Službeni glasnik BiH, broj 47/14

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 66. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. maja 2014. godine, i na 38. sjednici Doma naroda, održanoj 6. juna 2014. godine, usvojila je


ZAKON


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI


Član 1.


U Zakonu o graničnoj kontroli ("Službeni glasnik BiH", br. 53/09 i 54/10) član 3. mijenja se i glasi:

"Član 3.

(Definicije)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) granična linija je linija koja razgraničava teritoriju BiH od teritorije susjednih država na kopnu, moru, rijekama i jezerima, utvrđena u skladu s međunarodnim ugovorom;

b) državna granica je zamišljena ravan koja okomito prolazi graničnom linijom kao i na području graničnih prijelaza u zračnim, morskim i riječnim lukama i na željezničkim stanicama, preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj;

c) granični pojas je područje koje se prostire do 10 kilometara od granične linije u dubinu teritorije BiH;

d) zaštitno područje je pojas koji se prostire do 300 metara od granične linije u dubinu teritorije BiH;

e) granični prijelaz je mjesto određeno za prelazak državne granice u cestovnom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom saobraćaju;

f) zajednički granični prijelaz je svaki granični prijelaz na teritoriji BiH ili na teritoriji susjedne države, na kojem granične službe BiH i granične službe susjedne države vrše provjeru ulaza i izlaza, jedni za drugima, u skladu sa svojim zakonima i na osnovu bilateralnog sporazuma;

g) putna isprava je važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji je izdao nadležni organ vlasti BiH ili koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta i drugi identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdata strancu u BiH u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu;

h) granična kontrola podrazumijeva djelatnost koja se provodi na granici i koja se preduzima u slučaju namjeravanog prelaska ili neposredno nakon obavljenog prelaska državne granice, a koja se sastoji od graničnih provjera i nadzora granice;

i) granične provjere su radnje koje se provode na graničnim prijelazima kojima se osigurava da se licima, uključujući njihova prijevozna sredstva i predmete u njihovom posjedu, može odobriti ulazak na teritoriju BiH ili izlazak s teritorije BiH;

j) nadzor granice podrazumijeva primjenu radnji i postupaka između graničnih prijelaza i na graničnim prijelazima izvan utvrđenog radnog vremena, a kojim se sprečava izbjegavanje graničnih provjera;

k) operater je:

1) pravno lice koje je vlasnik ili korisnik aerodroma (operater aerodroma),

2) lučka uprava morske luke i luke unutrašnjih voda, koje upravljaju lučkim područjem,

3) pravna lica koja se brinu o željezničkom saobraćaju, odnosno željezničkim stabilnim postrojenjima,

l) carinski službenik je zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: UIO) koji ima ovlaštenja za carinska postupanja;

m) granično odobrenje je dozvola za prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza, izvan utvrđenog načina prelaska državne granice ili izvan utvrđenog radnog vremena graničnog prijelaza;

n) oružjem i municijom smatraju se one vrste oružja i municije čija je nabavka, držanje i nošenje regulirano važećim zakonima u BiH;

o) inspekcijska kontrola podrazumijeva granične provjere određenih vrsta roba koje u skladu sa zakonskim nadležnostima obavljaju granične veterinarske, fitosanitarne, sanitarne i tržišne inspekcije;

p) avioprijevoznik je svako fizičko ili pravno lice koje pruža usluge prijevoza u međunarodnom zračnom saobraćaju."

Član 2.


U članu 6. u stavu (1) riječi: "i druge službene životinje" brišu se.

Član 3.


U članu 7. u stavu (2) riječi: "ispravama propisanim za prelazak državne granice" zamjenjuju se riječima:"važećim putnim ispravama".

Iza stava (4) dodaju se st. (5) i (6) koji glase:

"(5) Pojedinci ili grupe lica mogu prelaziti granicu ako postoji potreba posebne vrste za povremenim prelaskom granice izvan graničnih prijelaza, ili izvan radnog vremena ako oni imaju odobrenja propisana ovim zakonom i ako nema sukoba interesa javne politike i unutrašnje sigurnosti BiH.

(6) Prelazak granice, način izdavanja pograničnih propusnica kao i druga pitanja u režimu pograničnog saobraćaja detaljno će biti uređena provedbenim propisima koje će donijeti GPBiH u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 4.


