje se član 8. stav (1) tačka c) i član 8. stav (2) ovog pravilnika.
(48) Maksimalna količina ne primjenjuje se na hranu za koju može biti dokazano da je količina melamina veća od 2,5 mg/kg posljedica autorizirane upotrebe ciromazina kao insekticida. Količina melamina ne smije preći količinu ciromazina.
(49) Tarifne oznake (CN kodovi) mlijeka i mliječnih proizvoda za koje važi akumulirana radioaktivnost (MDK) od 370 Bq/kg (MDK) su: 0401, 0402, 0404, 0403 10 11 do 39 i 0403 90 11 do 69.


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!