Službeni glasnik BiH, broj 76/22

Na osnovu člana 17. tačke 22., 25. i 26. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 27. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/22), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 10.11.2022. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O DOPUNI PRAVILNIKA O ORIJENTACIONIM MJERILIMA ZA RAD TUŽILACA U TUŽILAŠTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U članu 11. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/22), iza stava (1) dodaje se novi stavi (2) koji glasi:

"(2) Odluku o posebnom vrednovanju rada na predmetima ustupljenim odnosno presigniranim nakon podizanja optužnice donosi glavni kantonalni, odnosno glavni okružni javni tužilac, uz prethodno pribavljenu saglasnost Federalnog tužilaštva FBiH, odnosno Republičkog javnog tužilaštva RS, a glavni tužilac Tužilaštva BiH, zamjenik glavnog republičkog javnog tužioca – specijalni tužilac i glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje kolegija tužilaštva."

"Dosadašnji stav (2) postaje stav (3) s tim da se iza riječi "kolegij" dodaju riječi "kantonalnog odnosno okružnog javnog tužilaštva".

Član 2.


Sve ostale odredbe Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 6/22) ostaju neizmijenjene.

Član 3.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 13-02-2-475-6/2022
10. novembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Halil Lagumdžija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!