Službeni glasnik BiH, broj 66/19

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 5.8.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Odluci o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 85/12), u članu 1. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:

"(2) Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene."

Član 2.


U članu 2. stavu (1) iza riječi "člana" dodaju se riječi: "i 11 zamjenskih članova".

Član 3.


U članu 3. stavu (1) tačka a) mijenja se i glasi:

"a) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, uključujući i Agenciju za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, predlaže dva člana i dva zamjenska člana, a ispred ostalih institucija Bosne i Hercegovine po jednog člana i zamjenskog člana predlažu: Ministarstvo fmansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Direkcija za evropske integracije."

U stavu (1) tački b) iza riječi: "po jednog člana" dodaju se riječi: "i po jednog zamjenskog člana".

Član 4.


U članu 4., u uvodnom dijelu teksta, riječi: "Dekada inkluzije Roma 2005 - 2015" zamjenjuju se riječima: "Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik BiH", broj 67/17) i Okvirnog Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma 2018 - 2022" (usvojen na 155. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)".

Član 5.


Član 7. mijenja se i glasi:


"Član 7.


(Finansiranje)

(1) Rad Odbora finansira se iz sredstava budžeta institucija Bosne i Hercegovine, planiranih u okviru budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

(2) Odbor u okviru godišnjeg plana rada, usvojenog najkasnije do kraja juna tekuće godine za narednu godinu, planira finansijska sredstva, izvore, strukturu, kriterije rada i druga pitanja važna za rad i djelovanje Odbora u skladu s važećim finansijskim pravilima u institucijama Bosne i Hercegovine.

(3) Iz odobrenih sredstava, u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana, finansiraju se sljedeći troškovi Odbora:

a) naknade za rad članovima Odbora imenovanih ispred nevladinih organizacija navedenih u članu 3. ove Odluke;

b) refundacija troškova prijevoza osobama iz tačke a) ovog stava obračunata na osnovu vrijednosti pojedinačne karte utvrđene autobuskim linijskim prijevozom, na relaciji mjesto prebivališta učesnika - mjesto održavanja sjednice ukoliko je udaljenost preko 130 kilometara u jednom pravcu;

c) osobama iz tačke a) ovog stava osigurava se plaćanje smještaja s doručkom ukoliko je udaljenost od mjesta održavanja sjednice ili sastanka najmanje 130 kilometara;

d) osvježenje i ručak za vrijeme redovnih i svečanih sjednica za sve učesnike koji na poziv sudjeluju u radu sjednice Odbora;

e) troškovi organizacije planiranih sastanaka radnih i stručnih grupa osnovanih u skladu s članom 4. tačkom f) ove Odluke, te radionica i konferencija u skladu s programom rada Odbora koji uključuju sljedeće troškove:

1) troškove smještaja za predstavnike domaćih nevladinih organizacija u skladu s tačkom c) ovog člana i refundacije troškova prijevoza u skladu s tačkom b) ovog stava;

2) hranu i osvježenje za sve pozvane učesnike uključujući i predstavnike institucija i međunarodnih organizacija;

f) izrada promotivnog materijala prema planu rada Odbora čiji kriteriji za troškove će se precizirati internim aktima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine;

g) angažovanje konsultanata prema godišnjem planu rada Odbora za čije angažovanje će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine utvrditi kriterije prema internim aktima, te će ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zaključiti ugovor o djelu.

(4) Visina naknade iz stava (3) tačke a) ovog člana utvrdit će se odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(5) Član Odbora koji je imenovan ispred institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nema pravo na dnevnicu i naknadu troškova za smještaj i prijevoz.

(6) Planiranje i praćenje sredstava vršit će se u skladu sa sredstvima osiguranim u budžetu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem programa posebne namjene.

(7) Aktivnosti Odbora mogu se finansirati iz donatorskih sredstava putem posebnih programa i projekata."

Član 6.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 115/19
5. augusta 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!