Službeni glasnik BiH, broj 84/18

Na osnovu čl. 16. i 72. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 156. sjednici, održanoj 5. novembra 2018. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA ODREĐENIH KONTAMINANATA U HRANI


Član 2.


U članu 15. iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:

"(10) Hrana čiji NDK-i nisu u skladu sa Dijelom IV. 3-monohlorpropandiol (3-MCPD) i glicidil esteri masnih kiselina Aneksa ovog pravilnika, a koja je na dan stavljanja na tržište bila usaglašena s odredbama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinima određenih kontaminanata u hrani ("Službeni glasnik BiH", br. 68/14, 79/16 i 09/17) i koja je stavljena na tržište prije stupanja na snagu ovog pravilnika, može ostati na tržištu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Dosadašnji stav (10) postaje stav (11).

Član 3.


U članu 16. interpunkcijski znak "." zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "," i dodaju riječi: "i dijelovi člana 3. Pravilnika o količinama pesticida i drugih otrovnih materija, hormona, antibiotika i mikotoksina ("Službeni list SFRJ", br. 59/83 i 79/87) koji se odnose na arsen, bakar, željezo i nikal."

Član 4.


U Aneksu tačka 2.2.11. mijenja se i glasi:

"Hrana (1)

Maksimalno dozvoljena količina (μg/kg)

2.2.11.

Začini, uključujući sušene začine

Piper spp. (plodovi, uključujući bijeli i crni papar)

Myristica fragrans (muškatni oraščić)

Zingiber officinale (đumbir)

Curcuma longa (kurkuma)

15

Capsicum spp. (sušeni plodovi, cijeli ili samljeveni, uključujući čili, čili u prahu, feferone (kajenska paprika) i papričicu

20

Mješavine začina koje sadržavaju jedan od prethodno navedenih začina

15"

 Dio IV. 3-monohloropropan-1,2-diol (3-MCPD) mijenja se i glasi:

"Dio IV. 3-monohlorpropandiol (3-MCPD) i glicidil esteri masnih kiselina

"Hrana (1)

Maksimalno dozvoljena količina (μg/kg)

4.1.

3-monohlorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1

Hidrolizirani protein povrća (30)

20

4.1.2.

Umak od soje (30)

20

4.2.

Glicidil esteri masnih kiselina izraženi kao glicidol

 

4.2.1

Biljna ulja i masti koji se stavljaju na tržište za krajnjeg korisnika ili za upotrebu kao sastojak hrane, osim hrane iz tačke 4.2.2.

1000

4.2.2.

Biljna ulja i masti namijenjeni proizvodnji dječje hrane i prerađene hrane na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (3)

500

4.2.3.

Početna hrana za dojenčad, prijelazna hrana za dojenčad i hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci (u prahu) (3) (29)

75 do 30.6.2019.

50 od 1.7.2019.

4.2.4.

Početna hrana za dojenčad, prijelazna hrana za dojenčad i hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci (tečna) (3) (29)

10,0 do 30.6.2019.

6,0 od 1.7.2019. "

 U dijelu IX. Ostali metali: arsen (As) ukupni, bakar (Cu), željezo (Fe) i nikal (Ni) tač. 9.1.14. do 9.1.14.7. i tač. 9.2. do 9.4.1. se brišu.

U dijelu X. Sadržani biljni toksini iza tačke 10.2.1. dodaju se tač. 10.3. i 10.3.1. koje glase:

"10.3.

Cijanovodična kiselina, uključujući cijanovodičnu kiselinu vezanu u cijanogene glikozide

 

 10.3.1.

Neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice stavljene na tržište za krajnjeg potrošača (55)(56)

20,0"

 Iza fusnote (54) dodaju se fusnote (55), (56) koje glase:

(55)Neprerađeni proizvodi kako je definisano Pravilnikom o higijeni hrane

(56)Stavljanje na tržište i potrošač kako je definisano Zakonom o hrani

Član 5.


Ovim pravilnikom se preuzimaju odredbe:

- UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1137 od 13. jula 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu maksimalno dozvoljene količine okratoksina A u začinima Capsicum spp.,

- UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1237 оd 7. jula 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu maksimalno dozvoljene količine cijanovodične kiseline u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljanim na tržište za krajnjeg potrošača,

- UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/290 оd 26. februara 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) 1881/2006 u pogledu maksimalnih dozvoljenih količina glicidil estera masnih kiselina u biljnim uljima i masti, početnoj hrani za dojenčad, prijelaznoj hrani za dojenčad i hrani za posebne medicinske potrebe namijenjenoj dojenčadi i maloj djeci.

Član 6.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 209/18
5. novembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!