U članu 8. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Kada postoje opravdani razlozi, a ako nije drugačije uređeno međunarodnim ugovorom, mjesno nadležna jedinica GPBiH, uz prethodno pribavljeno mišljenje UIO i saglasnost nadležnog organa susjedne države, može izdati granično odobrenje za prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza, izvan utvrđenog načina prelaska državne granice ili izvan utvrđenog radnog vremena graničnog prijelaza."

Stav (2) briše se.

Dosadašnji stav (3) postaje stav (2).

Član 5.


U članu 9. u stavu (1) riječ "kontrola" zamjenjuje se riječju "provjera".

Stav 2. mijenja se i glasi:

"(2) Izuzetno od odredbi stava (1) iz sigurnosnih razloga, te ako postoji osnova sumnje o zloupotrebi tranzita na određenim letovima iz stava (1) ovog člana, mogu se preduzeti poslovi graničnih provjera, odgovarajuće mjere i radnje u skladu s važećim propisima i procedurama, što će biti detaljno propisano provedbenim propisima i procedurama koje donosi GPBiH."

Član 6.


U članu 11. stav (3) briše se.

Član 7.


U članu 12. stav (1) riječi: "Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora), UIO i nadležnog organa susjedne države" zamjenjuju se riječima: "UIO i nadležnog organa susjedne države, te Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora) ako je potrebno osigurati dodatna sredstva iz budžeta."

Član 8.


Član 13. mijenja se i glasi:


"Član 13.

(Zabrane i ograničenja prijenosa roba)

Na privremenim graničnim prijelazima nije dozvoljeno prenositi robu komercijalnog karaktera, osim one za koju je dato odobrenje, niti robu koja podliježe inspekcijskim provjerama."

Član 9.


Član 14. mijenja se i glasi:


"Član 14.

(Uslovi izgradnje, opremanja i upravljanja graničnim prijelazima)

"(1) UIO je nadležna za poslove izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, upravljanja i održavanja objekata i infrastrukture na graničnim prijelazima.

(2) Granični prijelaz mora biti izgrađen i opremljen tako da omogućava efikasno i sigurno obavljanje graničnih provjera, u skladu sa standardima i uslovima koje utvrđuje Vijeće ministara.

(3) S ciljem ispunjavanja standarda opremljenosti i potrebnih uslova iz stava (2) ovog člana, UIO prethodno pribavlja mišljenje o ispunjavanju standarda od službi uključenih u granične provjere.

(4) Vijeće ministara donijet će provedbeni propis o standardima i uslovima izgradnje i opremanja graničnih prijelaza iz stava (2) ovog člana u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 10.


U članu 15. u stavu (4) riječi: "graničnu kontrolu" zamjenjuju se riječima: "granične provjere".

Član 11.


U članu 16. dodaje se stav (4) koji glasi:

"(4) U slučaju odbijanja davanja saglasnosti iz stava (2) ovog člana, žalba se može izjaviti Ministarstvu sigurnosti u roku od 15 dana."

Član 12.


U članu 20. dodaju se st. (7), (8) i (9) koji glase:

"(7) Kretanje i zadržavanje vozila u sigurnosnim zonama ograničenog pristupa na području međunarodnog aerodroma dozvoljeno je samo uz dozvolu, koju izdaje mjesno nadležna jedinica GPBiH, a koja mora biti vidno istaknuta na prednjoj strani vozila.

(8) Nadležna jedinica GPBiH vršit će izdavanje, kontrolu i oduzimanje dozvole za kretanje i zadržavanje vozila.

(9) GPBiH će donijeti provedbeni propis o izgledu i sadržaju, kao i uslovima i proceduri izdavanja i oduzimanja dozvole iz stava (7) ovog člana, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 13.


Iza člana 21. dodaje se novi član 21a. koji glasi:

"Član 21a.

(Obaveze avioprijevoznika)

(1) Avioprijevoznik u međunarodnom saobraćaju je dužan, nakon polijetanja zrakoplova prema nekom od aerodroma u BiH, na pogodan način GPBiH dostaviti podatke o posadi i putnicima na tom letu koji će obavezno sadržavati: prezime, ime, datum rođenja, vrstu i broj putne isprave, državljanstvo, naziv graničnog prijelaza na kojem će ući u BiH, oznaku leta, vrijeme polaska i dolaska, ukupan broj putnika i prvo mjesto ukrcaja.

