Službeni glasnik BiH, broj 81/15

Na osnovu člana IV.3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 18. sjednici, održanoj 7. oktobra 2015. godine, usvojio je


IZMJENE


POSLOVNIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Poslovniku Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 79/14) član 14. mijenja se i glasi:

"Član 14.

(Imunitet)

(1) U skladu sa Ustavom BiH i zakonom, poslanik neće biti krivično ili građanski odgovoran za bilo koji postupak izvršen u okviru svojih dužnosti u Parlamentarnoj skupštini BiH.

(2) Odluku da li je postupak izvršen u okviru dužnosti u Parlamentarnoj skupštini BiH donosi nadležni sud u skladu sa Zakonom o imunitetu BiH."

Član 2.


U članu 44. (Ustavnopravna komisija) u stavu (1) tačka j) briše se.

Član 3.


(1) U Poglavlju V. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Odjeljak O. Autentično tumačenje zakona i drugog općeg akta i čl. od 146. do 149. brišu se.

(2) Dosadašnji čl. od 150. do 208. postaju čl. od 146. do 204.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ove izmjene Poslovnika Predstavničkog doma stupit će na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-4-1197/15
7. oktobra 2015. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!