Službeni glasnik BiH, broj 40/24

Na osnovu člana 2. stav (3) tačaka c) i i), člana 7. stav (1) tačka b) i članova 59. i 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 01/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07) i člana 6. stava (1) tačke a) i d) Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", 49/06, 76/11 i 89/11), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici održanoj dana 22.05.2024. godine, donosi


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH SUBJEKATA I FIZIČKIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Odluci o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/19 i 77/21) u članu 8. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Sve akte u vezi sa distribucijom podataka iz Centralnog registra kredita potpisuje viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme.".

Član 2.


U članu 9. u stavu (2) riječ "akta iz člana 10. stav (3) ove odluke" zamjenjuju se riječima "potpunog i urednog zahtjeva iz člana 10. stav (2) ove odluke".

Član 3.


U članu 10. u stavu (3) riječi "guverner Centralne banke svojim pojedinačnim aktom odobrava pristup traženim podacima" zamjenjuju se riječima "Centralna banka će dostaviti tražene podatke ako je to potrebno da bi se obavili poslovi u okviru zakonom utvrđene nadležnosti".

Član 4.


U članu 15. u stavu (1) iza riječi "njegovih ličnih podataka" dodaju se riječi "koje potpisuje viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme".

Član 5.


(1) U članu 16. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"Ukoliko Centralna banka izdaje izlaznu fakturu za usluge iz stava (1) ovog člana, potpisuje je viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme.".

(2) Dosadašnji stavovi (2), (3) i (4) postaju stavovi (3), (4) i (5).

Član 6.


U članu 17. u stavu (4) riječi "guverner Centralne banke" zamjenjuju se riječima "viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme".

Član 7.


(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana njenog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 01.07.2024. godine.

(2) Ova odluka će se objaviti i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj UV-122-02-1-1084-3/24
22. maja 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Upravnog vijeća Centralne banke
Bosne i Hercegovine
Guvernerka
Dr. Jasmina Selimović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!