Službeni glasnik BiH, broj 5/17

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 75. stav (2) Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14 i 60/14), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici održanoj 20.12.2016. godine, donijelo je


PRAVILA


ZA KONSULTACIJE U IZRADI PRAVNIH PROPISA


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilima propisuje se postupak provođenja javnih konsultacija (u daljem tekstu: konsultacije) sa zainteresovanom javnošću, po kojima postupaju ministarstva i drugi organi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucije BiH) u izradi pravnih propisa (u daljem tekstu: propis) i drugih akata.

Član 2.
(Definicije)

U smislu ovih pravila:

a) "zainteresovana javnost" su privatno-pravne osobe (udruženja, fondacije, privredna društva, itd.), međunarodne organizacije, neformalne grupe i fizičke osobe koji učestvuju u konsultacijama u izradi propisa,

b) "institucija BiH" je ministarstvo i drugi organ Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje je nosilac normativnog posla,

c) ,,propis" je ustav, međunarodni sporazum, zakon, poslovnik, odluka, uputstvo, pravilnik i drugi opći pravni akt čija je izrada u nadležnosti institucije BiH,

d) "drugi akt" je strategija, program, plan i drugi dokument javnih politika, uključujući i prethodnu i sveobuhvatnu procjenu uticaja propisa, koji su dio godišnjeg plana izrade propisa i drugih akata institucije BiH,

e) "eKonsultacije" je alatka za provođenje konsultacija sa zainteresovanom javnošću putem posebne web aplikacije,

f) "voditelj konsultacija" je osoba u instituciji BiH odgovorna za provođenje konsultacija o propisu ili drugom aktu.

Član 3.
(Popis osoba zainteresovanih za konsultacije)

(1) Institucija BiH vodi i ažurira na internet stranici popis pravnih i fizičkih osoba zainteresovanih za njene normativne aktivnosti.

(2) Pravne i fizičke osobe prijavljuju se na popis iz stava (1) ovog člana registrovanjem na web aplikaciji eKonsultacije.

Član 4.
(Koordinator za konsultacije i voditelj konsultacija)

(1) Institucija BiH imenuje koordinatora i zamjenika koordinatora za konsultacije.

(2) Koordinator za konsultacije odgovoran je za ispunjavanje obaveza institucije u provođenju konsultacija propisanih ovim pravilima.

(3) Ukoliko odlukom, rukovodioca institucije BiH nije drugačije određeno, rukovodilac radne grupe za izradu određenog propisa odgovoran je za provođenje konsultacija o tom propisu saglasno ovim pravilima (voditelj konsultacija).

Član 5.
(Godišnji plan izrade propisa i drugih akata)

(1) Plan izrade propisa i drugih akata, kao dio godišnjeg programa rada institucije BiH, objavljuje se na internet stranici i web aplikaciji eKonsultacije.

(2) Plan iz stava (1) ovog člana sadrži naznaku o tome koji od planiranih propisa i drugih akata imaju značajan uticaj na javnost iz člana 10. ovih pravila.

Član 6.
(Prethodne konsultacije)

(1) Institucija BiH će provesti konsultacije sa zainteresovanom javnošću prilikom izrade godišnjeg plana izrade propisa i drugih akata.

(2) Na osnovu provedenih konsultacija iz stava (1) ovog člana institucija BiH utvrđuje:

a) prioritete u donošenju propisa i drugih akata,

b) moguća rješenja za izradu propisa i drugih akata,

c) nenormativno provođenje.

(3) Institucija BiH će provesti konsultacije sa zainteresovanom javnošću i prije izrade prednacrta propisa i drugog akta, naročito kada je riječ o propisu i drugom aktu za koji se vrši sveobuhvatna procjena uticaja propisa ili drugog akta ili koji ima značajan uticaj na javnost iz člana 10. ovih pravila.

(4) Na konsultacije iz st. (1) i (3) ovog člana na odgovarajući način se primjenjuju odredbe člana 7. st. (1) i (2), člana 20. i člana 21. stav (1) ovih pravila.

