Službeni glasnik BiH, broj 78/15

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključcima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 01/a-50-l-15-57/13 od 5. decembra 2013. godine i Zaključaka Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 02-50-6-16-34,12/13 i broj 02-50-6-16-34,13/13 od 16. decembra 2013. godine i Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 14. sjednice, održane 8. jula 2015. godine VM broj: 05-07-1-1724-24/15, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 23. sjednici, održanoj 15. septembra 2015. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KORIŠTENJU TELEFONA


Član 1.


U Pravilniku o korištenju telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14 i 81/14) u članu 2. ispred riječi: "Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine", dodaju se riječi: "Predsjedništvo Bosne i Hercegovine" i interpunkcijski znak zarez.

Član 2.


U članu 4. stav (2) u Tabeli 1. - "Pregled limita za mobilne telefone po radnim mjestima"

U Grupi 1, riječi: "Članovi Predsjedništva BiH", brišu se.

U Grupi 3, riječi: " i Predsjedništvu BiH", brišu se.

U Grupi 4, riječi: "šefovi kabineta članova Predsjedništva BiH", brišu se.

U Grupi 6, riječi: "članova Predsjedništva BiH", brišu se.

Član 3.


U članu 6. stav (1) Tabela 2. "Pregled godišnjih limita za troškove korištenja službenih fiksnih telefona po institucijama Bosne i Hercegovine" u prvom redu riječi: "1. Predsjedništvo BiH 70.000", brišu se.

Dosadašnji R. br. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. postaju R. br. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19.

Član 4.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenuje se od 1. januara 2015. godine.

VM broj 135/15
15. septembra 2015. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!