Službeni glasnik BiH, broj 85/12

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici održanoj 18. septembra 2012. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom imenuju se članovi Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor za Rome).

Član 2.
(Sastav)

U Odbor za Rome koji broji 22 člana, imenuju se:

a) Vjekoslav Bakula, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,

b) Miroslav Tomić, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine,

c) Amra Trnka - Oručević, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

d) Senad Kušević, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,

e) Sadeta Škaljić, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,

f) Ivan Tavra, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine,

g) Zorica Babić, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine,

h) Samra Filipović - Hadžiabdić, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine,

i) Ivica Mladina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

j) Drago Vuleta, Vlada Republike Srpske,

k) Enes Šerifović, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,

l) Dragiša Radić, Kanton Sarajevo,

m) Melina Halilović, Zeničko - dobojski kanton,

n) Sead Džemaili, Unsko - sanski kanton,

o) Mehmed Mehić, Tuzlanski kanton,

p) Sabahudin Tahirović, Srednjobosanski kanton,

r) Haziri Ramadan, Hercegovačko - neretvanski kanton,

s) Šaha Ahmetović, regija Banja Luka,

t) Muhamed Halilović, regija Doboj,

u) Jasmina Hakić, regija Bijeljina,

v) Jadranko Đurić, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,

z) Indira Bajramović, ženska romska mreža.

Član 3.
(Mandat)

Članovi Odbora za Rome imenuju se na period od četiri godine.

Član 4.
(Zadaci)

Zadaci, stručna i tehnička pomoć, način rada, naknade za rad Odbora za Rome regulisani su Odlukom o osnivanju Odbora za Rome, a ostala pitanja uređuju se Poslovnikom o radu Odbora za Rome koji se donosi na prvoj konstituirajućoj sjednici.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 160/12
18. septembra 2012. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!