Službeni glasnik BiH, broj 8/22

Na osnovu člana 205. stav (3) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa, u saradnji s tijelom nadležnim za industriju i energetiku, donosi


PRAVILNIK


O DOPUNAMA PRAVILNIKA O HOMOLOGACIJI VOZILA


Član 1.


U Pravilniku o homologaciji vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 83/20), u članu 8. stav (1) u tački i) iza riječi "Bosne i Hercegovine" interpunkcijski znak tačka-zarez se zamjenjuje interpunkcijskim znakom zarez i dodaju se riječi: "a u skladu sa Odlukom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanja od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18).".

Član 2.


U članu 53. poslije stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Cjenovnik usluga za provođenje homologacije donosi ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Cjenovnikom usluga za provođenje homologacije utvrđuju se cijene usluga i način raspodjele sredstava naplaćenih po ovom osnovu.".

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 3.


U članu 58. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:

"(2) Do donošenja Cjenovnika iz člana 53. stav (2) primjenjuje se Cjenovnik usluga u postupku homologacije ("Službeni glasnik BiH", broj 89/10).".

Član 4.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-04-02-2-210-5/22
08. februara 2022. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!