Službeni glasnik BiH, broj 24/17

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, i 24/08) i člana 2. stav (4) Odluke o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 85/12), na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 93. sjednici održanoj 8. marta 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


Član l.
(Predmet)

Ovom Odlukom imenuju se članovi Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor za Rome).

Član 2.
(Saziv)

U Odbor za Rome koji broji 22 člana, imenuju se:

a) Šefket Hafizović, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,

b) Boris Raić, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine,

c) Daria Duilović, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

d) Stanislava Tanić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,

e) Goran Kučera, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,

f) Vanja Biletić, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine,

g) Boris Pupić, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine,

h) Samra Filipović - Hadžiabdić, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine,

i) Jasmina Khechan - Babić, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

j) Rajko Kličković, Vlada Republike Srpske,

k) Enes Šerifović, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,

l) Dervo Sejdić, Kanton Sarajevo,

m) Mujo Fafulić, Zeničko-dobojski kanton,

n) Sead Džemaili, Unsko-sanski kanton,

o) Nedžad Jusić, Tuzlanski kanton,

p) Sabahudin Tahirović, Srednjobosanski kanton,

r) Zineta Salkanović, Hercegovačko-neretvanski kanton,

s) Aleksandar Mašić, regija Banja Luka,

t) Snježana Mirković, regija Doboj,

u) Muhamed Beganović, regija Bijeljina,

v) Jadranko Đurić, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,

z) Indira Bajramović, ženska romska mreža.

Član 3.
(Mandat)

Članovi Odbora za Rome imenuju se na period od četiri godine.

Član 4.
(Zadaci)

Zadaci, stručna i tehnička pomoć, način rada, naknade za rad Odbora za Rome propisani su Odlukom o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a ostala pitanja uređuju se Poslovnikom o radu Odbora za Rome koji se donosi na konstituirajućoj sjednici.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 37/17
8. marta 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!