Član 7.
(Minimalne obaveze u provođenju konsultacija)

(1) Nakon utvrđivanja prednacrta ili nacrta propisa, institucija BiH je obavezna da:

a) postavi prednacrt propisa i drugog akta na internet stranicu i web aplikaciju eKonsultacije, sa pozivom zainteresovanoj javnosti na dostavljanje pisanih prijedloga i primjedbi u kojem je naznačen rok za dostavljanje prijedloga i primjedbi,

b) omogući zainteresovanoj javnosti da u naznačenom roku dostavi prijedloge i primjedbe na prednacrt propisa i drugih akata putem web aplikacije eKonsultacije,

c) pošalje prednacrt propisa i drugog akta osobama koje se nalaze na popisu iz člana 3. ovih pravila na njihove registrovane e-mail adrese, uz poziv da u naznačenom roku dostave prijedloge i primjedbe putem web aplikacije eKonsultacije.

(2) Rok za dostavljanje prijedloga i primjedbi na prednacrt propisa i drugog akta iz stava (1) tačka b) ovog člana ne može biti kraći od 15 dana, od dana kada je prednacrt postavljen na web aplikaciju eKonsultacije.

(3) Izuzetno od odredbi stava (2) ovog člana, rok za dostavljanje prijedloga i primjedbi na prednacrt propisa i drugog akta koji ima značajan uticaj na javnost iz člana 10. ovih pravila ne može biti kraći od 30 dana, od dana kada je prednacrt postavljen na web aplikaciju eKonsultacije.

Član 8.
(Izuzeci od minimalnih obaveza)

Minimalne obaveze u provođenju konsultacija ne odnose se na:

a) izmjene i dopune propisa radi ispravljanja pravopisnih i gramatičkih grešaka,

b) propise kojima se vrši kodifikacija ili na drugi način objedinjuju ili reorganizuju odredbe ili se prebacuju u druge dijelove propisa bez suštinskih izmjena.

Član 9.
(Izjava o svrsi)

(1) Uz poziv za dostavljanje prijedloga i primjedbi iz člana 7 stav (1) tačka a) ovih pravila, institucija BiH na internet stranicu i web aplikaciju eKonsultacije postavlja i izjavu o svrsi propisa i drugog akta, kao i izvještaj o sveobuhvatnoj procjeni uticaja propisa i drugog akta ukoliko je vršena sveobuhvatna procjena uticaja.

(2) Izjava iz stava (1) ovog člana naročito sadrži listu pitanja koja su, prema mišljenju institucije, od posebnog značaja za propis ili drugi akt koji se priprema i postupak konsultacija, kao i ciljne grupe na koje se propis ili drugi akt naročito odnosi.

Član 10.
(Propisi koji imaju značajan uticaj na javnost)

(1) Prilikom izrade godišnjeg plana iz člana 6. stav (1) ovih pravila institucija BiH utvrđuje da li će propis imati "značajan uticaj na javnost" primjenjujući kriterije iz čl. od 11. do 15. ovih pravila.

(2) Pored minimalne obaveze u provođenju konsultacija iz člana 7., za propise koji imaju značajan uticaj na javnost, institucija BiH može provesti dodatne konsultacije iz člana 16. ovih pravila.

Član 11.
(Propisi koji imaju fiskalni učinak)

Propisi koji imaju fiskalni učinak imaju značajan uticaj na javnost, kao na primjer:

a) propisi koji se odnose na prihode i primitke, rashode i izdatke za tekuću budžetsku godinu i naredne dvije godine,

b) propisi koji se odnose na promjene u rashodima, izdacima, prihodima i primicima,

c) propisi koji se odnose na promjene u broju zaposlenih,

d) propisi koji uvode obaveze za budžet (jamstva i slično),

e) propisi koji uvode obaveze za druge budžete i nivoe vlasti (budžetske i vanbudžetske korisnike, kao i vanbudžetske fondove),

f) propisi koji se odnose na izvore i metode osiguranja sredstava i

g) propisi koji se odnose na druge fiskalne učinke, ukoliko se procjenjuju značajnim.

