Službeni glasnik BiH, broj 45/16

Na osnovu člana 4. stav (3) tačka a), člana 12. stav (7) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12) i člana 193. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), rješavajući u postupku ocjene usklađenosti državne pomoći s propisima o državnoj pomoći, pokrenutom na osnovu Zahtjeva Vlade Tuzlanskog kantona za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće "Radio-televizija Tuzlanskog kantona" d.o.o. za pokriće dijela njegovih troškova poslovanja u 2014. godini, Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine na 42. sjednici, održanoj 27.4.2016. godine, donijelo je sljedeće


RJEŠENJE
1. Odobrava se ex post državna pomoć koja je dodijeljena korisniku Javno preduzeće "Radio-televizija Tuzlanskog kantona" d.o.o. u obliku subvencije u iznosu od 1.520.000,00 KM, za obavljanje usluge od općeg ekonomskog interesa, jer je u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

2. Ovo rješenje bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


1. Zahtjev za pokretanje postupka


Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) zaprimilo je 28.5.2015. godine, pod brojem: UP/I 02-26-1-31/15, zahtjev Vlade Tuzlanskog kantona, akt broj: 06-14-2108/15, od 22.5.2015. godine, za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće "Radio-televizija Tuzlanskog kantona" d.o.o. (u daljnjem tekstu: JP RTV TK) za pokriće dijela njegovih troškova poslovanja u 2014. godini, u obliku subvencije u iznosu od 1.520.000,00 KM.

Uz zahtjev podnosilac je dostavio: popunjen Obrazac za prijavljivanje programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Obrazac prijave); Zakon o RTV TK ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/02, 5/04, 11/04, 5/06, 13/09 i 8/12); Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.3.2014. godine, broj: 07/1-14-9022/14 od 14.4.2014. godine; Pregled odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 1.1. - 31.3.2014. godine; Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.4. - 30.6.2014. godine, broj: 07/1-14-9065/14 od 15.4.2014. godine; Pregled odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 1.4. - 30.6.2014. godine; Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.7. - 30.9.2014. godine, broj: 07/1-14-16570-1/14 od 18.7.2015. godine; Pregled odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 1.7. - 30.9.2014. godine; Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.10. - 31.12.2014. godine, broj: 07/1-14-23809/14 od 20.10.2014. godine; Pregled odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 1.10.- 31.12.2014. godine; Izvod iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu - Potrošačko mjesto 11010011 ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 19/13); Izvještaj o radu JP RTV TK za 2014. godinu, broj: 479/15 od maja 2015. godine; Statut JP RTV TK, broj: 1383/12 od 10.12.2012. godine; Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP RTV TK, broj: 1483/13 od 25.10.2013. godine; Bilans stanja JP RTV TK na dan 31.12.2014. godine; Bilans uspjeha JP RTV TK za period od 1.1. do 31.12.2014. godine; Bilješke uz finansijske izvještaje za period 1.1. - 31.12.2014. godine; Primjedba JP RTV TK na Nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačku jedinicu RTV TK, broj: 1702/13 od 4.12.2013. godine; Rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj: 032-0-Reg-14-001484 od 18.9.2014. godine; Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, broj: 07-32.5-3006/14 od 24.9.2014. godine; Uvjerenje JP RTV TK o poreznoj registraciji - prijepis od 29.9.2014. godine; Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, broj: 04/1-UPP/1-20567/07 od 7.9.2007. godine; Rješenje Regulatorne agencije za komunikacije, broj: UP1: 02-07-979/11 od 31.12.2011. godine; Rješenje Regulatorne agencije za komunikacije, broj: 02-07-1056/11 od 31.12.2011. godine i Opću dozvolu Regulatorne agencije za komunikacije za radijsko emitovanje JP RTV TK - Radio Tuzlanskog kantona, Radio TK - Studio Srebrenica, Radio TK - Studio Banovići, 036R.

U smislu člana 14. stav (1) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon), Federalno ministarstvo finansija je svojim aktom, broj: 06-14-2108/15, od 22.5.2015. godine, dalo konsultativno mišljenje na prijavu državne pomoći od Vlade Tuzlanskog kantona za dodjelu subvencije JP RTV TK, te uz to mišljenje dostavilo Vijeću navedene priloge i Obrazac prijave, shodno odredbi člana 12. stav (2) Zakona.