(2) Podaci iz stava (1) ovog člana bit će izbrisani ili na drugi način trajno uništeni u roku od 24 sata od vremena ulaska putnika u zemlju, osim ako su ti podaci naknadno potrebni za provođenje ovlaštenja GPBiH.

(3) Zapovjednik aviona u međunarodnom saobraćaju dužan je pristati na aerodrom na kojem se nalazi međunarodni granični prijelaz radi obavljanja graničnih provjera, osim u slučaju više sile.

(4) U slučaju pristajanja izvan aerodroma iz stava (3) ovog člana zbog više sile, zapovjednik aviona u međunarodnom saobraćaju dužan je bez nepotrebnog odgađanja o tome izvijestiti GPBiH i lokalnu policiju.

(5) Avioprijevoznik u međunarodnom saobraćaju dužan je provoditi mjere i osigurati uslove, osim onih navedenih u članu 15. stav (2) ovog zakona, a koji se tiču boravka na graničnom prijelazu i povratka lica koja ne ispunjavaju uslove za ulazak u državu a koja su doputovala letom tog avioprijevoznika.

(6) Avioprijevoznik je obavezan na prikladan način obavijestiti putnike o postupanju s ličnim podacima iz stava (1) ovog člana.

Član 14.


Član 28. mijenja se i glasi:


"Član 28.

(Mjesto obavljanja i troškovi posebnih graničnih provjera)

(1) Granične provjere obavljaju se na graničnom prijelazu.

(2) Granična provjera može se obaviti i izvan graničnog prijelaza u vozovima, avionima, plovilima ili na drugom mjestu u graničnom pojasu.

(3) U slučaju posebnih i opravdanih razloga, granična provjera može se obaviti i na drugom mjestu.

(4) Troškove provjera iz stava (3) ovog člana snosi stranka, a prema rješenju o visini troškova koje donosi GPBiH.

(5) Granične provjere obavljaju se na prvoj liniji, a po potrebi se mogu obavljati i na drugoj liniji provjera.

(6) Lica koja budu podvrgnuta graničnim provjerama na drugoj liniji bit će informirana na jeziku koji razumiju ili na drugi prikladan način o razlozima provjera kao i postupcima takvih provjera.

(7) GPBiH će donijeti provedbeni propis kojim će detaljnije urediti obavljanje i troškove graničnih provjera.

(8) Za granične provjere državljana BiH i stranih državljana mogu se uspostaviti odvojene trake.

(9) Granična provjera ili dio granične provjere može se obavljati i na području druge države, odnosno na zajedničkom graničnom prijelazu, ako je to u skladu s međunarodnim ugovorom."

Član 15.


U članu 29. u stavu (1) riječi: "isprave propisane za prelazak državne granice" zamjenjuju se riječima: "važeću putnu ispravu".

Član 16.


U članu 30. u stavu (2) iza riječi "pomagala" briše se zarez i dodaje riječ "i", a riječi: "i druge službene životinje" brišu se.

Iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

"(3) GPBiH će donijeti provedbeni propis o načinu obavljanja graničnih provjera, unošenja podataka u putne isprave, podataka o ulasku i izlasku iz zemlje, o odbijanju ulaska u zemlju, kao i drugih relevantnih podataka, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 17.


U članu 31. u stavu (1) u tač. a) i d) riječi: "isprave propisane za prelazak državne granice" zamjenjuju se riječima: "putnu ispravu".

Stav (3) briše se.

Član 18.


Iza člana 35. dodaje se novi član 35a. koji glasi:

"Član 35a.

(Granična provjera određenih lica)

(1) Čelnici država i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen GPBiH diplomatskim putem ne podliježu graničnim provjerama.

(2) Piloti aviona i drugi članovi posade nosioci pilotske dozvole ili potvrde o pripadnosti posadi iz člana 9. Konvencije o civilnom zrakoplovstvu od 7. decembra 1944. mogu za vrijeme obavljanja dužnosti i na osnovu isprava:

a) ukrcavati se i iskrcavati se na aerodromu gdje privremeno pristaju,

b) ući na područje grada u koji privremeno slijeću,

c) putovati korištenjem bilo kojeg prijevoznog sredstva do aerodroma unutar teritorije BiH kako bi se tamo ukrcali na avion koji polijeće s tog aerodroma.