Član 12.
(Propisi koji imaju ekonomski učinak)

Propisi koji imaju ekonomski učinak imaju značajan uticaj na javnost, kao na primjer:

a) propisi koji se odnose na konkurentnost privrede i priliv investicija,

b) propisi koji se odnose na privredni rast,

c) propisi koji se odnose na održivost okoliša,

d) propisi koji se odnose na postizanje ciljeva društvenog razvoja,

e) propisi koji se odnose na regionalni razvoj i razvoj posebnih sektora,

f) propisi koji se odnose na makroekonomsko okruženje,

g) propisi koji se odnose na tržišnu konkurentnost,

h) propisi koji se odnose na zapošljavanje u privrednim subjektima,

i) propisi koji se odnose na investicije vezane za poslovanje privrednih subjekata,

j) propisi koji se odnose na operativne troškove i poslovanje privrednih subjekata,

k) propisi koji se odnose na nove ili izmjene postojećih administrativnih troškova za privredne subjekte i građane,

1) propisi koji se odnose na stvaranje novih javnih ovlaštenja,

m) propisi koji se odnose na imovinska prava i

n) propisi koji se odnose na druge ekonomske učinke, ukoliko se procjenjuju značajnim.

Član 13.
(Propisi koji imaju socijalni učinak)

Propisi koji imaju socijalni učinak imaju značajan uticaj na javnost, kao na primjer:

a) propisi koji se odnose na zaposlenost i tržište rada,

b) propisi koji se odnose na norme i prava vezana uz kvalitet radnog mjesta,

c) propisi koji se odnose na socijalnu uključenost i zaštitu posebno ranjivih društvenih grupa ili pojedinaca,

d) propisi koji se odnose na jednakost u tretmanu i mogućnostima, te zabranu diskriminacije,

e) propisi koji se odnose na privatnost i porodični život,

f) propisi koji se odnose na zaštitu ili izloženost ličnih podataka pojedinca,

g) propisi koji se odnose na javno zdravlje,

h) propisi koji se odnose na pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvenim i obrazovnim sistemima i posljedice za njih,

i) propisi koji se odnose na kriminal i terorizam,

j) propisi koji se odnose na korupciju i sukob interesa,

k) propisi koji se odnose na javnu sigurnost i kriminal,

1) propisi koji se odnose na odbranu,

m) propisi koji se odnose na kulturu,

n) propisi u cilju usklađivanja sa pravnim nasljeđem Evropske unije,

o) propisi u cilju ispunjavanja obaveza koje proizlaze iz drugih međunarodnih sporazuma i konvencija,

p) propisi kojima se ograničavaju ili proširuju mogućnosti sticanja ili vršenja prava,

q) propisi kojima se utiče na glasačka prava,

r) propisi kojima se utiče na prava u pogledu državljanstva ili prava stranaca koji borave u BiH,

s) propisi kojima se utiče na ostvarivanje sudske i drugih oblika pravne zaštite,

t) propisi kojima se mijenjaju pravna načela iz prošlosti i

u) propisi koji se odnose na druge socijalne učinke, ukoliko se procjenjuju značajnim.

Član 14.
(Propisi koji imaju učinak na okoliš)

Propisi koji utiču na okoliš imaju značajan uticaj na javnost, kao na primjer:

a) propisi koji se odnose na klimu,

b) propisi koji se odnose na kvalitet zraka,

c) propisi koji se odnose na kvalitet vode, mora i vodnih resursa,

d) propisi koji se odnose na kvalitet zemljišta i resursa,

e) propisi koji se odnose na obnovljive i neobnovljive izvore energije,

f) propisi koji se odnose na bioraznolikost (biljni i životinjski svijet) i pejzažnu raznolikost,

g) propisi koji se odnose na upotrebu zemljišta,

h) propisi koji se odnose na upravljanje otpadom,

i) propisi koji se odnose na omjer ili vjerovatnoću rizika za okoliš,

j) propisi koji se odnose na uticaj aktivnosti privrednih subjekata na okoliš,

k) propisi koji se odnose na zdravlje životinja i biljaka i sigurnost hrane i

1) drugi očekivani učinci na okoliš, ukoliko se procjenjuju značajnim.

