Službeni glasnik BiH, broj 78/20

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 53. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i člana 95. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 i 44/20), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O PROVOĐENJU POSTUPKA POVRATA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST STRANIM POREZNIM OBVEZNICIMA


GLAVA I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim uputstvom bliže se uređuje način i postupak dobijanja evidencionog broja kod Uprave za indirektno oporezivanje, uvjeti i način zastupanja pred Upravom, te uvjeti, način i provođenje postupka povrata poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u Bosni i Hercegovini.

Član 2.
(Pravni osnov)

Povrat poreza na dodanu vrijednost obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u Bosni i Hercegovini, reguliran je:

a) odredbom člana 53. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i

b) odredbama čl. 93, 94 i 95. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 i 44/20).

Član 3.
(Definicije)

Pojmovi koji se koriste u ovom uputstvu imaju sljedeća značenja:

a) "strani porezni obveznik" podrazumijeva poreznog obveznika u smislu člana 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji na teritoriji Bosne i Hercegovine nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik uspostavljenog poslovanja, niti vrši isporuku dobara i pružanje usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine, izuzev usluga iz člana 53. stav (2) tačka 2. od a) do c) Zakona,

b) "Zahtjev" podrazumijeva zahtjev za povrat PDV-a definiran u članu 94. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost,

c) "Zakon" podrazumijeva Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

d) "Pravilnik" podrazumijeva Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost,

e) "PDV" podrazumijeva porez na dodanu vrijednost,

f) "evidencioni broj" podrazumijeva broj koji dodjeljuje Uprava za indirektno oporezivanje stranom poreznom obvezniku za svrhe povrata PDV-a iz člana 53. Zakona,

g) "Uprava" - podrazumijeva Upravu za indirektno oporezivanje.

GLAVA II - ORGANIZACIONA JEDINICA UPRAVE ZA PRIJEM I RJEŠAVANJE ZAHTJEVA


Član 4.
(Organizaciona jedinica Uprave za prijem zahtjeva)

Zahtjev, taksiran propisanom administrativnom taksom, sa dokumentacijom čije je prilaganje potrebno za odlučivanje po zahtjevu, podnosi se Grupi za podršku u Odsjeku za poreze regionalnog centra Uprave na obrascu iz člana 94. Pravilnika, u svemu popunjenog i podnesenog u skladu sa odredbama Pravilnika i ovog uputstva.

Član 5.
(Organizaciona jedinica Uprave za rješavanje zahtjeva)

(1) Organizaciona jedinica Uprave koja odlučuje o zahtjevu je Grupa za podršku u Odsjeku za poreze Regionalnog centra Mostar.

(2) U slučaju da je zahtjev iz člana 4. ovog uputstva zaprimljen u Regionalnom centru Banja Luka, Sarajevo i Tuzla isti će biti proslijeđen na rješavanje u organizacionu jedinicu iz stava (1) ovog člana.

Član 6.
(Evidencije)

Organizaciona jedinica Uprave iz člana 5. stav (1) ovog uputstva vodi posebne evidencije o podnesenim i riješenim zahtjevima za povrat PDV-a.

GLAVA III - PRAVO NA POVRAT PDV-a


Član 7.
(Pravo na povrat)

Pravo na povrat PDV-a ostvaruje strani porezni obveznik koji na teritoriji Bosne i Hercegovine nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik uspostavljenog poslovanja, niti vrši isporuku dobara i pružanje usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine, za PDV koji mu je obračunat od strane poreznih obveznika u Bosni i Hercegovini za isporuke pokretnih dobara i pružene usluge, kao i za PDV koji mu je obračunat na uvezena dobra u Bosnu i Hercegovinu.

Član 8.
(Obavljanje djelatnosti u Bosni i Hercegovini)

Strani porezni obveznik koji obavlja djelatnost preko poslovne jedinice ili drugog oblika uspostavljenog poslovanja u Bosni i Hercegovini, kao i strani porezni obveznik koji je zbog obavljanja djelatnosti koja podliježe plaćanju PDV-a u Bosni i Hercegovini registriran putem poreznog punomoćnika nema pravo na povrat PDV-a.

Član 9.
(Uvjeti za povrat PDV)

(1) Strani porezni obveznik iz člana 7. ovog uputstva ima pravo na povrat PDV-a, pod uvjetima propisanim u članu 53. Zakona, čl. 93, 94 i 95. Pravilnika i čl. 16 i 17. ovog uputstva.

(2) Strani porezni obveznik ne može ostvariti pravo na povrat za nabavljena dobra i primljene usluge ukoliko za ta dobra i usluge ne bi mogao ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza da tu djelatnost obavlja:

a) u Bosni i Hercegovini,

b) u zemlji u kojoj je registriran za plaćanje PDV-a.

