Službeni glasnik BiH, broj 76/22

Na osnovu čl. 4.2., 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 16. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), rješavajući po zahtjevu Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" ‒ Matično preduzeće, a.d., Trebinje, broj 03-2828-7/22 od 22. augusta 2022. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 10. novembra 2022. godine, donijeta je


ODLUKA


O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

1. Mješovitom holdingu "Elektroprivreda Republike Srpske" ‒ Matično preduzeće, a.d., Trebinje, izdaje se licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

2. Licenca iz tačke 1. ove Odluke izdaje se za period od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2027. godine i koristi se u skladu sa Standardnim uvjetima za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom ("Službeni glasnik BiH", broj 14/16).

3. Licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom sastavni je dio ove Odluke.

4. Vlasnik licence je u obavezi plaćati regulatornu naknadu u periodu važenja licence, na način i u rokovima utvrđenim posebnim aktom.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a njen dispozitiv bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Broj 05-28-12-212-17/22
10. novembra 2022. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!