Član 15.
(Ostali faktori)

Prilikom razmatranja nivoa uticaja na javnost, institucija BiH može u obzir uzeti i druge faktore, kao na primjer:

a) da li propis predstavlja novinu,

b) da li je svrha propisa prilagođavanje novim tehnološkim promjenama,

c) da li je obaveza izmjene ili donošenje novog propisa rezultat sudske odluke kojima je prethodni propis ili neke njegove odredbe oglašen nevažećim,

d) pretpostavljeni broj osoba na koje se propis odnosi.

Član 16.
(Oblici dodatnih konsultacija)

Dodatne konsultacije naročito obuhvataju:

a) organizovanje javnih sastanaka ili okruglih stolova sa zainteresovanim pravnim i fizičkim osobama,

b) organizovanje javnih rasprava putem radija, televizije i društvenih mreža,

c) organizovanje radnih sastanaka sa pravnim i fizičkim osobama na koje propis može imati naročitog uticaja.

Član 17.
(Izbor oblika dodatnih konsultacija)

Institucija BiH određuje oblik dodatnih konsultacija naročito uzimajući u obzir:

a) finansijske, kadrovske i tehničke mogućnosti institucije,

b) procjenu uticaja propisa ili drugog akta na javnost,

c) planirani rok za usvajanje propisa ili drugog akta,

d) novine ili tehničku složenost predmeta propisa ili drugog akta.

Član 18.
(Učesnici dodatnih konsultacija)

Institucija BiH će razmotriti koje pravne i fizičke osobe, pored onih koji su na popisu iz člana 3. stav (1) ovih pravila, može interesovati prednacrt propisa ili drugog akta, te će od istih zatražiti da dostave prijedloge i primjedbe iz člana 7. stav (1) tačka b) ovih pravila. U takve osobe naročito spadaju:

a) stručnjaci iz akademske i istraživačke zajednice,

b) mediji,

c) advokatske komore, pravna i druga strukovna udruženja,

d) međunarodne organizacije.

Član 19.
(Vremenski okvir za konsultacije)

Institucija BiH može vršiti konsultacije u bilo kojoj fazi izrade sveobuhvatne procjene uticaja odnosno prednacrta ili nacrta propisa ili drugog akta, ali će ostaviti dovoljno vremena za završetak konsultacija, prije dostavljanja nacrta ili prijedloga propisa Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara).

Član 20.
(Korištenje prijedloga i primjedbi)

(1) Prilikom izrade sveobuhvatne procjene uticaja, prednacrta ili nacrta propisa ili drugog akta institucija BiH uzima u obzir zaprimljene prijedloge i primjedbe.

(2) Institucija BiH prihvata, djelomično prihvata ili odbacuje zaprimljene prijedloge i primjedbe, uz sumarno obrazloženje relevantnih prijedloga i primjedbi koji su prihvaćeni ili odbačeni, a koji su sastavni dio izvještaja o provedenim konsultacijama iz člana 21. ovih pravila.

Član 21.
(Izvještaj o provedenim konsultacijama)

(1) Izvještaj o provedenim konsultacijama na sveobuhvatnu procjenu uticaja, prednacrt ili nacrt propisa sadrži sumarni pregled osnovnih pitanja koja su se javila tokom konsultacija, stajališta koja su u vezi s ovim pitanjima zagovarana od strane učesnika konsultacija, te obrazloženje stavova koje je institucija BiH zauzela u vezi ovih pitanja.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana sastavni je dio obrazloženja propisa ili drugog akta, odnosno izvještaja o provedenoj sveobuhvatnoj procjeni uticaja propisa koje zamjenjuje obrazloženje propisa ili drugog akta.