Nakon uvida u podneseni zahtjev i priloge, Vijeće je utvrdilo da zahtjev nije kompletan, odnosno da ne sadrži sve akte neophodne za njegovu ocjenu i donošenje odluke, te je aktom, broj: UP/I 02-26-1-31-1/15, od 30.7.2015. godine, zatražilo dopunu prijave od Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona dostavila je Vijeću 12.10.2015. godine dopunu spisa, akt broj: 02/2-14-12041/15 od 28.9.2015. godine. U prilogu navedenog akta Vijeću su dostavljeni sljedeći akti: način finansiranja JP RTV TK; struktura prihoda ostvarenih u periodu od 1.1. do 31.12.2014. godine; struktura rashoda ostvarenih u periodu od 1.1. do 31.12.2014. godine; zakonska osnova osnivanja JP RTV TK; podaci o programu - struktura emitovanih programa - programski sadržaj i vrste emisija u minutama; Bilans uspjeha za period od 1.1. do 31.12.2014. godine i Analitička kartica JP RTV TK za period od 1.1. do 31.12.2014. godine

Vijeće je aktom broj: 02-26-1-31-4/15 od 15.2.2016. godine, zatražilo dodatna pojašnjenja od Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona, dostavila je, aktom broj: 02/2-14-62-72/16 od 2.3.2016. godine, dopunu prijave Vlade Tuzlanskog kantona - JP RTV TK, u čijem prilogu je dostavljen Bilans uspjeha ukupni za period 1.1. - 31.12.2014. godine.

Podnosilac zahtjeva je putem faksa i elektronske pošte 25.3.2016. godine Vijeću dostavio dopunu prijave uz koji je priložio Odluku o načinu evidentiranja troškova za javne usluge finansirane iz Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. - 31.12.2014. godine, broj: 1080/14 od 22.9.2014. godine.

2. Primijenjeni propisi


Osim Zakona, Vijeće je u postupku izvršilo uvid u Uredbu o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13) (u daljnjem tekstu: Uredba), Zakon o izvršenju Budžeta TK za 2014. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 19/13) i Zakon o RTV TK ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/02, 5/04, 11/04, 5/06, 13/09 i 8/12).

3. Utvrđivanje činjenica


3.1. Na osnovu dostavljenih podataka, Vijeće je u postupku utvrdilo status, vlasničku strukturu i poslovanje JP RTV TK kako slijedi:

Privredni subjekt JP RTV TK, upisan je u sudski registar Općinskog suda u Tuzli pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 1-5815, JIB: 4209427030009, kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Tuzli, Mije Keroševića broj 20.

Osnovna djelatnost JP RTV TK je djelatnost radija i televizije. Osnovna djelatnost se ispoljava naročito kroz: pripremanje, proizvodnju, reprodukovanje, difuziju i prijenos vlastitih radio i televizijskih programa namijenjenih javnosti u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine, Bosni i Hercegovini i svijetu; difuziju radio i televizijskih programa drugih radio i televizijskih stanica, te drugih proizvođača programa u zemlji i svijetu za javnost u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini; učešće u zajedničkim programima radio i televizijskih stanica u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine, Bosni i Hercegovini i svijetu; razmjenu radio i televizijskih programa sa drugim radiodifuznim organizacijama u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine, Bosni i Hercegovini i svijetu; održavanje i razvoj vlastite tehničke osnovne i prijenosne mreže za ostvarivanje programske djelatnosti; arhiviranje fonografskih i videografskih zapisa; ustupanje uz ugovorenu naknadu marketinškog prostora u okviru RTV programa, ili nakon završetka emitiranja programa za određeni dan; proizvodnju i prodaju audio i video zapisa i organizaciju, samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima, različitih manifestacija u cilju proizvodnje programa.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital JP RTV TK iznosi 1.237.641,00 KM, a njegov osnivač i vlasnik je Tuzlanski kanton u osnovnom upisanom kapitalu.

3.2. Pravni osnov za dodjelu državne pomoći JP RTV TK u obliku subvencije u iznosu od 1.520.000,00 KM sadržan je u Zakonu o RTV TK, Zakonu o izvršenju Budžeta TK za 2014. godinu i Odlukama Ministarstva finansija TK o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za period: 1.1. -31.3.2014., 1.4. - 30.6.2014., 1.7. - 30.9.2014., 1.10. - 31.12.2014. godine.