(3) Pomorcima koji imaju identifikacionu ispravu pomoraca izdatu u skladu sa Ženevskom konvencijom od 19. juna 2003., Londonskom konvencijom od 9. aprila 1965. te relevantnim međunarodnim pravom može se dopustiti da se iskrcaju na teritoriju BiH kako bi boravili na području luke gdje je njihov brod pristao ili u susjednim mjestima bez potrebe prelaska preko graničnog prijelaza pod uslovom da se nalaze na listi posade broda kojem pripadaju, koja je prethodno predata na provjeru tijelu nadležnom za graničnu kontrolu.

(4) Nosiocima diplomatskih ili službenih putnih isprava koje su im izdale njihove vlade i priznala ih BiH kao i nosiocima isprava međunarodnih organizacija, koji putuju radi obavljanja dužnosti, može se dati prednost pred ostalim putnicima na graničnim prijelazima i ne moraju imati dokaze o sredstvima za izdržavanje."

Član 19.


Iza člana 36. dodaje se član 36a. koji glasi:

"Član 36a.

(Granične provjere pripadnika vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir)

Granične provjere pripadnika vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir obavljat će se shodno odredbama Sporazuma između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir te ostalih pripadajućih protokola."

Član 20.


Naziv člana 53. mijenja se i glasi:

"(Uslovi za unošenje lovačkog oružja i municije)"

Stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Strani državljani koji dolaze u BiH radi lova obavezni su pokazati poziv lovačkog društva iz BiH, dati na uvid odobrenje nadležnog organa za nošenje oružja ili dokaz o članstvu u lovačkom društvu druge države te prijaviti lovačko oružje i municiju policijskim službenicima GPBiH prilikom prelaska državne granice."

Stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Podaci o odobrenju, oružju i municiji koji su uneseni u putnu ispravu ili posebni obrazac za prenošenje oružja i municije preko državne granice, shodno stavu (2) ovog člana, prilikom izlaska iz BiH obavezno se poništavaju odnosno razdužuju."

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Državljani BiH i strani državljani koji unose ili iznose oružje i municiju u/iz BiH dužni su kod nadležnih carinskih organa razdužiti raniji privremeno odobreni postupak iznošenja, odnosno unošenja oružja i municije."

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

Član 21.


U članu 57. u stavu (1) iza riječi: "podatke od lica" dodaju se riječi: "i podatke o vozilima".

Član 22.


Član 59. mijenja se i glasi:


"Član 59.

(Evidencije)

(1) Za potrebe efikasnog obavljanja granične kontrole, GPBiH ovlaštena je da vodi:

a) evidenciju o licima za koja su provedene detaljne granične provjere;

b) evidenciju o vozilima za koja su provedene detaljne granične provjere;

c) evidenciju o licima kojima je izdato granično odobrenje;

d) evidenciju o izdatom odobrenju boravka članu posade stranog broda u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz za međunarodni saobraćaj;

e) evidenciju o odobrenjima za ulazak u BiH pripadnika službi sigurnosti u uniformi s oružjem i vozilom;

f) evidenciju o licima kojima su izdate dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prijelaza u međunarodnoj zračoj luci;

g) evidenciju o vozilima za koja su izdate dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prijelaza u međunarodnoj zračnoj luci;

h) evidenciju o licima koja su počinila povrede u vezi s prelaskom državne granice;

i) evidenciju o licima koja su najavila lov u zaštitnom području;

j) evidenciju o licima koja prenose oružje i municiju preko državne granice;

k) evidenciju o primljenim zahtjevima i izdatim pograničnim propusnicama.

(2) Evidencija iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana vodi se isključivo na osnovu prikupljanja podataka primjenom uređaja i drugih tehničkih pomagala za čitanje isprava za prelazak državne granice i registarskih tablica vozila."

Član 23.


Član 60. mijenja se i glasi:


"Član 60.

