Međunarodni ugovori, broj 3/23

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1468/22 od 28. marta 2023. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 11. vanrednoj sjednici održanoj 12. aprila 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU MODERNIZACIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (FI BR. 82.137 – SERAPIS BR. 2012-0418) ZAKLJUČEN OD I IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ("BANKA") I BOSNE I HERCEGOVINE ("ZAJMOPRIMAC") 26. JANUARA 2016. GODINE U SARAJEVU I 23. FEBRUARA 2016. GODINE U LUKSEMBURGU ("UGOVOR O FINANSIRANJU")


Član 1.


Ratifikuje se Amandman br. 1 na Ugovor o finansiranju Modernizacija cesta Federacije Bosne i Hercegovine (FI BR. 82.137 – SERAPIS 2012-0418) zaključen od i između Evropske investicijske banke ("Banka") i Bosne i Hercegovine ("Zajmoprimac") 26. januara 2016. godine u Sarajevu i 23. februara 2016. godine u Luksemburgu ("Ugovor o finansiranju"), koji je potpisan dana 15. juna 2022. godine u Sarajevu na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Amandmana br. 1 Ugovora o finansiranju u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1141-18/23
12. aprila 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Željka Cvijanović

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!