(3) Pravo na povrat PDV nema strani porezni obveznik koji u državi u kojoj ima sjedište nema pravo na potpuni odbitak.

(4) Za neosnovano ili pogrešno obračunati PDV ne može se izvršiti povrat, uključujući i PDV obračunat iz razloga neispunjavanja uvjeta za oslobađanje od plaćanja PDV-a ("nulta" stopa).

(5) Strani porezni obveznik koji ne priloži porezne fakture iz člana 17. stav (2) tačka b) ovog uputstva ne može ostvariti pravo na povrat PDV-a, čak i kada se radi o iznosima manjim od 100 konvertibilnih maraka.

(6) Pravo na povrat PDV-a nema strani porezni obveznik za kojeg Uprava utvrdi da je u periodu od dvije godine do dana podnošenja zahtjeva za povrat ostvario povrat PDV-a po osnovu zahtjeva sa netačnim podacima.

(7) Ukoliko Uprava utvrdi da je strani porezni obveznik u toku perioda za koji podnosi zahtjev vršio promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini, strani porezni obveznik se putem zastupnika obavještava o obavezi registracije iz člana 60. Zakona.

GLAVA IV - ZASTUPANJE STRANOG POREZNOG OBVEZNIKA


Član 10.
(Pojam zastupnika)

(1) Zastupnik je lice iz člana 11. ovog uputstva koje pred Upravom zastupa stranog poreznog obveznika u svim postupcima vezanim za povrat PDV-a.

(2) Zastupnik iz stava (1) ovog člana ovlašten je za svu korespondenciju sa Upravom, uključujući prijem rješenja i drugih akata u vezi sa postupkom povrata.

(3) U svrhe provjere i kontrole podataka Uprava može neposredno kontaktirati stranog poreznog obveznika.

Član 11.
(Uvjeti i kriteriji za zastupanje)

(1) Zastupnik stranog poreznog obveznika iz člana 10. ovog uputstva je lice koje ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je registriran kod Uprave kao obveznik indirektnih poreza po osnovu PDV-a,

b) da na dan provjere podnesenog zahtjeva nema neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi koje je Uprava nadležna naplaćivati prema propisima koji reguliraju oblast indirektnog oporezivanja;

c) da se pridržavao poreznih i carinskih propisa u prethodnom periodu, o čemu podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda o tome da li je u posljednje tri godine pravosnažno kažnjavan i za koje porezne i/ili carinske prekršaje;

d) da se protiv podnosioca zahtjeva i/ili njegovog odgovornog lica ne vodi krivični postupak za krivično djelo u vezi poslovne djelatnosti podnosioca zahtjeva i/ili za krivično djelo u vezi kršenja poreznih i/ili carinskih propisa, o čemu podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda;

e) da obavlja djelatnost računovodstva i/ili revizije u Bosni i Hercegovini najmanje tri godine do dana podnošenja zahtjeva, o čemu podnosi izjavu ovjerenu kod nadležnog organa,

f) da u stalnom radnom odnosu ima zaposlenog certificiranog računovođu ili ovlaštenog revizora, o čemu podnosi ovjerene kopije važeće licence i dokaza o prijavi konkretnog radnika.

(2) Uprava, na osnovu podataka iz službenih evidencija, utvrđuje ispunjenost uvjeta iz stava (1) tačke a) i b) ovog člana, kao i dodatne provjere postojanja duga u bazi podataka o prekršajima, a vezane za uvjet iz stava (1) tačka c) ovog člana.

(3) Ispunjenost uvjeta iz stava (1) tačke c), d), e) i f) ovog člana dokazuje zastupnik.

(4) Uvjerenja iz stava (1) tačke c) i d) ovog člana ne mogu biti starija od tri mjeseca u odnosu na dan kada je zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje podnesen. Izjava i ovjere iz stava (1) tačke e) i f) ovog člana ne mogu biti starije od mjesec dana u odnosu na dan kada je zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje podnesen.

Član 12.
(Odobrenje za zastupanje)

(1) Prije prvog zastupanja pred Upravom, zastupnik podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje, uz priložene dokaze iz člana 11. ovog uputstva, te mu se uz ispunjenje uvjeta i kriterija za zastupanje donosi rješenje o odobravanju zastupanja. Zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje, taksiran propisanom administrativnom taksom, podnosi se i rješava na način kako je propisano u Glavi II ovog uputstva. Zahtjev se podnosi na obrascu "Zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje" koji je sastavni dio ovog uputstva.