(Sadržaj evidencija)

(1) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka a) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, podaci o ispravi s kojom lice prelazi državnu granicu, mjesto, vrijeme i smjer prelaska državne granice, te otisci prstiju, otisci dlanova i podaci o drugim tjelesnim identifikacionim znacima, ako su bili uzeti.

(2) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka b) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati podaci o registarskim oznakama vozila.

(3) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka c) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, mjesto i vrijeme odobreno za prelazak državne granice.

(4) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka d) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, prebivalište, državljanstvo, naziv brodara, broj i vrsta isprave na osnovu koje je izdato odobrenje, rok važenja odobrenja.

(5) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka e) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, prebivalište, državljanstvo, vrsta i broj putne isprave na osnovu koje je izdato odobrenje, rok važenja odobrenja.

(6) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka f) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, naziv pravnog ili fizičkog lica kod kojeg su zaposleni, broj isprave na osnovu koje je izdata iskaznica, rok važenja iskaznice.

(7) U evidenciju iz člana 59. stav (1) tačka g) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: registarski broj vozila, marka vozila i podaci o vlasniku vozila.

(8) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka h) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, vrijeme i mjesto počinjenja povrede državne granice, vrsta, broj i rok važenja isprave na osnovu koje je utvrđen identitet.

(9) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka i) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, naziv lovačkog društva na čijem području se najavljuje lov, mjesto i vrijeme trajanja lova, vrsta, broj i vrijeme važenja isprave na osnovu koje je utvrđen identitet.

(10) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka j) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, podaci o vrsti, marki, tvorničkom broju i kalibru oružja, podaci o količini i kalibru municije, broj i vrsta isprave na osnovu koje je izdato odobrenje za držanje i nošenje oružja, rok važenja odobrenja.

(11) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka k) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: serijski broj pogranične propusnice, ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, boravište, adresa stanovanja, datum izdavanja i datum važenja, područje u kojem je nosiocu dopušteno kretanje i boravak te broj putne isprave na osnovu koje je izdata propusnica."

Član 24.


Član 61. mijenja se i glasi:


"Član 61.

(Rokovi čuvanja podataka)

(1) Rokovi za čuvanje podataka iz evidencija iz člana 60. ovog zakona su:

a) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (1) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

b) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (2) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

c) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (3) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

d) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (4) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

e) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (5) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

f) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (6) ovog zakona čuvaju se deset godina nakon unošenja u evidenciju;

g) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (7) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

h) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (8) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

i) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (9) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

j) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (10) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

k) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (11) ovog zakona čuvaju se deset godina nakon unošenja u evidenciju.

(2) Nakon isteka roka čuvanja podataka navedenih u stavu (1) ovog člana podaci se uništavaju."

Član 25.


U članu 62. u stavu (1) tačka a) na početku rečenice dodaju se riječi: "pokuša da", a riječi: "isprava propisanih za prelazak državne granice" zamjenjuju se riječima: "važećih putnih isprava".

U stavu (2) u tački d) riječi: "graničnu kontrolu" zamjenjuju se riječima: "graničnim provjerama".

U tački e) riječi: "graničnoj kontroli" zamjenjuju se riječima: "granične provjere".

Iza tačke g) dodaje se nova tačka h) koja glasi:

"(h) kao operater, drugo pravno ili fizičko lice koje se na području graničnog prijelaza kreće vozilom u sigurnosnoj zoni ograničenog pristupa na području međunarodnog aerodroma bez dozvole, kao i kad dozvola nije vidno istaknuta (član 20. stav (7)).".

Dosadašnje tač. h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u) i v) postaju tač. i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u).

U dosadašnjoj tački v) koja postaje tačka z) iza zagrade umjesto tačke stavlja se tačka-zarez i dodaju riječi: "ili ne razduži odobreni postupak privremenog iznošenja, odnosno unošenja oružja i municije (član 53. stav (4)).".

Član 26.


U članu 63. u stavu (1) iza tačke m) umjesto tačke stavlja se tačka - zarez i dodaje se tačka n) koja glasi:

"(n) čiji zapovjednik aviona ili ovlašteni predstavnik avioprijevoznika ne ispuni obaveze prije pristajanja u zračnu luku, odnosno ne ispuni obaveze nastale nakon pristajanja (član 21a. st. (1), (2), (3) i (4)).".

Član 27.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-1/14
6. juna 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!