3.3. Zakonom o RTV TK osnovano je JP RTV TK, jer je članom 1. stavom (1) tog zakona propisano da: "Radi obavljanja djelatnosti javnog informisanja u cilju ostvarivanja prava na informisanje i zadovoljavanje kulturnih, obrazovnih i drugih potreba naroda i građana Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona osniva JP RTV TK." Stavom (2) istog Zakona propisano je da: "RTV TK obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa za Kanton i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgvornošću", ovaj Zakon predstavlja akt na osnovu koga je navedenom preduzeću povjereno obavljanje usluge od općeg ekonomskog interesa.

3.4. Shodno odredbi člana 9. Zakona o RTV TK, RTV TK svojim programima će zadovoljavati interese javnosti, te voditi računa o odgovarajućoj zastupljenosti programa informativnog, kulturnog, obrazovnog, dokumentarnog, zabavnog, dječijeg, sportskog, filmskog i ostalih sadržaja. Nadalje, u dostavljenim aktima se navodi da, u ukupno proizvedenom i emitiranom programu, oko 50% sadržaja su programi iz vlastite produkcije, oko 40% su kupljeni i nabavljeni programi, 8% programa je iz kategorije reemitovanog, a 2% programa činili su razmijenjeni sadržaji. Navedeni podaci o strukturi programa u potpunosti su usklađeni sa obavezama koje javni mediji u BiH, pa tako i JP RTV TK ima, u skladu sa pravilima i propisima Regulatorne agencije za komunikacije te drugim zakonskim aktima u ovoj oblasti. Najzastupljeniji programski sadržaji bili su informativnog karaktera koji su činili oko 35% ukupno proizvedenog i emitiranog programa. U okviru dječijeg edukativno-zabavnog programa, JP RTV TK je u 2014. godini ukupno emitirala oko 10% programa. Dokumentarno-obrazovni i strani dokumentarni i naučno-popularni programi u 2014. godini bili su zastupljeni sa oko 10% sadržaja, dok su kulturno-zabavni i muzički sadržaji činili oko 15% od ukupnog programa. Igrani serijsko-filmski programi u 2014. godini činili su oko 25% ukupno emitiranog programa, sportski oko 2%, religijski oko 1% te marketnig oko 2%.

Shodno odredbi člana 19. Zakona o RTV TK, radi ostvarivaja uticaja javnosti na programsko-uređivačke politike, obrazuje se Uredničko vijeće. Članovi Uredničkog vijeća imenuju se na način da se osigura kvalitetno predstavljanje zajednice kojoj se služi, a članovi se imenuju iz reda istaknutih predstavnika obrazovnih, naučnih, kulturnih, sportskih institucija i vjerskih organizacija. Iz navedenog Vijeće zaključuje da JP RTV TK emitiranjem radio-televizijskog programa zadovoljava interese javnosti na nacionalnom i lokalnom nivou i vodi računa o nacionalnoj zastupljenosti informativnog, kulturnog, obrazovnog, sportskog i zabavnog programa, emitiranjem radijskog ili televizijskog programa od važnosti za građane Bosne i Hercegovone, odnosno Federacije BiH odnosno da je navedeno u skladu sa relevantnim dijelom odredbe člana 67. Uredbe.

3.5. U skladu sa članom 16. stav (2) Zakona o RTV TK, sredstva za rad RTV TK osiguravaju se iz sljedećih izvora: Budžet Kantona (1.520.000,00 KM ili 64,5% ukupnog prihoda u 2014. godini), prodajom vlastitih proizvoda i vršenjem i prodajom usluga u okviru osnovne i sporedne djelatnosti (731.796,00 KM ili 31% ukupnih prihoda u 2014. godini) i drugih izvora prihoda, u skladu sa važećim propisima (104.299,00 KM ili 4,5% ukupnih prihoda u 2014. godini). Ovaj način finansiranja JP RTV TK korespondira sa dijelom odredbe člana 67. Uredbe kojim je inter alia propisano da finansiranje javne usluge koju obavlja javni radio difuzni servis osigurava na jedan od sljedećih načina: 1. javna usluga radio-televizijskog emitiranja se finansira samo iz javnih sredstava, u bilo kom obliku, ili 2. javna usluga radio-televizijskog emitiranja se finansira različitim kombinacijama javnih sredstava i prodaje reklamnog prostora ili programa (tzv. sistem dvostrukog finansiranja). Shodno navedenom, sistem "dvostrukog finansiranja" se može primijeniti na RTV TK, jer se RTV TK finansira različitim kombinacijama sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona i prodajom vlastitih proizvoda i vršenjem i prodajom usluga u okviru osnovne i sporedne djelatnosti i drugih izvora prihoda, u skladu sa važećim propisima.