(2) Lice kojem je odobren status zastupnika mora i dalje, u toku važenja odobrenja, ispunjavati uvjete i kriterije za zastupanje. U toku važenja odobrenja za zastupanje provjera poštivanja uvjeta i kriterija za zastupanje iz člana 11. stav (1) tačke a), b) i c) Uputstva po službenoj dužnosti vrši se prilikom svakog podnesenog zahtjeva za povrat.

(3) Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje se na neodređeno vrijeme i važi sve dok zastupnik ispunjava uvjete i kriterije za zastupanje iz člana 11. ovog uputstva. U slučaju promjene podataka iz odobrenja, zastupnik je dužan o nastalim promjenama odmah obavijestiti izdavaoca odobrenja.

(4) U slučaju da zastupnik prestane ispunjavati kriterije i uvjete iz člana 11. ovog uputstva, ili na njegov lični zahtjev, pokreće se postupak za ukidanje odobrenja iz stava (1) ovog člana.

(5) Sektor za poreze sačinjava i ažurira pregled lica kojima je odobren status zastupnika, te se isti objavljuje se na web stranici Uprave.

Član 13.
(Promjena zastupnika)

(1) U slučaju da strani porezni obveznik promijeni zastupnika, Upravi se dostavljaju podaci za imenovanog zastupnika na način kako je propisano u članu 15. Uputstva, pri čemu je potrebno da je zastupniku izdato odobrenje za zastupanje u skladu sa članom 12. ovog uputstva.

(2) Uprava se o promjeni zastupnika obavještava prilikom podnošenja prvog zahtjeva nakon što je zastupnik promijenjen, s tim da strani porezni obveznik zadržava evidencioni broj iz člana 16. ovog uputstva.

GLAVA V - EVIDENTIRANJE STRANOG POREZNOG OBVEZNIKA


Član 14.
(Upitnik za evidentiranje)

(1) Prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat, zastupnik podnosi popunjen Upitnik za evidentiranje stranog poreznog obveznika, na osnovu kojeg se dodjeljuje evidencioni broj pod kojim će se strani porezni obveznik voditi kod Uprave za svrhe povrata PDV-a.

(2) Upitnik za evidentiranje podnosi se putem zastupnika na obrascu "U-SPO", koji je sastavni dio ovog uputstva.

Član 15.
(Izmjena podataka)

(1) Svaka izmjena podataka o stranom poreznom obvezniku, kao i o zastupniku, dostavlja se Upravi na obrascu iz člana 14. Uputstva, sa oznakom da se radi izmijenjenom obrascu.

(2) U slučaju izmjene zastupnika izmjena se primjenjuje od datuma obavještavanja UIO o promjeni zastupnika izvršenoj u službenim evidencijama Uprave.

Član 16.
(Evidencioni broj)

(1) Po zahtjevu dostavljenom u skladu sa članom 14. ovog uputstva Uprava vrši dodjelu Evidencionog broja stranom poreznom obvezniku.

(2) Nakon završenog postupka evidentiranja, Uprava izdaje Potvrdu o evidentiranju, koja je sastavni dio ovog uputstva.

(3) Evidencioni broj za svrhe povrata PDV-a obavezno se upisuje na obrazac zahtjeva. Kada se radi o prvom zahtjevu za povrat evidencioni broj na zahtjevu upisuje ovlašteni službenik Uprave, nakon završenog postupka evidentiranja.

(4) Evidencioni broj koristi se samo u vezi sa povratom PDV-a stranom poreznom obvezniku i isti ne predstavlja identifikacioni broj obveznika indirektnih poreza.

GLAVA VI - POSTUPAK POVRATA PDV-a


Član 17.
(Dokumentacija za povrat PDV-a)

(1) Pravo na povrat ostvaruje se putem zahtjeva. Podaci u zahtjevu moraju biti potpuni, dovoljni, razumljivi i tačni, posebno u pogledu svrhe korištenja nabavljenih dobara i/ili primljenih usluga, kako bi se moglo provjeriti da li su ispunjeni uvjeti za odobravanje povrata PDV-a po zahtjevu.

(2) Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

a) original punomoći, ovjeren od strane nadležnog organa, koju je strani porezni obveznik, za svrhe povrata PDV-a, dao zastupniku, ne starije od godinu dana od dana izdavanja,

b) originali poreznih faktura o nabavljenim dobrima i primljenim uslugama u Bosni i Hercegovini koje glase na stranog poreznog obveznika i koje su izdate u skladu sa članom 55. Zakona,

c) originali jedinstvenih carinskih isprava po kojima je izvršen uvoz dobara, ukoliko se radi o uvozu,

d) original potvrde poreznog organa države u kojoj strani porezni obveznik ima sjedište, koja sadrži identifikacioni broj poreznog obveznika za svrhe PDV-a (PDV broj), da isti ostvaruje pravo na potpuni odbitak ulaznog poreza, kao i podatak o vrsti djelatnosti koju strani porezni obveznik vrši, a koja ne može biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja.

