Službeni glasnik BiH, broj 36/14

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 62. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23. januara 2014. godine i na 37. sjednici Doma naroda, održanoj 29. aprila 2014. godine, usvojila je


ZAKON


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA


Član 1.


U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br. 41/07 i 18/12), u članu 3. stav (1) tačka g) mijenja se i glasi:

"g) Uručenje poziva poštom je uručenje putem preporučene pošte na adresu fizičkog lica, koja se nalazi u Evidenciji prebivališta i boravišta građana Bosne i Hercegovine, koju u okviru svoje nadležnosti vodi Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ili na registriranu adresu domaćeg pravnog lica ili predstavništva stranog lica u Bosni i Hercegovini."

Član 2.


U članu 6. stavu (4) broj "24" zamjenjuje se brojem "72".

Član 3.


U članu 12. riječi: "pravno lice ima sjedište" zamjenjuju se riječima: "je sjedište domaćeg pravnog lica ili predstavništva stranog lica u Bosni i Hercegovini".

Član 4.


Iza člana 15. dodaju se novi čl. 15a., 15b., 15c. i 15d., koji glase:

"Član 15a.

(Prekršajna odgovornost pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima)

(1) Ovim zakonom uređuje se prekršajna odgovornost pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima.

(2) Prekršajna odgovornost pravnog lica prestaje prestankom njegovog postojanja, a u slučaju postojanja njegovog pravnog sljednika, za prekršaj odgovara njegov sveukupni pravni sljednik. Ako je sljednika više, sud će utvrditi koji od njih, s obzirom na prirodu sljedništva, odgovara za prekršaj.

(3) Odredbe ovog zakona kao i drugih propisa koji se odnose na prekršajnu odgovornost pravnog lica i u njemu odgovornih lica primjenjuju se i na s njima izjednačene subjekte: predstavništva i poslovne jedinice domaćih i stranih lica, druge subjekte koji nemaju pravnu sposobnost, ali samostalno nastupaju u pravnom prometu, te na odgovorna lica u tim subjektima.

Član 15b.
(Osnova odgovornosti pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu)

(1) Pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu prekršajno su odgovorni za povrede propisa o prekršaju.

(2) Propisom o prekršaju može se za prekršaj propisati prekršajna odgovornost samo pravnog lica.

(3) Sud će utvrditi prekršajno odgovornim pravno lice i u slučaju kada se utvrdi postojanje pravnih ili stvarnih prepreka za utvrđivanje odgovornosti odgovornog lica ili se ne može utvrditi ko je odgovorno lice.

Član 15c.
(Odgovorno lice)

(1) Odgovorno lice u smislu ovog zakona je fizičko lice koje vodi poslove pravnog lica ili mu je povjereno obavljanje određenih poslova iz oblasti djelovanja pravnog lica.

(2) Propisom o prekršaju može se propisati koje odgovorno lice u pravnom licu odgovara za određeni prekršaj.

(3) Odgovorno lice prekršajno odgovara za počinjeni prekršaj i u slučaju ako nakon počinjenja prekršaja prestane raditi u pravnom licu ili ako je nakon počinjenja prekršaja pravno lice prestalo postojati.

Član 15d.
(Isključenje i ograničenje odgovornosti pravnih lica)

(1) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i kanton ne mogu prekršajno odgovarati.

(2) Jedinice lokalne samouprave odgovaraju za prekršaje koji su počinjeni radnjama koje ne ulaze u izvršavanje njihovih javnih ovlaštenja.

(3) Isključenje odgovornosti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kantona i jedinica lokalne samouprave prema st. (1) i (2) ovog člana ne isključuje mogućnost prekršajne odgovornosti odgovornog lica za taj prekršaj u organima iz st. (1) i (2) ovog člana."

Član 5.


U članu 19. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Fizičkom licu može se propisati novčana kazna u najmanjem iznosu od 30,00 KM, odgovornom licu u pravnom licu u najmanjem iznosu od 50,00 KM, a pravnom licu u najmanjem iznosu od 500,00 KM."

Član 6.


U članu 28. stav (1) tačka h) iza riječi "broj" dodaju se riječi: "za domaća pravna lica, a za strana lica naziv, sjedište i broj registra ili druge evidencije u državi sjedišta stranog lica, a ako strano lice ima predstavništvo u Bosni i Hercegovini, broj upisa u Registar predstavništava stranih lica u Bosni i Hercegovini".

Član 7.


Naziv člana 42. mijenja se i glasi: "Izvršenje prekršajnih sankcija i postupak prinudne naplate".

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Ako pravno lice prestane postojati nakon pravosnažnosti odluke o prekršaju, prekršajne sankcije izvršit će se u odnosu na pravnog sljednika. O izvršenju prekršajne sankcije protiv pravnog sljednika sud će donijeti posebno rješenje protiv kojeg je dozvoljena žalba. Uložena žalba odgađa izvršenje rješenja."

U dosadašnjem stavu (3) kојi postaje stav (4) riječi: "poreskoj upravi" zamjenjuju se riječima: "poreskim upravama".

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

Član 8.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-54/13
29. aprila 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!