3.6. Struktura prihoda JP RTV TK ostvarenih u periodu od 1.1. - 31.12.2014. godine iznosi 2.356.095,00 KM, od toga prihodi iz budžeta u iznosu od 1.520.000,00 KM, vlastiti prihodi u iznosu od 836.095,00 KM, i to: prihodi od marketinga 643.628,00 KM, prihodi od zakupa 87.325,00 KM, prihodi od kamata 12,00 KM, prihodi od donacija 104.299,00 KM, prihodi od naplate šteta 280,00 KM i ostali prihodi: 551,00 KM.

Bilans uspjeha ukupni za period 1.1. - 31.12.2014. i Odluka JP RTV TK o načinu evidentiranja troškova za javne usluge finansirane iz Budžeta TK za 2014. godinu broj: 1080/14 od 22.09.2014. godine korespondiraju sa dijelom člana 67. Uredbe u kojem je inter alia propisano da je javni radiodifuzni servis, kome je povjereno pružanje javne usluge radio-televizijskog emitiranja, dužan da vodi odvojeno računovodstvo za poslove pružanja javne usluge emitiranja radio-televizijskog programa od drugih poslova.

Regulatorna agencija za komunikacije, kao neovisni organ, prati pružanje javne usluge koju obavlja JP RTV TK.

U odnosu na finansiranje JP RTV TK iz Budžeta Tuzlanskog kantona koje je u 2014. godini iznosilo 1.520.000,00 KM, zadovoljen test proporcionalnosti, odnosno iznos javne naknade navedenog preduzeća ne prelazi neto troškove obavljanja javne usluge koji su u 2014. godini iznosili 2.473.339,85 KM, također uzimajući u obzir druge direktne ili indirektne prihode koji proizilaze iz obavljanja javne usluge. Iz tog razloga se neto koristi svih komercijalnih djelatnosti koje se odnose na djelatnost javne usluge uzimaju u obzir pri određivanju neto troškova javne usluge.

3.7. Kad privredni subjekti obavljaju usluge od općeg ekonomskog interesa ipak podliježu pravilima o konkurenciji, ali u mjeri u kojoj primjena tih pravila ne sprječava obavljanje poslova koji su im povjereni, ukoliko to nema negativan učinak na trgovinu između BiH i EU. Finansiranje javnih radiodifuznih operatera generalno se smatra državnom pomoći jer ispunjava sljedeće uslove: a) vrši se dodjela državnih sredstava bez obzira da li se javni radio-televizijski operateri finansiraju direktno iz državnog budžeta (ili budžeta regionalne samouprave) ili kroz pretplatu koju plaćaju građani, b) navedeno finansiranje, neosporno daje prednost na tržištu samo određenom radio-televizijskom operatoru i stavlja ga u povoljniji položaj u odnosu na druge, komercijalne televizije koje djeluju na istom tržištu (u proizvodnom i geografskom smislu) i c) finansiranje javnih radiodifuznih usluga od strane države (ili nižih nivoa vlasti) utiče na konkurenciju na tržištu.

