Službeni glasnik BiH, broj 96/14

Na osnovu člana 40. stav 2. tačka e) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 16/02, 32/07, 53/07 i 18/12), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UZIMANJA BIOMETRIJSKIH PODATAKA U POSTUPKU IZDAVANJA LIČNIH KARATA


Član 1.


U članu 2. Pravilnika o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja ličnih karata ("Službeni glasnik BiH", broj 102/12, u daljem tekstu: "Pravilnik") iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

"(3) Ukoliko je podnosilac zahtjeva za ličnu kartu u proteklih 36 mjeseci od dana podnošenja istog podnio zahtjev za putnu ispravu ili ličnu kartu Bosne i Hercegovine ne treba ponovo akvizirati biometrijske podatke, već se koriste postojeći.

(4) Ukoliko referent na lokaciji utvrdi značajniju ili trajniju promjenu na podnosiocu zahtjeva za ličnu kartu, može ga uputiti na ponovno akviziranje biometrijskih podataka."

Član 2.


Član 5. Pravilnika mijenja se i glasi:

"Član 5.

(Uzimanje otisaka prstiju)

(1) Uzimanje otiska prstiju vrši se skenerom za otiske i podrazumijeva uzimanje otiska lijevog i desnog kažiprsta, na dodir.

(2) Ako lice nema kažiprsta ili je vrh kažiprsta povrijeđen, uzima se otisak drugog prsta ovim redosljedom: palca, srednjeg, domalog ili malog prsta, ako nema jedne ruke, uzima se otisak prsta druge ruke i to ovim redosljedom: kažiprsta, palca, srednjeg, domalog ili malog prsta.

(3) Za svaku ruku, ukoliko je kažiprst povrijeđen ili nedostaje ili ima ISO/IEC 1979-4 rezultat od 0 do 25, uzima se otisak srednjeg prsta, prstenjaka ili palca iste ruke, te će se uzeti u obzir i biće snimljen najviši ISO rezlutat koji je moguć. Ako svi prsti jedne ruke daju otisak loše kvalitete shodno naprijed navedenom standardu, uzet će se otisak prsta sa najboljim rezultatom.

(4) Otisci prstiju se ne uzimaju, ako to iz trajnih medicinskih razloga nije moguće.

(5) U slučajevima iz st. 2. i 3 ovog člana, na zahtjev za izdavanje lične karte, na poleđini zahtjeva, službeno lice upisuje podatak sa kojih prstiju su uzeti otisci, odnosno da uzimanje otiska nije moguće, što svojim potpisom i potvrđuje".

Član 3.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 06-1-30-2-6561/14
Decembra 2014. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. Sredoje Nović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!