(3) Punomoć iz stava (2) tačka a) ovog člana podnosi se na obrascu "Punomoć", koji je sastavni dio ovog uputstva.

(4) Dokumentacija iz stava (2) tačka d) ovog člana mora biti zvanično prevedena na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Za svrhe obezbijeđenja svih potrebnih podataka strani porezni obveznik može koristiti obrazac "Potvrda o statusu poreznog obveznika", koji je sastavni dio ovog uputstva.

(5) Iznosi za koji se traži povrat PDV moraju biti izraženi u konvertibilnim markama.

(6) Ukoliko se uz zahtjev za povrat podnosi više od 30 poreznih faktura, zastupnik je dužan da uz iste, u elektronskoj formi, dostavi specifikaciju poreznih faktura, sa podacima iz specifikacije obrasca "PDV-SPO", u formatu "excel" na odgovarajućem mediju ili prenosivoj memoriji.

(7) U slučaju da uz zahtjev koji se podnosi za odgovarajući kvartal nisu priložene sve porezne fakture po kojima strani porezni obveznik može ostvariti pravo na povrat, nedostajuće porezne fakture podnose se putem zahtjeva koji se podnosi za kalendarsku godinu.

Član 18.
(Otklanjanje nedostataka)

(1) Ukoliko zahtjev ne sadrži sve potrebne podatke ili zastupnik ne ispunjava uvjete iz člana 11. stav (1) ovog uputstva, te ukoliko uz isti nije priložena sva propisana dokumentacija, zatražit će se od zastupnika stranog poreznog obveznika da u roku od petnaest dana od dana prijema obavještenja otkloni nedostatke.

(2) Ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku iz stava (1) ovog člana, po predmetnom zahtjevu će se postupati u skladu sa odredbama ZUP-a.

Član 19.
(Rješenje o povratu)

(1) Kada nadležna organizaciona jedinica UIO utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz člana 9. ovog uputstva, šef Grupe za podršku donosi odluku po zahtjevu za povrat, suglasno odredbama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

(2) U slučaju da Uprava ospori zahtjev u cjelosti ili djelimično, izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva za povrat ili rješenje o iznosu PDV-a na koji strani porezni obveznik ima pravo na povrat.

(2) Rješenje se donosi u roku od šest mjeseci od dana podnošenja kompletnog zahtjeva.

(3) Postupak po izjavljenoj žalbi na rješenje provodi se u skladu sa odredbama člana 136. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. Prvostepenu odluku po žalbama izjavljenim na rješenje donosi šef Odsjeka za poreze u Regionalnom centru Mostar.

(4) Rješenje se dostavlja zastupniku sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.

(5) U slučaju kada Uprava odobri pravo na povrat, ista poništava priložene originale faktura natpisom "iskorišteno" i pečatom Uprave i vraća ih obvezniku, a kopije istih zadržava u svojoj evidenciji.

Član 20.
(Povrat sredstava)

(1) Povrat sredstava, na osnovu donesenog rješenja, vrši Sektor za poslovne usluge Uprave.

(2) Povrat PDV-a se vrši sa jedinstvenog računa na račun zastupnika ili na račun stranog poreznog obveznika koji je otvoren u Bosni i Hercegovini, a koji je naveden u obrascu "PDV-SPO".

(3) Isplata iznosa povrata PDV se vrši u konvertibilnim markama.

(4) Ako je PDV vraćen, a naknadno se utvrdi da su podaci iz zahtjeva netačni, uplaćeni iznos se vraća Upravi, i to u roku od 10 dana od dana uručenja akta zastupniku, kojim organ iz člana 5. stav (1) ovog Uputstva, nalaže zastupniku obavezu vraćanja neosnovano uplaćenih sredstava.

GLAVA VII - ZAVRŠNE ODREDBE


Član 21.
(Sastavni dio Uputstva)

Sastavni dio ovog uputstva čine:

a) Obrazac "Punomoć",

b) Obrazac "U-SPO" (Upitnik za dobijanje evidencionog broja za stranog poreznog obveznika u svrhu povrata PDV),

c) Obrazac "Potvrda o evidentiranju stranog poreznog obveznika",

d) Obrazac "Potvrda o statusu poreznog obveznika",

e) Obrazac "Zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje",

f) Obrazac "Odobrenje za zastupanje stranih poreznih obveznika".

Član 22.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-2436/20
24. novembra 2020. godine


Direktor
Dr. Miro Džakula