3.8. Vijeće je u postupku utvrdilo da je Zakonom o RTV TK, JP RTV TK povjereno obavljanje usluge od općeg ekonomskog interesa. Navedeno proizilazi iz člana 1. Zakona o RTV TK. Također, Vijeće je na osnovu Odluka Ministarstva finansija TK o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za period: 1.1.-31.3.2014., 1.4.- 30.6.2014., 1.7-30.9.2014., 1.10.-31.12.2014. godine i Bilansa stanja i uspjeha navedenog preduzeća utvrdilo da iznos naknade ne premašuje iznos koji je nužan za pokrivanje troškova nastalih prilikom izvršavanja obaveze pružanja javnih usluga, uzimajući u obzir relevantne prihode i razumnu dobit prilikom ispunjavanja navedenih obaveza. JP RTV TK je dostavilo Bilans uspjeha ukupni za period 1.1. - 31.12.2014. godine u kom su navedeni ukupni troškovi, troškovi za javne usluge finansirane iz Budžeta Kantona i troškovi za javne usluge finansirane iz vlastitih sredstava. U navedenom aktu, prikazana je kalkulacija iz koje se vidi da JP RTV TK, kao javni radiodifuzni servis, kome je povjereno pružanje javne usluge radio-televizijskog emitiranja, vodi odvojenu evidenciju troškova za poslove pružanja javne usluge emitiranja RTV programa (za koje se vrši finansiranje iz Budžeta Kantona) od drugih poslova kao i namjena korištenja finansijskih sredstava iz Budžeta Kantona i iz istog proizilazi da se troškovi JP RTV TK u cjelosti mogu pripisati djelatnostima javnih usluga zato što ovo preduzeće za obavljanje javnih i nejavnih usluga koristi iste resurse. Odluka o načinu evidentiranja troškova za javne usluge finansirane iz Budžeta TK za period 1.1 - 31.12.2014. godine je pravni akt u kojem je naveden način raspoređivanja troškova koji se finansiraju iz Budžeta TK.

4. Donošenje odluke


Vijeće je razmatralo zahtjev Vlade Tuzlanskog kantona na 42. sjednici, održanoj 27.4. 2016. godine.

S obzirom na to da je Vlada Tuzlanskog kantona Odlukama Ministarstva finansija TK već izvršila finansiranje dijela troškova poslovanja JP RTV TK u 2014. godini u obliku subvencije u iznosu od 1.520.000,00 KM, Vijeće je provelo postupak ex post (naknadnog) odobrenja, u skladu s članom 12. stav (7) Zakona.

Vijeće je potom utvrđivalo da li državna pomoć u obliku subvencije korisniku JP RTV TK u 2014. godini, predstavlja državnu pomoć iz člana 3. stav (1) Zakona. U konkretnom slučaju Vijeće je utvrdilo da naknada predstavlja državnu pomoć, jer su kumulativno ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona. Naime, riječ je o transferu sredstava iz Budžeta Vlade TK, sredstva donose ekonomsku prednost koju korisnik ne bi mogao ostvariti kroz redovno i normalno poslovanje, sredstva se dodjeljuju na selektivnoj osnovi i postoji mogućnost narušavanja tržišne konkurencije na širem tržištu koje čini tržište BiH i Evropske unije.

Kako naknada koja se odnosi na obavljanje usluge od općeg ekonomskog interesa predstavlja državnu pomoć, Vijeće je konstatovalo da se u konkretnoj situaciji ne primjenjuje član 5. Zakona koji propisuje nedozvoljenu državnu pomoć.

Vijeće je u postupku utvrdilo da se radi o dozvoljenjoj državnoj pomoći na koju je moguće primjeniti izuzeće iz člana 6. stav (1) tačka c) Zakona, koji se odnosi na državne pomoći pravnim i fizičkim licima kojima je, u skladu s posebnim pravilima, povjereno obavljanje usluga od općeg ekonomskog interesa ili dodijeljeno isključivo pravo obavljanja određenih djelatnosti ako bi u slučaju nepostojanja takve pomoći ova lica bila onemogućena u obavljanju posebnih zadataka koji su im povjereni i pod uslovom da je državna pomoć samo naknada za obavljanje i provođenje tih zadataka, te pod uslovom da se time u većoj mjeri ne narušava tržišna konkurencija i ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza, odnosno da je riječ o dozvoljenoj državnoj pomoći koju nije potrebno prijavljivati Vijeću na odobrenje.

Međutim, pošto je Vlada Tuzlanskog kantona podnijela zahtjev za ocjenu državne pomoći, Vijeće je, u skladu s navedenim, odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom lijeku


Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dozvoljena žalba. Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Broj UP/I 02-26-1-31-8/15
27. aprila 2016. godine
Istočno Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća za državnu pomoć BiH
Radmila Mihić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!