Službeni glasnik BiH, broj 81/15

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa zaključcima iz Informacije o potrebi uspostave zajedničkih tijela za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usvojenim na 3. tematskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 25.9.2008. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 14. sjednici, održanoj 8.7.2015. godine, i na 25. sjednici, održanoj 29.9.2015. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVLJANJU RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE


Član 1.


U Odluci o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", br. 47/09 i 65/10), član 2. stav (1) tačka e) mijenja se i glasi:

"e) Radna grupa za pravosuđe i unutrašnje poslove:

1) Ministar pravde Bosne i Hercegovine, predsjedavajući radne grupe i šef delegacije Bosne i Hercegovine na sastancima Strukturiranog dijaloga, a zamjenici predsjedavajućeg su predsjedavajući podgrupa. Zamjenik ministra pravde ujedno je i predsjedavajući podgrupe za pravosuđe, a učestvuje na sastancima Strukturiranog dijaloga na ministarskom nivou.

2) Podgrupa za pravosuđe:

- predstavnik Ministarstva pravde BiH, predsjedavajući podgrupe;

- tri predstavnika Ministarstva pravde BiH, član;

- dva predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, član;

- dva predstavnika, Federalnog ministarstva pravde, član;

- dva predstavnika Ministarstva pravde Republike Srpske, član;

- predstavnik Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH, član;

- predstavnik Direkcije za evropske integracije BiH, član;

- po jedan predstavnik ministarstva pravde kantona ako se raspravlja o pitanjima iz njihove isključive nadležnosti.

3) Podgrupa za unutrašnje poslove:

- predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH, predsjedavajući podgrupe;

- dva predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH, član;

- predstavnik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, član;

- dva predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, član;

- predstavnik Direkcije za evropske integracije BiH, član;

- po jedan predstavnik ministarstva unutrašnjih poslova kantona;

- predstavnik Brčko Distrikta BiH, član.

4) Ministar pravde BiH može odrediti jednog od predsjedavajućih podgrupa da ga mijenja na sastancima radne grupe, pri čemu će odrediti kao zamjenika radne grupe onog predsjedavajućeg podgrupe u čijoj nadležnosti je materija o kojoj se raspravlja.

5) Sastav podgrupa na tehničkom nivou čine predsjedavajući podgrupe i predstavnici propisanih institucija, koje određuju institucije shodno dnevnom redu i nadležnostima oblasti koje se raspravljaju na tematskim sastancima.

6) Administrativne poslove za potrebe podgrupa i delegacije obavljat će predstavnik Direkcije za evropske integracije.

7) Članovi i predsjedavajući podgrupe učestvovat će u sastavu delegacije Bosne i Hercegovine kada ih predsjedavajući radne grupe potvrdi pred svaku sjednicu Strukturiranog dijaloga, osim zamjenika ministra pravde koji učestvuje u skladu s alinejom 1) tačkom e).

8) Ukoliko se utvrdi potreba da obje podgrupe održe zajedničku sjednicu, predsjedavajući podgrupa će se dogovoriti oko toka sjednice i putem Direkcije sazvati sjednicu."

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 145/15
29. septembra 2015. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!