Službeni glasnik BiH, broj 44/16

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici, održanoj 5. maja 2016. godine, donijelo je


ODLUKU


O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI


I.


U Odluci o osnivanju Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 15/02) u članu IV iza stava 4. dodaju se novi st. 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

"Direktor BHMAC-a, pomoćnik direktora BHMAC-a i šef finansija imenuju se na mandat od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora za još jedan mandat.

Kandidati za direktora BHMAC-a, pomoćnika direktora BHMAC-a i šefa finansija, pored općih uvjeta utvrđenih članom 7. stav 1. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 7/03), moraju imati visoku stručnu spremu - VII stepen, pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim poslovima.

Komisija oglašava upražnjenu poziciju direktora BHMAC-a, pomoćnika direktora BHMAC-a i šefa finansija u skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

Komisija, u skladu sa čl. 10. i 11. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, razmatra pristigle prijave i obavlja intervju sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete oglasa. Komisija Vijeću ministara predlaže najbolje rangirane kandidate za pozicije direktora BHMAC-a, pomoćnika direktora BHMAC-a i šefa finansija na imenovanje.

Direktora BHMAC-a, pomoćnika direktora BHMAC-a i šefa finansija razrješava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Komisije."

II.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 90/16
5. maja 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!