Službeni glasnik BiH, broj 47/14

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. aprila 2014. godine, i na 38. sjednici Doma naroda, održanoj 6. juna 2014. godine, usvojila je


ZAKON


O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/02, 10/02, 44/04 i 102/09) u članu 13. stav 6. tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "i pred arbitražom koja je predviđena članom VIII. Sporazuma između država članica Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga, odnosno Sporazuma između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga (PfP/NATO SOFA)."

U stavu 20. na kraju se dodaje nova rečenica koja glasi: "Ako se ne postigne saglasnost u mišljenju ili ako subjekat koji je zastupan ne odgovori u određenom roku, konačnu odluku donosi Kolegij Pravobranilaštva i o tome obavještava subjekat kojeg zastupa."

Član 2.
Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Brој 01,02-02-1-3/14
6. juna 2014. godine
Sarajevo
Predsјedаvajući
Prеdstavničkоg dоmа
Pаrlamentarnе skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine
BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!