Službeni glasnik BiH, broj 27/21

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici održanoj 25.03.2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2021. - 2024. GODINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom formira se Radna grupa za izradu Strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini za period 2021. - 2024. godine (u daljem tekstu: Radna grupa).

Član 2.
(Članovi Radne grupe)

(1) U Radnu grupu se imenuju sljedeći članovi:

a) Mevsud Ćuprija, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, predsjedavajući;

b) Branka Banduka, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjedavajućeg;

c) Boris Lovrinović, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, član;

d) Boris Jukić, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, zamjenski član;

e) Bojana Jolović, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, član;

f) Ozrenka Nešković, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, zamjenski član;

g) Igor Kujača, Državna agencija za istrage i zaštitu, član;

h) Emir Kajmaković, Državna agencija za istrage i zaštitu, zamjenski član;

i) Spomenka Markulj, Granična policija Bosne i Hercegovine, član;

j) Mersudin Omerhodžić, Granična policija Bosne i Hercegovine, zamjenski član;

k) Dejan Pejčinović, Služba za poslove sa strancima, član;

l) Emin Tanković, Služba za poslove sa strancima, zamjenski član;

m) Saud Ramović, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, član;

n) Nebojša Bijeljanin, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, zamjenski član;

o) Đedović Amer, Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, član;

p) Bagara Miroslav, Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, zamjenski član;

r) Davor Ilić, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, član;

s) Dajana Ljubanić, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, zamjenski član;

t) Miodrag Bajić, Republičko tužilaštvo Republike Srpske, član;

u) Živana Bajić, Republičko tužilaštvo Republike Srpske, zamjenski član;

v) Dražen Bojić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, član;

z) Dragi Milošević, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, zamjenski član;

aa) Vlado Mišković, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, član;

bb) Dragan Stupar, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenski član;

cc) Elvir Hubijer, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, član;

dd) Mirela Bubalo, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, zamjenski član;

ee) Mustafa Aleta, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, član;

ff) Mirsad Ribić, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, zamjenski član.

(2) Za sekretara Radne grupe imenuje se Violeta Šućur, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(3) Predsjedavajući Radne grupe inicira, koordinira i usmjerava obavljanje aktivnosti iz njenog djelokruga rada.

(4) Ukoliko je imenovani član neke od institucija nabrojanih u stavu (1) ovog člana spriječen da učestvuje u radu Radne grupe njega će po automatizmu zamijeniti imenovani zamjenski član.

(5) Članovi Radne grupe dužni su izvršavati povjerene zadatke efikasno, stručno i blagovremeno.

(6) Prilikom izrade dokumenata iz člana 4. tač. a) i b) ove Odluke, mogu se angažovati vanjski saradnici.

Član 3.
(Konstituisanje i Poslovnik o radu)

(1) Radna grupa će donijeti Poslovnik o radu na prvom radnom sastanku, iniciranom od strane predsjedavajućeg Radne grupe.

(2) Poslovnikom o radu regulisaće se način odlučivanja, prava i obaveze, kao i druga pitanja značajna za rad Radne grupe.

Član 4.
(Zadaci Radne grupe)

Radna grupa se uspostavlja kao privremeno, interresorno i stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa sljedećim zadacima:

a) izrada i dostavljanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Procjene prijetnje od organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini,

b) izrada i dostavljanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Strategije i Akcionog plana za borbu protiv organizovanog kriminala za period 2021. - 2024. godine,

c) nadzor i praćenje provođenja Akcionog plana za borbu protiv organizovanog kriminala (u daljem tekstu: Akcioni plan), kroz prikupljanje i analizu podataka i informacija o provođenju Akcionog plana,

d) podnošenje najmanje jednom godišnje izvještaja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine o provođenju Akcionog plana, a po potrebi i više puta.

Član 5.
(Rok za izvršenje zadatka)

(1) Zadatak iz tačke a) člana 4. ove Odluke, Radna grupa je dužna izvršiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

(2) Zadatak iz tačke b) člana 4. ove Odluke, Radna grupa je dužna izvršiti najkasnije u roku od devet mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

(3) U cilju izvršenja zadataka iz tač. c) i d) člana 4. ove Odluke, Radna grupa ima mandat do isteka perioda važenja Strategije.

Član 6.
(Održavanje sastanaka)

(1) Sastanke Radne grupe saziva predsjedavajući Radne grupe.

(2) Ukoliko imenovani član Radne grupe nije u mogućnosti da učestvuje na sastanku Radne grupe, potrebno je da na sastanku učestvuje zamjenski predstavnik.

(3) Sastanci će se održavati u Sarajevu, uz mogućnost održavanja i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, o čemu odlučuje Radna grupa.

Član 7.
(Obaveza pružanja informacija)

(1) Sve institucije i agencije u Bosni i Hercegovini, određene kao nosioci aktivnosti iz Akcionog plana, dužne su Radnoj grupi redovno ustupati informacije i podatke o realizovanim i preduzetim aktivnostima u cilju provođenja Akcionog plana.

(2) Imenovani predstavnici Radne grupe iz člana 2. stav (1) ove Odluke, imaju pravo i obavezu prikupljanja svih informacija o provođenju Akcionog plana, koje su iz djelokruga rada institucija u kojima su zaposleni.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 77/21
25. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!