Član 22.
(Izjava za Vijeće ministara)

Prilikom podnošenja nacrta ili prijedloga propisa ili drugog akta Vijeću ministara na usvajanje, institucija BiH prilaže pisani podnesak kojim:

a) izjavljuje da su ispunjene minimalne obaveze u pogledu konsultacija saglasno ovim pravilima,

b) izjavljuje da li nacrt ili prijedlog propisa ili drugog akta ima značajnog uticaja na javnost ili ne, te obrazlaže svoj zaključak,

c) obrazlaže odluku o obliku dodatnih konsultacija koju je donijela i opisuje dodatne konsultacije koje je izvršila,

d) izjavljuje da prilaže izvještaj o provedenim konsultacijama iz člana 21. ovih pravila.

Član 23.
(Dostupnost izjave i nacrta propisa javnosti)

Institucija BiH postavlja na internet stranicu i web aplikaciju eKonsultacije izjavu iz člana 22. ovih pravila, zajedno sa sveobuhvatnom procjenom uticaja, nacrtom ili prijedlogom i obrazloženjem propisa ili drugog akta, odnosno izvještaj o provedenoj sveobuhvatnoj procjeni uticaja propisa koje zamjenjuje obrazloženje propisa ili drugog akta koje podnosi Vijeću ministara.

Član 24.
(Izuzeci od obaveze provođenja konsultacija o prednacrtu propisa ili drugog akta)

(1) Izuzetno, rukovodilac institucije BiH može predložiti Vijeću ministara da oslobodi instituciju BiH od obaveze provođenja konsultacija, ukoliko ocijeni da je takva odluka opravdana zbog:

a) hitnih okolnosti radi zaštite zdravlja i sigurnosti građana i imovine ili potrebe usvajanja budžeta,

b) nepredviđene međunarodne obaveze,

c) sudskog poništenja dijela ili cjelokupnog propisa.

(2) Rukovodilac institucije BiH dostavlja Vijeću ministara prijedlog za oslobođenje od obaveze provođenja konsultacija, navodeći jedan ili više razloga za izuzimanje iz stava (1) ovog člana.

(3) Bez prethodno pribavljenog zaključka Vijeća ministara, ni jedna institucija BiH ne može biti izuzeta od obaveze provođenja konsultacija.

Član 25.
(Odbijanje uvrštavanja u dnevni red sjednice)

(1) Vijeće ministara će odbiti da uvrsti nacrt ili prijedlog propisa ili drugog akta na dnevni red sjednice Vijeća ministara, ukoliko institucija BiH nema popunjenu i pečatom i potpisom rukovodioca institucije BiH ovjerenu izjavu iz člana 22. ovih pravila ili zaključak Vijeća ministara za oslobađanje od obaveze provođenja konsultacija iz člana 24. ovih pravila.

(2) Ukoliko institucija BiH ne dostavi popunjenu i pečatom i potpisom rukovodioca institucije BiH ovjerenu izjavu iz stava (1) ovog člana, generalni sekretar Vijeća ministara vratit će nacrt ili prijedlog propisa ili drugog akta instituciji BiH, te joj odrediti rok za provođenje konsultacija saglasno ovim pravilima.

Član 26.
(Prosljeđivanje prijedloga ili drugog akta Parlamentarnoj skupštini)

Prilikom prosljeđivanja prijedloga propisa ili drugog akta Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ili Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na usvajanje, Vijeće ministara prilaže izjavu iz člana 22. ili zaključak iz člana 24. stav (3) ovih pravila.

Član 27.
(Sporazum o saradnji)

Institucija BiH može sklopiti sporazum o saradnji sa udruženjima i drugim pravnim osobama koje su zainteresovane za njene normativne aktivnosti, u cilju unapređenja normativnog okvira i prakse konsultacija sa zainteresovanom javnošću.

Član 28.
(Obrasci za primjenu Pravila)

Obrasci za primjenu ovih pravila sastavni su dio web aplikacije eKonsultacije.

Član 29.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovih pravila prestaju važiti Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa ("Službeni glasnik BiH", br. 81/06 i 80/14).

Član 30.
(Stupanje na snagu)

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 314/16
20. decembra 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!